Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/53/11 Rady Gminy Zakrzew

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzory deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujące na terenie gminy Zakrzew:

1) Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,

2) Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,

3) Wzór danych o nieruchomościach, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały,

4) Wzór danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały,

5) Wzór deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały,

6) Wzór informacji w sprawie podatku rolnego, stanowiący określa załącznik Nr 6 do uchwały,

7) Wzór danych o nieruchomościach rolnych, stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały,

8) Wzór danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, stanowiący załącznik Nr 8 do uchwały,

9) Wzór deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik Nr 9 do uchwały,

10) Wzór informacji w sprawie podatku leśnego, stanowiący załącznik Nr 10 do uchwały,

11) Wzór danych o nieruchomościach leśnych, stanowiący załącznik Nr 11 do uchwały,

12) Wzór danych o zwolnieniach w podatku leśnym, stanowiący załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/63/07 Rady Gminy Zakrzew z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 15, poz. 519).

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zakrzew.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa Lubelskiego

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/53/11
Rady Gminy Zakrzew
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zal 1deklaracja na podatek od nieruchomości

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/53/11
Rady Gminy Zakrzew
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Zal 2 informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/53/11
Rady Gminy Zakrzew
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Zal 3 dane o nieruchomościach

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/53/11
Rady Gminy Zakrzew
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Zal 4 zwolnienia podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/53/11
Rady Gminy Zakrzew
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Zal 5 deklaracja na podatek rolny

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/53/11
Rady Gminy Zakrzew
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Zal 6 informacja do podatku rolnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/53/11
Rady Gminy Zakrzew
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Zal 7 dane o nieruchomosciach rolnych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/53/11
Rady Gminy Zakrzew
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Zal 8 ulgi i zwolnienia w podatku rolnym

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/53/11
Rady Gminy Zakrzew
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Zal 9 deklaracja na pdoatek leśny

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr X/53/11
Rady Gminy Zakrzew
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Zal 10 informacja do podatku leśnego

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr X/53/11
Rady Gminy Zakrzew
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Zal 11 dane o nieruchomosciach leśnych

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr X/53/11
Rady Gminy Zakrzew
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Zal 12 dane o zwolnieniach w podatku leśnym

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe