Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/83/2012 Rady Gminy Rossosz

z dnia 16 listopada 2012r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do obliczenia podatku rolnego na 2013r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy Rossosz uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się na terenie Gminy Rossosz średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. (M. P. z 2012r poz.787) z kwoty 75,86zł za 1 dt do kwoty 45zł za 1dt, która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na 2013r. na obszarze Gminy Rossosz.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rossosz.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mazurek
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe