reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/67/12 Rady Gminy Końskowola

z dnia 11 stycznia 2012r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 24.683.458 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 21.765.469 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.917.989 zł zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.854.484 zł,

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 88.000 zł.

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.100 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 29.270.043 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 22.105.405 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.164.638 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.854.484 zł,

2) wydatki na zadanie realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.056.479 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 78.000 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł.

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 16.000

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 4.586.585 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w zał. nr 3.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 5.246.585

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 660.000 zł.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 110.000 zł,

2) celową w kwocie 52.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 315.700 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 315.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 8.000.000 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 4.000.000 zł.

2. Upoważnia się wójta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości określonych w załączniku nr 3.

§ 12. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się wójta przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia.

§ 13. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 15. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Małgorzata Szpyra


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/67/12
Rady Gminy Końskowola
z dnia 11 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów na 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/67/12
Rady Gminy Końskowola
z dnia 11 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/67/12
Rady Gminy Końskowola
z dnia 11 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2012 rok


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/67/12
Rady Gminy Końskowola
z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu w 2012 roku

Lp.

Dz. rozdz.

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

uwagi

Dotacje podmiotowe
Dotacje dla sektora jednostek finansów publicznych

1.

921
92109

Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli
w tym: utrzymanie bibliotek

620.000

160.000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe
Dotacje dla sektora jednostek finansów publicznych

1.

720
72095

Pozostała działalność
Dofinansowanie projektu "Wrota Lubelszczyzny-
Informatyzacja administracji

10.479

dotacja inwestycyjna

2.

750
75095

Administracja publiczna
"Puławy w sieci -budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej i usług"

200.000

dotacja inwestycyjna

3.

600
60004
60014

Transport i łączność w tym:
Lokalny transport zbiorowy
Drogi publiczne powiatowe
1.dofinans. remontu drogi powiatowej
Nr 2532L Końskowola- Wygoda w m Chrząchów
2. dofinans. remontu drogi powiatowej Nr 2532L
Końskowola - Celejów od km 3+400 do 7+000"

840.000
240.000
600.000
100.000

500.000

801
80104

Urząd Miasta Puławy
zwrot kosztów dotacji dla przedszkola

6.000

4.

851
85121

SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Końskowoli
dofinansowanie wykonania izolacji i ułożenie opaski wokół budynku

30.000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1.

851
85195

Dotacja na zadanie w zakresie uzależnień
i patologii społecznej

8.000

2.

853
85395

Dotacja na zadanie rehabilitacji i profilaktyki osób niepełnosprawnych

5.000

3.

926
92605

Kluby Sportowe
realizacja zadań włas. gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu

80.000

Ogółem

1.799.479


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/67/12
Rady Gminy Końskowola
z dnia 11 stycznia 2012 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

Dział

Rozdz.

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

inne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Realizacja projektu "Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach Aglomeracji Puławy" zabezpieczenie wkładu własnego na wniesienie udziałów do spółki

010

01010

6 755 547

3 000 000

914 000

2 086 000

0

0

MPWiK Sp. z o.o. w Puławach

2.

Zakup gruntów

700

70005

30 000

30 000

30 000

Urząd Gminy

3.

Zakup sprzętu komputerowego

750

75023

30 000

30 000

30 000

Urząd Gminy

4.

Informatyzacja Urzędu-udział własny

750

75095

600 000

130 000

130 000

0

0

Urząd Gminy

5.

Budowa oświetlenia na terenie gminy Końskowola ul.Różana

900

90015

70 000

70 000

70 000

Urząd Gminy

6.

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Końskowola"

926

92601

1 537 500

1 537 500

567 500

304 000

0

666 000

Urząd Gminy

7.

Adaptacja budynku po byłym posterunku policji na strażnicę OSP Końskowola

900

90095

50 000

50 000

50 000

0

0

0

Urząd Gminy

Ogółem

9 073 047

4 847 500

1 791 500

2 390 000

0

666 000

x


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/67/12
Rady Gminy Końskowola
z dnia 11 stycznia 2012 r.

Lp.

Nazwa zadania

Dział

Rozdz.

jednostka realizująca zadanie

Planowane wydatki

rok budzetowy 2012 (7+8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

budżet gminy

kredyty i pożyczki

środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

pożyczki na prefinansowanie

Srodki pochodzące z innych źródeł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

WYDATKI INWESTYCYJNE

2 106 659

370 616

500 000

367 576

868 467

0

1.1

Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzanie ścieków

010

01010

Urząd Gminy

781 118

500 000

281 118

1.2

Urządzenie pętli rowerowychna obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego i innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego

630

63003

Urząd Gminy

123 511

37 053

86 458

1.3

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Końskowola

720

72095

Urząd Gminy

1 202 030

333 563

868 467

2

WYDATKI BIEŻĄCE

1 259 060

322 638

0

864 136

0

72 286

2.1

Płatki róży i płatki śniegu- aktywny wypoczyneklatem i zimą

750

75075

Urząd Gminy

50 000

25 000

25 000

2.2

"LUBKON"- program zwiększenia konkurencyjnościprzedsiębiorstwwojewództwa lubelskiego

853

85395

Urząd Gminy

343 390

291 882

51 508

2.3

Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość- promocja aktywnejintegracji społecznej i zawodowejw Gminie Końskowola

852

85214

Urząd Gminy

14 544

14 544

853

85395

123 974

117 740

6 234

2.4

Zagospodarowanie przestrzeni publicznejw m. Końskowola

900

90004

Urząd Gminy

384 152

152 592

231 560

2.5

Remont Ludowego Domu Spotkań w m. Sielce

900

90095

Urząd Gminy

200 000

79 951

120 049

2.6

Remont Ludowego Domu Spotkań w m. Las Stocki

900

90095

Urząd Gminy

93 000

40 095

52 905

2.7

Plac zabaw w m. Młynki

900

90095

Urząd Gminy

50 000

25 000

25 000

WYDATKI RAZEM

3 365 719

693 254

500 000

1 231 712

868 467

72 286


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/67/12
Rady Gminy Końskowola
z dnia 11 stycznia 2012 r.

Plan dochodów na wyodrębnionym rachunku jednostek oświatowych na 2012 rok

Lp.

Dz. rozdz.

Nazwa rachunku
dochodów

Dochody

Wydatki nimi
finansowane

1.

801
80101

Wynajem sal

17.000

17.000


2.

801
80103

Dodatkowe zajęcia
edukacyjne

5.000

5.000

3.

801
80103

Żywienie w oddziale przedszkolnym

7.500

7.500

4.

801
80104

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

8.000

8.000

5.

801
80148

Wyżywienie w stołówkach
szkolnych i przedszkolnych

262.200

262.200

6.

801
80148

Darowizny

16.000

16.000

Razem

315.700

315.700

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama