| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/232/13 Rady Miejskiej w Annopolu

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Annopol na rok 2014

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz. U. z 2013r. poz.594) art. 5 ust. 1 i ust.4 i art.20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.(M. P. z 2013r., poz.724)

RADA MIEJSKA
uchwala:

§ 1. Określa wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,70 zł od 1 m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 2,63 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,15 zł od 1 m2powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych 0,65 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 15,00 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw - 10,00 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 4,40 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,00 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,50 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

3) a) od budowli - 2 % ich wartości,

b) od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw - 1 % ich wartości,

§ 2. 1. Zastosowanie stawki podatku określonej w §1 pkt.2 lit.c stanowi pomoc de minimis i jest wprowadzone z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379 z 28.12.2006r.) oraz polskich przepisów dotyczących pomocy de minimis. Wartością pomocy de minimis w stosunku do 1 m2powierzchni użytkowej budynku lub jego części będzie różnica pomiędzy stawką określoną w §1 pkt.2 lit. b, a stawką z lit.c.

2. Zastosowanie stawki podatku określonej w §1 pkt.3 lit.b stanowi pomoc de minimis i jest wprowadzone z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379 z 28.12.2006r.) oraz polskich przepisów dotyczących pomocy de minimis. Wartością pomocy de minimis w stosunku do wartości budowli będzie różnica pomiędzy stawką określoną w §1 pkt.3 lit. a, a stawką z lit.b.

3. Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana podmiotowi gospodarczemu w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych na podstawie art.2 ust.2 rozporządzenia komisji (WE) nr 1998/2006 nie może przekroczyć równowartości 200 000 EUR, a dla podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego 100 000 EUR.

4. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie może uzyskać pomocy de minimis, jeżeli otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy. Podatnik ubiegający się o zwolnienie z zapłaty podatku w formie pomocy de minimis winien przedłożyć:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 nr 53, poz. 311 z późn. zm.) na formularzu stanowiącym załącznik do tego rozporządzenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Annopola.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XX/160/12 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Annopol na rok 2013.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady


Ryszard Gazda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »