| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/198/2013 Rady Miasta Kraśnik

z dnia 7 marca 2013r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kraśnik. (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-II.4131.159.2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały.)

Na podstawie art. 4 ust, 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku Rada Miasta Kraśnik uchwala

§ 1. "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kraśnik" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc obowiązująca Uchwała Nr VI/71/2007 Rady Miasta Kraśnik z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kraśnik".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kraśnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik


Zbigniew Marcinkowski


Załącznik Nr 1

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kraśnik

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kraśnika dotyczące:

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

1) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych;

2) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

3) mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2. Rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

1) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach;

2) liczby osób korzystających z tych urządzeń;

3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

6. Wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do odbierania następujących frakcji odpadów:

1) papieru i tektury;

2) metali;

3) tworzyw sztucznych;

4) opakowań wielomateriałowych;

5) szkła bezbarwnego i kolorowego;

6) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji i innych niewymienionych frakcji zbieranych w sposób selektywny

7) odpadów zielonych;

8) przeterminowanych leków;

9) zużytych baterii i akumulatorów;

10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

11) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

12) odpadów budowlano-remontowych;

13) chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);

14) zużytych opon;

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia odpadów komunalnych i przekazywania ich do odbioru według następujących zasad selektywnej zbiórki:

1) odpady komunalne o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 będą zbierane łącznie jako frakcja sucha odpadów komunalnych;

2) odpady komunalne o których mowa w ust. 1 pkt 6 oraz pozostałe odpady z wyłączeniem odpadów o których się mówi w punktach od 7 do 14 będą zbierane jako zmieszane odpady komunalne;

3) odpady komunalne należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 4;

3. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu z chodników oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

4. Usunięty śnieg w miarę możliwości powinien być gromadzony przy krawężniku chodnika.

5. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji;

3) mycie dotyczy nadwozia samochodu;

6. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

2) naprawa pojazdów dotyczy drobnych napraw;

3) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości;

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych

§ 3. 1. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach, kontenerach i workach o niżej wymienionych pojemnościach:

1) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej -240 dm3,140 dm3, 120 dm3-na jedno gospodarstwo domowe;

2) dla budynków mieszkalnych wielolokalowych:

- do 35 mieszkań - pojemnik 1100 dm3

- nie mniej niż 35 mieszkań i nie więcej niż 80 mieszkań - dwa pojemniki 1100 dm3

- dla większej ilości mieszkań należy stosować wielokrotność pojemnika 1100 dm3

3) dla szkół wszelkiego typu - co najmniej pojemnik 1100 dm3

4) dla żłobków i przedszkoli - co najmniej pojemnik 1100 dm3

5) dla lokali handlowych - co najmniej pojemnik 120 dm3

6) dla lokali gastronomicznych - co najmniej pojemnik 240 dm3

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych co najmniej pojemnik 120 dm3

8) dla szpitali, internatów, koszar, hoteli - co najmniej pojemnik 1100 dm3

9) dla ogródków działkowych - co najmniej pojemnik 1100 dm3na terenie ogrodów działkowych

10) dla garaży - co najmniej pojemnik 120 dm3

2. Odpady zebrane selektywnie należy gromadzić w sposób zapobiegający ich zmieszaniu w następujący sposób:

1) frakcja sucha odpadów komunalnych składana jest do worków do tego celu przeznaczonych dla zabudowy jednorodzinnej a w przypadku zabudowy wielolokalowej do pojemników do tego celu przeznaczonych;

2) odpady zmieszane składane są do pojemników do tego celu przeznaczonych. Pojemniki muszą być oznaczone symbolem "200301";

3) odpady zielone składane są do worków;

4) dopuszcza się kompostowanie we własnym zakresie i na własne potrzeby odpadów kuchennych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości;

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, zbiera się je w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości, służącym do zbierania odpadów komunalnych, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości i umożliwiający łatwy dostęp jednostce wywozowej;

6) odpady budowlano-remontowe składane są w workach lub kontenerach dostarczonych przez podmiot uprawniony i w nich odbierane.

7) przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach i punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

8) zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników (adresy miejsc usytuowania pojemników dostępne są na stronie Urzędu Miasta Kraśnik oraz w Referacie Gospodarki Odpadami) i punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać go do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (adresy miejsc usytuowania pojemników dostępne są na stronie Urzędu Miasta Kraśnik oraz w Referacie Gospodarki Odpadami) i punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i jednostce wywozowej;

10) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, adresy punktów zbiórki dostępne są na stronie Urzędu Miasta Kraśnik oraz w Referacie Gospodarki Odpadami;

11) zużyte opony należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

3. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności: chodnikach, parkach, placach, przystankach, odpady komunalne powinny być zbierane w koszach przeznaczonych do tego celu o pojemności od 10 dm3do 50 dm3. Ilość rozstawionych koszy powinna zapewnić utrzymanie porządku i czystości w miejscach publicznych.

4. Urządzenia do zbierania odpadów powinny być umieszczone w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich.

5. Pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów powinny znajdować się w dobrym stanie technicznym, być wyraźnie oznakowane, być przystosowane do wprowadzonego systemu odbioru odpadów, pojemniki za wyjątkiem pojemników o których mowa w pkt.3 powinny posiadać zamknięcie zabezpieczające przed wydostaniem się odpadów na zewnątrz.

§ 4. 1. Zabrania się wrzucać do pojemników na opakowania szklane ceramiki, luster, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, szkła budowlanego, szyb samochodowych.

2. Zabrania się wrzucać do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego.

3. Zakazy określone w §4 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady, ustawionych przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby przekazywania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do gromadzenia i przekazywania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Gromadzenie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie odebranie ich przez odbierającego odpady.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

4. Opróżnianie koszy ulicznych powinno odbywać się co najmniej 1 raz w tygodniu.

5. Zmieszane odpady komunalne należy usuwać z terenu nieruchomości:

1) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej 2 razy w miesiącu;

2) dla budynków mieszkalnych wielolokalowych - co najmniej 3 razy w tygodniu, w tym w każdą sobotę nie będącą dniem świątecznym oraz dzień przed Świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocnymi

6. Dla pozostałych obiektów opisanych w § 3 - co najmniej 1 raz w miesiącu.

7. Frakcję suchą odpadów komunalnych należy usuwać z terenu nieruchomości:

1) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej 1 raz w miesiącu;

2) dla budynków mieszkalnych wielolokalowych - co najmniej raz na tydzień;

8. Odpady wielkogabarytowe, budowlano-remontowe oraz zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny odbierane są przez jednostkę wywozową w częstotliwościach:

a) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej - raz na kwartał;

b) w zabudowie wielorodzinnej - 2 razy w miesiącu;

9. Odpady budowlano-remontowe odbierane są ponadto przez jednostkę wywozową na indywidualne zgłoszenie. Odpady te, można przekazać indywidualnie do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

10. Odpady niebezpieczne przekazywane są indywidualnie do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

11. Odpady zielone przekazywane są indywidualnie do punków selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

12. Zużyte opony przekazywane są indywidualnie do punków selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

13. Właściciel nieruchomości nieskanalizowanej obowiązany jest do opróżnienia zbiorników bezodpływowych (szamb) z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia tj. co najmniej dwa razy w roku.

14. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego co najmniej dwa razy w roku.

15. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 6. 1. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę odbierającego odpady podlegają unieszkodliwianiu w następujący sposób:

1) odpady zmieszane, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odpady zielone - przedsiębiorca odbierający odpady komunalne przekazuje obowiązkowo do wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, a w przypadku jej braku - do instalacji zastępczej;

2) odpady selektywnie zebrane - przedsiębiorca odbierający odpady komunalne przekazuje podmiotowi uprawnionemu celem recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami;

2. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązany jest do:

1) osiągania poziomów recyklingu w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych(Dz.U. z dnia 11 czerwca 2012r., poz.645);

2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomów ograniczenia masy tych odpadów (Dz.U. z dnia 18 czerwca 2012r., poz.676);

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 7. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 8. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, należy:

1. W odniesieniu do psów:

1) wyposażenie psa w obrożę, smycz i kaganiec;

2) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu;

2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

1) stały i skuteczny dozór;

2) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyjątkiem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy, postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników;

3) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach do tego celu wyznaczonych pod warunkiem założenia kagańca i w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem. Niedopuszczalne jest zwolnienie z uwięzi psów ras uznawanych za agresywne.

4) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego tj. na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. Nieczystości te, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów, Z obowiązku tego zwolnione są osoby niewidome, korzystające z pomocy psów przewodników;

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 9. 1. Zakazuje się utrzymania zwierząt gospodarskich na całym terenie Miasta Kraśnik: z wyłączeniem właścicieli nieruchomości, na których znajdują się budynki gospodarcze przeznaczone do hodowli zwierząt spełniających wymogi Prawa budowlanego (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zmianami).

2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie są zobowiązani do:

1) utrzymania zwierząt w sposób nie powodujący uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości;

2) utrzymywania zwierząt w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz nie powodujący zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby;

3) usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych;

3. Nie dopuszcza się wprowadzania nieczystości ciekłych z hodowli zwierząt gospodarskich do kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości wielolokalowych oraz właściciele, których nieruchomosci związane są z produkcją, handlem, świadczeniem usług bytowych, przeprowadzają deratyzację miejsc oraz pomieszczeń nieruchomości tj. węzły ciepłownicze i przyłącza, infrastruktura kanalizacyjna, korytarze i inne pomieszczenia piwniczne, pomieszczenia produkcyjne, magazyny.

2. Trutkę należy wykładać dwukrotnie w ciągu roku: I termin marzec - kwiecień, II termin wrzesień - październik, w ilości i według instrukcji stosowania danego preparatu.

3. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego plagą gryzoni na wniosek Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku deratyzację przeprowadza się w trybie natychmiastowym.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik


Zbigniew Marcinkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »