reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/213/12 Rady Gminy Zamość

z dnia 25 lipca 2012r.

w sprawie przyłączenia części sołectwa Sitaniec do sołectwa Łapiguz

Na podstawie art.5 ust.1 i 2, art.18 ust.2 pkt 7, art.35, art.40 ust.2 pkt 1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz § 96 ust.3,4 i 5 załącznika do Uchwały Nr XXIV/166/96 Rady Gminy Zamość z dnia 12 listopada 1996r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zamość/Dz. Urz. Woj. Zamojskiego Nr 39, poz.213 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Sołectwo wsi Łapiguz tworzą wszyscy mieszkańcy zamieszkujący teren oznaczony obrębem geodezyjnym wsi Łapiguz oraz część terenu oznaczonego obrębem geodezyjnym wsi Sitaniec od nr 464 do nr 510.

2. Sołectwo wsi Sitaniec tworzą wszyscy mieszkańcy zamieszkujący na części terenu oznaczonego obrębem geodezyjnym wsi Sitaniec od nr 1 do nr 463.

§ 2. Uchwala się statuty sołectw określonych w § 1 stanowiące załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zamość.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Zamość


Jerzy Bondyra


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/213/12
Rady Gminy Zamość
z dnia 25 lipca 2012 r.

S T A T U T S O Ł E C T W A

ŁAPIGUZ

Rozdział 1.
Nazwa i teren działania

§ 1. Sołectwo Łapiguz zwane dalej sołectwem tworzą wszyscy mieszkańcy zamieszkujący teren oznaczony obrębem geodezyjnym wsi Łapiguz oraz część terenu oznaczonego obrębem geodezyjnym wsi Sitaniec od nr 464 do nr 510.

§ 2

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy.

2. Mieszkańcy sołectwa wchodzą w skład wspólnoty samorządowej gminy.

§ 3. Sołectwo działa samorządnie zgodnie z przepisami prawa, Statutem Gminy i niniejszym statutem.

Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania

§ 4. 1. Organami sołectwa są:

1/zebranie wiejskie

2/sołtys, którego działalność wspomaga rada sołecka

2. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej trwa 4 lata.

§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

2. Sołtys jest organem wykonawczym.

§ 6. 1. Do zadań sołectwa Łapiguz należy:

1/składanie do organów gminy wniosków i propozycji rozwiązań w sprawach socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania ,

2/organizowanie wspólnych prac mieszkańców na rzecz sołectwa,

3/udzielanie pomocy organizacyjnej organom gminy przy prowadzeniu inwestycji i remontów na terenie sołectwa,

4/organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

2. Sołectwu Łapiguz powierza się zarządzanie i korzystanie ze składników mienia

komunalnego przekazanego odrębną uchwałą Rady Gminy.

3. Dochody ze źródła o którym mowa w ust.2 winny być odprowadzane do budżetu gminy a wydatki dokonywane za pośrednictwem rachunku Urzędu Gminy i podlegają kontroli Wójta i Skarbnika Gminy.

§ 7. Zadania określone w § 6 realizowane są w szczególności poprzez:

1/podejmowanie przez zebranie wiejskie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,

2/opiniowanie przez organy sołectwa spraw należących do zakresu działania samorządu

mieszkańców,

3/współuczestnictwo mieszkańców sołectwa w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,

4/występowanie organów sołectwa z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,

5/współpracę sołtysa i rady sołeckiej z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa.

§ 8. Zebranie wiejskie opiniuje, w części dotyczącej sołectwa, przedstawione do konsultacji przez Radę Gminy projekty uchwał w sprawach:

1/planu zagospodarowania przestrzennego,

2/przepisów prawa miejscowego,

3/innych uchwał Rady Gminy.

§ 9. 1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub

przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie wiejskie lub sołtysa.

§ 10. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo może nawiązać współpracę z innymi sołectwami, zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

Rozdział 3.
Sołtys i Rada Sołecka

§ 11. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy, mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołtysa i radę sołecką.

2. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny.

3. Sołtysowi przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych na warunkach określonych uchwałą Rady Gminy.

§ 12. 1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:

1/zwoływanie zebrań wiejskich,

2/zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej,

3/wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,

4/wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie,

5/reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz,

6/uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Wójta Gminy

przekazywanie mieszkańcom informacji o treści uchwał podejmowanych przez organy gminy a dotyczących sołectwa,

7/pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku,

8/wykonywanie powierzonych mu zgodnie z przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej.

2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informacje o swojej działalności i działalności rady sołeckiej.

§ 13. 1. Sołtys może brać udział w sesjach Rady Gminy.

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu zebrania mieszkańców.

§ 14. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współpracuje z radą sołecką, która składa się z 5 osób.

2. Do obowiązków rady sołeckiej należy wspomaganie działalności sołtysa.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej, którym przewodniczy sołtys odbywają się w miarę potrzeb.

4. Rada sołecka w szczególności:

1/opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty uchwał w sprawach należących do jego właściwości,

2/występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,

3/organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego,

4/współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.

§ 15. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez to zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

3. Rada Gminy odwołuje sołtysa, jeżeli skazany został prawomocnie za przestępstwo.

Rozdział 4.
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich
oraz warunki ważności podejmowania uchwał

§ 16. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

§ 17. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

1/z własnej inicjatywy

2/na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

3/z inicjatywy Rady Gminy lub Wójta Gminy.

§ 18. 1. Zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb.

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez

obwieszczenie na tablicy ogłoszeń lub za pomocą kartek informacyjnych przekazywanych mieszkańcom.

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbywać się w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

§ 19. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu.

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom, a w przypadku jego nieobecności członek rady sołeckiej wybrany przez zebranie.

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa.

4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z radą sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane.

5. Sołtys może zwrócić się do Wójta o wyznaczenie pracownika Urzędu Gminy do wzięcia udziału w zebraniu wiejskim celem kompetentnego wyjaśnienia spraw rozpatrywanych na tym zebraniu.

6. Obecność na zebraniu uczestniczący w nim mieszkańcy potwierdzają podpisem na liście obecności.

§ 20. W celu udzielenia sołtysowi pomocy w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrania, Wójt Gminy na wniosek sołtysa może wyznaczyć pracowników Urzędu Gminy do udziału w tym zebraniu.

§ 21. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw".

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego nad konkretną sprawą.

Rozdział 5.
Tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 22. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz proponuje kandydaturę na przewodniczącego zebrania. Przewodniczącego wybiera zebranie wiejskie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

3. W zebraniu uczestniczy Wójt Gminy bądź upoważniony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy.

§ 23. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

§ 24. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

2. Do zadań komisji należy:

1/przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2/przeprowadzenie głosowania,

3/ustalenie wyników wyborów,

4/sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

5/ogłaszanie wyników wyborów,

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 25. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. w drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

§ 26. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

§ 27. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym .

§ 28. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego sołtysa.

2. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego jej składu przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane przez sołtysa.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 29. Zmian statutu dokonuje Rada Gminy.

§ 30. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wiążąco Wójt Gminy.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/213/12
Rady Gminy Zamość
z dnia 25 lipca 2012 r.

S T A T U T S O Ł E C T W A

SITANIEC

Rozdział 1.
Nazwa i teren działania

§ 1. Sołectwo Sitaniec zwane dalej sołectwem tworzą wszyscy mieszkańcy zamieszkujący część terenu oznaczonego obrębem geodezyjnym wsi Sitaniec od nr 1 do nr 463.

§ 2

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy.

2. Mieszkańcy sołectwa wchodzą w skład wspólnoty samorządowej gminy.

§ 3. Sołectwo działa samorządnie zgodnie z przepisami prawa, Statutem Gminy i niniejszym statutem.

Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania

§ 4. 1. Organami sołectwa są:

1/zebranie wiejskie

2/sołtys, którego działalność wspomaga rada sołecka

2. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej trwa 4 lata.

§ 5. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

2. Sołtys jest organem wykonawczym.

§ 6. 1. Do zadań sołectwa Sitaniec należy:

1/składanie do organów gminy wniosków i propozycji rozwiązań w sprawach socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,

2/organizowanie wspólnych prac mieszkańców na rzecz sołectwa,

3/udzielanie pomocy organizacyjnej organom gminy przy prowadzeniu inwestycji i remontów na terenie sołectwa,

4/organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

2. Sołectwu Sitaniec powierza się zarządzanie i korzystanie ze składników mienia

komunalnego przekazanego odrębną uchwałą Rady Gminy.

3. Dochody ze źródła o którym mowa w ust.2 winny być odprowadzane do budżetu gminy a wydatki dokonywane za pośrednictwem rachunku Urzędu Gminy i podlegają kontroli Wójta i Skarbnika Gminy.

§ 7. Zadania określone w § 6 realizowane są w szczególności poprzez:

1/podejmowanie przez zebranie wiejskie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,

2/opiniowanie przez organy sołectwa spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców,

3/współuczestnictwo mieszkańców sołectwa w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,

4/występowanie organów sołectwa z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,

5/współpracę sołtysa i rady sołeckiej z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa.

§ 8. Zebranie wiejskie opiniuje, w części dotyczącej sołectwa, przedstawione do konsultacji przez Radę Gminy projekty uchwał w sprawach:

1/planu zagospodarowania przestrzennego,

2/przepisów prawa miejscowego,

3/innych uchwał Rady Gminy.

§ 9. 1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub

przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.

3. O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie wiejskie lub sołtysa.

§ 10. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo może nawiązać współpracę z innymi sołectwami, zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

Rozdział 3.
Sołtys i Rada Sołecka

§ 11. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między sołectwem a Radą Gminy i Wójtem Gminy, mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołtysa i radę sołecką.

2. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny.

3. Sołtysowi przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych na warunkach określonych uchwałą Rady Gminy.

§ 12. 1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:

1/zwoływanie zebrań wiejskich,

2/zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej,

3/wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,

4/wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie,

5/reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz,

6/uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Wójta Gminy

przekazywanie mieszkańcom informacji o treści uchwał podejmowanych przez organy gminy a dotyczących sołectwa,

7/pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku,

8/wykonywanie powierzonych mu zgodnie z przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej.

2. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informacje o swojej działalności i działalności rady sołeckiej.

§ 13. 1. Sołtys może brać udział w sesjach Rady Gminy.

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu zebrania mieszkańców.

§ 14. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współpracuje z radą sołecką, która składa się z 5 osób.

2. Do obowiązków rady sołeckiej należy wspomaganie działalności sołtysa.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej, którym przewodniczy sołtys odbywają się w miarę potrzeb.

4. Rada sołecka w szczególności:

1/opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty uchwał w sprawach należących do jego właściwości,

2/występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,

3/organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego,

4/współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.

§ 15. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez to zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

3. Rada Gminy odwołuje sołtysa, jeżeli skazany został prawomocnie za przestępstwo.

Rozdział 4.
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich
oraz warunki ważności podejmowania uchwał

§ 16. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

§ 17. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

1/z własnej inicjatywy

2/na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

3/z inicjatywy Rady Gminy lub Wójta Gminy.

§ 18. 1. Zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb.

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez

obwieszczenie na tablicy ogłoszeń lub za pomocą kartek informacyjnych przekazywanych mieszkańcom.

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbywać się w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

§ 19. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu.

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom, a w przypadku jego nieobecności członek rady sołeckiej wybrany przez zebranie.

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa.

4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z radą sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane.

5. Sołtys może zwrócić się do Wójta o wyznaczenie pracownika Urzędu Gminy do wzięcia udziału w zebraniu wiejskim celem kompetentnego wyjaśnienia spraw rozpatrywanych na tym zebraniu.

6. Obecność na zebraniu uczestniczący w nim mieszkańcy potwierdzają podpisem na liście obecności.

§ 20. W celu udzielenia sołtysowi pomocy w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrania, Wójt Gminy na wniosek sołtysa może wyznaczyć pracowników Urzędu Gminy do udziału w tym zebraniu.

§ 21. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw".

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego nad konkretną sprawą.

Rozdział 5.
Tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 22. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt Gminy. W tym celu Wójt Gminy określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz proponuje kandydaturę na przewodniczącego zebrania. Przewodniczącego wybiera zebranie wiejskie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. Postanowienie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

3. W zebraniu uczestniczy Wójt Gminy bądź upoważniony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy.

§ 23. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

§ 24. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

2. Do zadań komisji należy:

1/przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2/przeprowadzenie głosowania,

3/ustalenie wyników wyborów,

4/sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

5/ogłaszanie wyników wyborów,

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 25. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

§ 26. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

§ 27. Wyboru sołtysa i wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym .

§ 28. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla

wyboru nowego sołtysa.

2. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego jej składu przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane przez sołtysa.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 29. Zmian statutu dokonuje Rada Gminy.

§ 30. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wiążąco Wójt Gminy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama