Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1/2012 Prezydenta Miasta Puławy

z dnia 2 marca 2012r.

do Porozumienia zawartego w dniu 18 lipca 2005 r. w Puławach

Tekst pierwotny

1. mgr inż. Januszem Groblem - Prezydentem Miasta Puławy działającym w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Puławy w dalszej części Porozumienia zwanym "Miastem" a

2. inż. Marianem Pawłowskim - Wójtem Gminy Puławy działającym w imieniu i na rzecz Gminy Puławy w dalszej części Porozumienia zwanym "Gminą"

§ 1.

1. W komparycji przedmiotowego Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: "Porozumienie zawarte w dniu 18 lipca 2005 r. pomiędzy: 1. Gminą Miasto Puławy reprezentowaną przez mgr inż. Janusza Grobla - Prezydenta Miasta Puławy, w dalszej części porozumienia zwaną "Miastem", a 2. Gminą Puławy reprezentowaną przez mgr Krzysztofa Brzezińskiego - Wójta Gminy Puławy, w dalszej części porozumienia zwaną Gminą;"

2. Po słowie "Gminą" wykreśla się dotychczasową treść i nadaje się następujące brzmienie: "na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 4, art. 7 ust 1 pkt 1b, art. 50 ust.1 pkt 2, ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U z 2011 r. nr 5 poz. 13) oraz w wykonaniu uchwały Nr XXIX/266/05 Rady Miasta Puławy z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia porozumień komunalnych w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego w granicach miasta Puławy i sąsiednich gmin i uchwały Nr XXVIII/160/05 Rady Gminy Puławy z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego o zorganizowaniu wspólnych przewozów regularnych w ramach lokalnego transportu zbiorowego strony zawierają porozumienie o następującej treści:"

§ 2. W § 1 Porozumienia dodaje się ust. 3 i 4 o następującej treści: 1) "3. Miasto powierzone zadanie wykonywać będzie poprzez Miejski Zakład Komunikacji - Puławy Sp. z o. o. w Puławach, ul. Dęblińska 2, z którym Miasto ma zawartą Umowę Wykonawczą o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 4. Zakres potrzeb przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy określa załącznik nr 1 do Porozumienia."

§ 3.

2) W §2 ust. 1 po pkt. 6 dodaje się pkt. 7 o treści: "7). zapewnieniu funkcjonowania zbiorowego transportu zbiorowego na terenie Gminy, w szczególności:

a) planowania rozwoju transportu,

b) organizowania publicznego transportu zbiorowego,

c) zarządzania publicznym transportem zbiorowym,

d) zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania w zakresie określonym w art. 15 ust. 1 pkt 3-12 ustawy o publicznym transporcie drogowym.

W §2 ust. 3 Porozumienia otrzymuje brzmienie:

"3.1. Gmina zobowiązuje się do udziału w kosztach powierzonego zadania, określonego w § 1 ust. 1 i 2 Porozumienia według ilości wozokilometrów wykonywanych na jej terenie.

3.2. Planowane zestawienie ilościowe usług wykonywanych w ramach zadania określa załącznik nr 2 do Porozumienia.

3.3. Strony ustaliły, że w roku budżetowym 2012 wysokość partycypacji wynosić będzie 1,02 zł (słownie złotych: jeden 02/100) za jeden wozokilometr.

3.4. W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wysokość udziału nie może przekroczyć kwoty 516000,00 złotych (słownie złotych: pięćset szesnaście tysięcy 00/100).

3.5. Dotacja celowa za rok 2012 r. jest płatna w 11 (jedenastu) miesięcznych transzach: 1 (pierwsza) transza, za miesiąc styczeń i luty w wysokości 86 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt sześć tysięcy), 10 (dziesięć) transz w wysokości 43 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące) każda.

3.6. Wszelkie zmiany wysokości udziału w kosztach wprowadzonych w ciągu roku będą uzgadniane przez strony Porozumienia w drodze negocjacji stron".

3) W §2 dodaje się ust. 4 - 7 o następującej treści:

"4.1. Tytułem udziału w kosztach, o których mowa w ust. 3.3. Gmina będzie przekazywała co miesiąc na rzecz Miasta dotację celową w terminie do 15- go dnia danego miesiąca.

4.2. Pierwsza transza, za miesiąc styczeń i luty będzie płatna w terminie do 5 marca 2012 r.

4.3. Dotacja wpłacana będzie na konto Miasta Nr 14 1560 1195 2311 0970 8569 0001

5. W razie zwłoki w płatności transzy dotacji Miasto może naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę.

6. Miasto zobowiązuje się do rozliczenia dotacji celowej za dany rok budżetowy w formie zestawienia wozokilometrów faktycznie wykonanych na terenie Gminy, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

7. W przypadku wykorzystania przez Miasto dotacji w kwocie niższej niż otrzymana, Miasto dokona zwrotu na rzecz Gminy niewykorzystanej części dotacji w terminie określonym w ust. 6, na konto Gminy Nr 02 2030 0045 1110 0000 0221 3900."

§ 4. Pozostałe zapisy Porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 5. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Miasto i dwa otrzymuje Gmina.

§ 6. Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do rozliczeń wynikających z niniejszego porozumienia począwszy od dnia 01 stycznia 2012 r.
Miasto
Gmina


Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 1/2012
Prezydenta Miasta Puławy
z dnia 2 marca 2012 r.

Zakres potrzeb przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Puławy

Potrzeby przewozowe - obsługa 9 linii komunikacyjnych na terenie Gminy Puławy wykonujące łącznie w ciągu roku 510226,1 wk., według następujących tras przejazdu:

a) Linia w relacji: Puławy - Góra Puławska - Bronowice - Kajetanów - Bronowice - Łęka - Opatkowice - Kowala - Bronowice - Kajetanów - Bronowice - Góra Puławska - Puławy nazywana "Linią 5", wykonująca dziennie w dni powszednie szkolne 318,1 wk, w dni powszednie ferie, wakacje 273,9 wk, w soboty 206,2 wk, w niedziele i święta 152,5 wk.

b) Linie w relacji: Puławy - Góra Puławska - Puławy nazywana "Linią 7", wykonująca dziennie w dni powszednie szkolne 122,0 wk, w dni powszednie ferie, wakacje 40,5 wk, w soboty 0,0 wk, w niedziele i święta 0,0 wk. oraz w relacji: Puławy - Góra Puławska - Sadłowice - (Stanisławów) - Tomaszów - Puławy nazywana "Linią S7", wykonująca dziennie w dni powszednie szkolne 39,0 wk, w dni powszednie ferie, wakacje 0,0 wk, w soboty 0,0 wk, w niedziele i święta 0,0 wk.

c) Linia w relacji: Niebrzegów - Gołąb - Wólka Gołębska - Puławy nazywana "Linią 15", wykonująca dziennie w dni powszednie szkolne 288,8 wk, w dni powszednie ferie, wakacje 288,8 wk, w soboty 170,6 wk, w niedziele i święta 170,6 wk.,

d) Linia w relacji: Polesie - Ignaców - Piskorów - Leokadiów - Smogorzów - Anielin - Zarzecze - Dobrosławów - Pachnowola - Klikawa - Góra Puławska - Puławy nazywana "Linią 16", wykonująca dziennie w dni powszednie szkolne 607,1 wk, w dni powszednie ferie, wakacje 548,8 wk, w soboty 387,0 wk, w niedziele i święta 387,0 wk.

e) Linia w relacji: Puławy - Góra Puławska - Jaroszyn - Bronowice - Kajetanów nazywana "Linią 9", wykonująca dziennie w dni powszednie szkolne 46,7 wk, w dni powszednie ferie, wakacje 0,0 wk, w soboty 0,0 wk, w niedziele i święta 0,0 wk.

f) Linia w relacji: Góra Puławska - Sadłowice - Kolonia Góra Puławska nazywana "Linią 17", wykonująca dziennie w dni powszednie szkolne 271,7 wk, w dni powszednie ferie, wakacje 209,8 wk, w soboty 139,4 wk, w niedziele i święta 157,4 wk.

g) Linia w relacji: Puławy - Góra Puławska - Sadłowice - (Stanisławów) - Tomaszów - Góra Puławska - Puławy nazywana "Linią J1", wykonująca dziennie w dni powszednie szkolne 14,0 wk, w dni powszednie ferie, wakacje 0,0 wk, w soboty 0,0 wk, w niedziele i święta 0,0 wk.

h) Linia w relacji: Puławy - Góra Puławska - Sadłowice - (Stanisławów) - Tomaszów - Góra Puławska - Puławy nazywana "Linią J2", wykonująca dziennie w dni powszednie szkolne 8,2 wk, w dni powszednie ferie, wakacje 0,0 wk, w soboty 0,0 wk, w niedziele i święta 0,0 wk.


Załącznik Nr 2 do Aneksu Nr 1/2012
Prezydenta Miasta Puławy
z dnia 2 marca 2012 r.

Tytuł

Linia

Rodzaj dnia

Dzień roboczy nauki szkolnej

Dzień roboczy - wakacje, ferie

Soboty

Niedziele

5

318,1

273,9

206,2

152,5

7

122

40,5

0

0

S7

39

0

0

0

9

46,7

0

0

0

15

288,8

288,8

170,6

170,6

16

607,1

548,8

387

387

17

271,7

209,8

139,4

157,4

J1

14

0

0

0

J2

8,2

0

0

0

Razem

1715,6

1361,8

903,2

867,5

Ilośc dni

186

67

52

61

Ogółem wozokilometrów

319101,6

91240,6

46966,4

52917,5

Razem wozokilometrów w roku

510226,1

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe