Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/129/2012 Rady Gminy Serokomla

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Serokomla na stałe obwody głosowania, ustaleniu ich numerów, granic oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r., Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.), oraz art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r., Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zmianami), Rada Gminy, na wniosek Wójta, uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się podział Gminy Serokomla na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery, granice oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Lubelskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białej Podlaskiej.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Serokomla oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

§ 5. Wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Kozarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/129/2012
Rady Gminy Serokomla
z dnia 30 października 2012 r.

Granice obwodów

Numer obwodu

Granice obwodów

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Numer okręgu

Miejscowość

Ulice1

Okręg nr: 1

Charlejów od Nr 1 do 49 i od Nr 142 do końca

Świetlica w Charlejowie
Charlejów 57
21-413 Serokomla

Okręg nr: 2

Charlejów od Nr 50 do Nr 141


2

Okręg nr: 3

Krzówka

Szkoła Podstawowa w Krzówce
Krzówka 37
21-413 Serokomla

Okręg nr: 4

Ernestynów, Leonardów3

Okręg nr: 5

Ruda

Budynek byłej Szkoły Podstawowej
Wola Bukowska 40
21-413 Serokomla

Okręg nr: 6

Nowa Ruda
Wola Bukowska


4

Okręg nr: 7

Bielany Duże
Serokomla - część


Kępa
Przymiarki
Pod Wycinkami
Generała Franciszka Kleeberga
część ulicy Ogrodowej od nr 39 do końca


Zespół Szkół w Serokomli
ul. Warszawska 28
21-413 Serokomla

Okręg nr: 8

Serokomla - część

Zagórze
Podgórze
Ogrodowa od nr 1 do nr 38
Nadstawna
Gołębna
Smugowa

Okręg nr: 9

Serokomla - część

Dziesięciozagony
Przydawki
Zagumienna
Gumienna
Wąskie Ścianki
Szkolna

Okręg nr: 10

Serokomla - część

Cmentarna
Warszawska
Kościelna
Rynek
Lubelska
Rybna

Okręg nr: 11

Pieńki
Poznań


5

Okręg nr: 12

Hordzież od Nr 1 do Nr 99

Zespół Szkół w Serokomli
ul. Warszawska 28
21-413 Serokomla

Okręg nr: 13

Bronisławów Duży
Bronisławów Mały
Hordzież od Nr 100 do końca

Okręg nr: 14

Wólka

Okręg nr: 15

Czarna
Józefów Duży

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe