Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/109/2012 Rady Gminy Sławatycze

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 2012r, Nr 587) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013r. (M.P. z 2012r., Nr 743) - Rada Gminy Sławatycze uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 550 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 770 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 900 zł,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr l do uchwały,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton ¬ 1.550 zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały,

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.300 zł,

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały,

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) Mniejszej niż 30 miejsc - 1.500 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.900 zł.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Chomiczewski


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/109/2012
Rady Gminy Sławatycze
z dnia 8 listopada 2012 r.

Stawki podatku od samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla samochodów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne (w zł)

Stawka podatku dla samochodów z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

12

13

700

750

13

14

750

950

14

15

800

1150

15

850

1350

Trzy osie

12

17

750

850

17

19

850

1050

19

21

950

1250

21

23

1050

1450

23

25

1150

1700

25

1150

1850

Cztery osie i więcej

12

25

1050

1200

25

27

1200

1400

27

29

1350

1800

29

31

1800

2600

31

1800

2600


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/109/2012
Rady Gminy Sławatycze
z dnia 8 listopada 2012 r.

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Liczba osi
jezdnych

Stawka podatku dla ciągników z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne (w zł)

Stawka podatku dla ciągników z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

12

18

1400

1500

18

25

1500

1600

25

31

1600

1700

31

1700

2050

Trzy osie

12

40

1800

1800

40

2100

2700


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/109/2012
Rady Gminy Sławatycze
z dnia 8 listopada 2012 r.

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : przyczepa
( naczepa + pojazd silnikowy ) ( w tonach )

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne (w zł)

Stawka podatku dla przyczep i naczep z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Jedna oś

12

18

1200

1300

18

25

1300

1300

25

1300

1400

Dwie osie

12

28

1300

1400

28

33

1400

1400

33

38

1400

1500

38

1700

1900

Trzy osie

12

38

1400

1500

38

1500

1900

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe