Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr NR XII/116/12 Rady Miejskiej w Nałęczowie

z dnia 20 lutego 2012r.

w sprawie określenia warunków zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych i celowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz.1326 z późn. zm.) i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Gospodarki, Budżetu i Mienia Komunalnego Rada Miejska w Nałęczowie, uchwala co następuje:

§ 1. Wydatki poniesione na świadczenia pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych i celowych przyznanych osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe pod warunkiem zwrotu poniesionych wydatków w części lub w całości podlegają zwrotowi w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie lub dochodu osoby samotnie gospodarującej zgodnie z poniższą tabelą:

Dochód osoby lub rodziny w odniesieniu do kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

Część wydatków za zaświadczenia podlegające zwrotowi wyrażona w %

Osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

Do 100 %

0 %

0 %

Powyżej 100 % do 150 %

30 %

40 %

powyżej 150 % do 200 %

50 %

70 %

Powyżej 200%

100 %

100 %

§ 2. Zwrot wydatków na zasiłki celowe, okresowe przyznane pod warunkiem zwrotu, może nastąpić przez jednorazową spłatę należności lub przez spłatę w ratach, przy czym okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 3. Zwrot wydatków dokonuje się na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie w terminach oraz kwotach określonych w decyzji administracyjnej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nałęczowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady


Marta Głos

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe