reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/100/20I2 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty ponoszonej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11, i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art.194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r, Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. Podstawą wydania decyzji o umorzeniu, odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty lub odstąpieniu od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej jest sytuacja rodzinna, materialna, dochodowa, majątkowa i zdrowotna rodziny wraz z oceną sytuacji, o których mowa w § 2-5 niniejszej uchwały, potwierdzonej stosownymi dokumentami.

§ 2. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, łącznie z odsetkami może nastąpić z urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych w następujących przypadkach:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona,

2) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania a egzekwowanie zobowiązania mogłoby prowadzić do utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,

3) osobą zobowiązaną do zapłaty należności jest osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej a odpłatność dotyczy jej pobytu i spełnia ona kryteria do otrzymywania pomocy,

4) osoba zobowiązana zmarła nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów.

§ 3. Umorzenie w części należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, łącznie z odsetkami może nastąpić z urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:

1) osoby zobowiązane realizują ustalenia zawarte w kontrakcie socjalnym, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub w planie pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

2) osoby zobowiązane wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką, osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, w innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub przebywających w pieczy zastępczej,

3) występuje w przypadku osób zobowiązanych do opłat inna ważna okoliczność taka jak: długotrwała choroba, bezdomność, wielodzietność, niepełnosprawność, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub zaistnienia innych zdarzeń losowych.

§ 4. Odroczenie terminu lub rozłożenie na raty płatności należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej może nastąpić na wniosek osób zobowiązanych do ponoszenia opłat w przypadku gdy zachodzi co najmniej jedna z poniżej wymienionych okoliczności:

1) osoby zobowiązane do ponoszenia opłat współpracują z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego,

2) osoby zobowiązane realizują na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

3) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej,

4) występuje w przypadku osób zobowiązanych do opłat inna ważna okoliczność taka jak: długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub zaistnienia innych zdarzeń losowych.

§ 5. 1. Odstępuje się od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej.

2. Odstępuje się od ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, gdy brak jest możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby zobowiązanej lub gdy rodzice dziecka przebywającego w pieczy zastępczej są nieletni.

3. Można odstąpić od ustalenia odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej, w przypadku zaistnienia jednej z niżej wymienionych okoliczności.

1) osoba zobowiązana przebywa w domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy społecznej,

2) osoba zobowiązana przebywa w zakładzie karnym bądź areszcie śledczym,

3) osoba zobowiązana ponosi odpłatność za inne dzieci przebywające w pieczy zastępczej,

4) długotrwała choroba, choroba psychiczna, niepełnosprawność osoby zobowiązanej do odpłatności, bezrobocie, bezdomność, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego,

5) ponoszona odpłatność naruszałaby bezpieczeństwo socjalne rodziny dziecka lub też niweczyłaby skutki udzielanej pomocy przez instytucje wspierające rodzinę,

6) osoba zobowiązana opłaca dobrowolnie lub zasadzone postanowieniem sądowym alimenty na rzecz dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w pieczy zastępczej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Radzyniu Podlaskim

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Wołosowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama