Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/113/2012 Rady Gminy Baranów

z dnia 27 stycznia 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr X/85/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 23 września 2011 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.), - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/85/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 23 września 2011 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - § 1 otrzymuje brzmienie:

" § 1

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Baranów zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału na rachunek bankowy Urzędu Gminy Baranów w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Puławach Nr 67 8736 0006 2004 0081 6975 0016 ".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Baranów


Jan Franciszek Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe