| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/162/13 Rady Gminy Borzechów

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Borzechów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 9 328 140,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 8 981 140,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 347 000,00 zł zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 251 517,00 zł,

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45 000,00 zł,

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 000,00 zł.

4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 230 000,00 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 9 685 806,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 8 159 806 ,00 i wydatki majątkowe w kwocie 1 526 000,00 zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1 251 517,00. zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 45 000,00 zł,

3) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20 000,00zł

4) wydatki na realizacje zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 230 000,00 zł

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 357 666,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w zał. nr 3.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 800 000,00 zł.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 442 334,00zł.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 10 000,00 zł,

2) celowe w kwocie 19 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7. Określa się :

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 110 720,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 110 720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 1 300 000,00zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 50 000,00 zł.

§ 10. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 250 000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1 000 000,00.

§ 12. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 13. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Orgasiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/162/13
Rady Gminy Borzechów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/162/13
Rady Gminy Borzechów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/162/13
Rady Gminy Borzechów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/162/13
Rady Gminy Borzechów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/162/13
Rady Gminy Borzechów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/162/13
Rady Gminy Borzechów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/162/13
Rady Gminy Borzechów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Uzasadnienie

I Omówienie Dochodów

Dochody na 2014 zostały zaplanowane w wysokości 9 328 140,00 z tego :

dochody bieżące 8 981 140,00 i dochody majątkowe 347 000,00.

Dochody bieżące zaplanowano w oparciu o planowane i wykonanie dochodów w roku 2013 oraz na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów

Nr ST 3/4820/10/2013, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I. 3110.24.2013,

Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DLB 310-16/13.

Dochody zaplanowano na porównywalnym poziomie. Wyższe dochody zaplanowano z tytułu podatku od nieruchomości - nieznaczny wzrost stawek, od 2014 roku podatnikiem

podatku od nieruchomości będzie duża firma IGORD.

Wzrosła planowana kwota udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- stanowiącym dochód budżetu państwa i jest to jednocześnie jedno z ważniejszych źródeł dochodów w budżecie gminy o kwotę - 92 985 ,00.

Gmina w roku 2014 otrzyma mniej rocznej kwoty subwencji ogólnej

- część wyrównawcza o kwotę - 353 483,00 zł

- część oświatowa o kwotę - 77 259,00 zł

- część równoważąca - 110 580,00 ( brak)

Łącznie o kwotę - 541 322 ,00 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł

Wpływy z dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 230 000,00 zł

Planowane dochody budżetu na 2014 rok

1. Podatek rolny 470 000,-

Wysokość podatku rolnego wyliczono przyjmując dla gruntów gospodarstw

rolnych - liczbę hektarów przeliczeniowych, a dla pozostałych gruntów -

liczbę hektarów wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz realizację

za III kwartały 2013 roku

2. Podatek leśny29 000,-

- od osób fizycznych 28 000,-

- od osób prawnych 1 000,-

3. Podatek od nieruchomości 456 000,-

- od osób fizycznych 206 000,-

- od osób prawnych 250 000,-

Ustalając podatek od nieruchomości przyjęto powierzchnię budynków

i gruntów oraz wartości budowli lub ich części związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej oraz realizację za III kwartały 2013 roku.

4. Podatek od środków transportowych 29 000,-

- od osób fizycznych 29 000,-

ustalając podatek od środków transportowych brano pod uwagę rodzaj

środka transportowego, dopuszczalną masę całkowitą, liczbę osi jezdnych

i liczbę miejsc do siedzenia oraz realizację za 2012 i za III kwartały 2013 r.

5. Dochody z podatków 812 669,-

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 742 169,-

- udział we wpływach z podatku od osób prawnych 3 500,-

- podatku od działalności gospodarczej 2 000,-

- podatku od spadków i darowizn 5 000,-

- podatku od czynności cywilnoprawnych 35 000,-

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 3 000,-

- wpływy z opłaty skarbowej 13 000,-

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 9 000,-

6 . Dochody z majątku gminy 40 000,-

- czynsze za wynajem mieszkań oraz wieczyste użytkowanie gruntów 40 000,-

7. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych 45 000,-

8. Pozostałe dochody wpływające na wielkość budżetu 263 500,-

- czynsze za obwody łowieckie, 1 500,-

- odsetki od kapitalizacji środków na rachunkach bankowych 2 000,-

- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy 3 000,-

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,-

- dochody z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego 6 000,-

- dochody z tytułu wpłat za upomnienia 1 000,-

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 230 000,-

9. Dotacje celowe w tym : 1 906 543,-

na zadania własne urzędu gminy 150 000-

- dotacja z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z

nieruchomości położonych na terenie gminy Borzechów 40 000,-

-dotacja z WFOŚ i GW na urządzenie terenów zieleni przy Szkole

Podstawowej w Kłodnicy Dolnej 30 000,-

-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi do gruntów rolnych

w miejscowości Borzechów str. południowa c.d. 80 000,-

na zadania własne opieki społecznej : 172 400,-

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej 4 400,-

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 16 000,-

- zasiłki stałe 56 000,-

- ośrodki i pomocy społecznej 86 000,-

- na dożywianie dzieci w szkołach 10 000,-

dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej

z tego :

na zadania zlecone opieki społecznej :1 186 700,-

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 182 000,-

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej 4 700,-

na zadania zlecone urzędu gminy64 817-

- dotacja celowa z zakresu administracji publicznej 63 517,-

- dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego

rejestru wyborców 1 300,-

Na realizację projektów:332 626,-

- pn.,, modernizacja obiektu sportowo- rekreacyjnego w Borzechowie Kolonii 179 000,-

- pn. ,, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączki- Pawłówek w celu utworzenia

Inkubatora Rzemiosła i Produktu Lokalnego" 62 000,-

- pn., remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Kępa w celu utworzenia

Inkubatora Rzemiosła i Produktu Lokalnego 58 000,-

- pn. edukacja przedszkolna- równe szanse w gminie Borzechów 33 626,-

10. subwencja ogólna dla gminy 5 276 428-

- Cześć wyrównawcza 2 541 070,-

z tego :

kwota podstawowa 2 064 521,-

kwota uzupełniająca 476 549,-

- Część oświatowa 2 735 358,-

RAZEM 9 328 140,-

II Omówienie wydatków

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 9 685 806,00 zł.

Na te kwotę składają się wydatki bieżące w kwocie 8 159 806,00 i wydatki majątkowe w kwocie 1 526 000,00 zł

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości niezbędnej do należytego wykonywania zadań własnych Gminy. W większości przypadków wysokość wydatków szacowano na poziomie wydatków poniesionych w 2013 roku z uwzględnieniem inflacji.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną i rezerwę celową.

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w oparciu o zapisy zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani i rozwiązywania problemów alkoholowych

Główne zaplanowane wydatki majątkowe :

- pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego na odbudowę dróg

powiatowych oraz mostu wraz z drogami dojazdowymi

- pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego na budowę chodników w ciągu dróg

powiatowych

- odbudowa drogi gminnej w Borzechowie,

- modernizacja obiektu sportowo- rekreacyjnego

- modernizacja świetlic wiejskich

- zakup wiat przystankowych,

- utworzenie terenów zieleni w Kłodnicy Dolnej

- place zabaw dla dzieci

Budżet planowany na rok 2014 przewiduje deficyt w kwocie 357 666,00 zł, który zostanie sfinansowany przelewami z rachunku lokat.

Planowane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające do zapłaty w roku 2014

wynoszą 442 334,00.

Planowane wydatki budżetu gminy Borzechów na 2014 rok

1. 010 ROLNICTWO 11 000,-

- składki członkowskie delegatów do związku komunalnego 3 000,-

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego) 8 000,-

2. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 020 000,-

-pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego z przeznaczeniem na budowę

chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2247L w Kłodnicy Dolnej 40 000,-

- pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego z przeznaczeniem na przebudowę

drogi powiatowej nr 2246L Bełżyce- Borzechów w ramach,, Narodowego

programu przebudowy dróg lokalnych'' 250 000,-

- pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego z przeznaczeniem na przebudowę

mostu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2247L w

Borzechowie 250 000,-

- pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego z przeznaczeniem na odbudowę

odcinka drogi powiatowej nr 2252L w miejscowości Kępa 200 000,-

- pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego z przeznaczeniem na budowę

chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2248L w miejscowości Kępa Kolonia 30 000,-

- remonty bieżące dróg gminnych wraz z odśnieżaniem 60 000,-

- modernizacja drogi gminnej w Borzechowie Nr 107050 L/ str. południowa/

ciąg dalszy 160 000,-

- zakup i zamontowanie wiat przystankowych w miejscowości Grabówka,

Majdan Skrzyniecki, Kolonia Łopiennik, Kłodnica Górna 30 000,-

3. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 539 841,-

- wynagrodzenie pracowników administracji 901 641,-

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 70 000,-

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 181 000-

- ryczałt przewodniczącego Rady Gminy, diety z posiedzeń, sesji, komisji 40 500,-

- wypłaty wynagrodzeń na podstawie umów zlecenia 31 000,-

- zakup materiałów biurowych, tonerów, zakup akcesoriów komputerowych 55 000,-

- zapłata za energię elektryczną, gaz 38 000,-

- okresowe badania lekarskie pracowników 2 000,-

- ogłoszenia w prasie, opłaty pocztowe ,zapłata abonamentu za monitoring,

prowadzenie BIP, obsługa systemu elektronicznego obiegu dokumentów,

elektroniczne formularze, E - archiwum, MIKROPESEL , Systemu USC, LEX,

opłata za prowadzenie rachunku bankowego 50 000,-

- abonamenty za dostęp do usługi Internet 8 000,-

- rozmowy telefoniczne komórkowe 6 000,-

- rozmowy telefoniczne stacjonarne 6 000,-

- delegacje, ryczałty, 30 000,-

- ubezpieczenie majątku gminy 11 000,-

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 500-

- opłata komornicza 2 000,-

- szkolenia, 7 000,-

- promocja gminy 20 000,-

- zapłata składki członkowskiej ,,Kraina wokół Lublina" 1 200,-

- bieżące utrzymanie ładu, czystości, na terenie gminy 20 000,-

-wypłata prowizji sołtysom za inkaso podatków 35 000,-

4. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA 1 300,-

- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców 1 300-

5. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 164 100,-

PRZECIWPOŻAROWA

- wynagrodzenie kierowców OSP 55 000,-

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek OSP 23 100,-

- za udział w akcji i szkoleniu p.poż. 10 000,-

- ubezpieczenie samochodów i kierowców 10 000,-

- monitoring, przeglądy samochodów 10 000,-

- zapłata za energię, gaz 7 000,-

- remonty bieżące strażnic OSP 30 000,-

- rezerwa celowa przeznaczona na realizacje zadań własnych

z zakresu zarządzania kryzysowego 19 000,-

6. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 125 000,-

- spłata odsetek od zaciągnięcia kredytów i pożyczek 125 000,-

7. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10 000,-

- rezerwy ogólne 10 000-

8. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 848 920,-

Szkoła Podstawowa Borzechów 1 106 960,-

- wynagrodzenie osobowe nauczycieli szkoły,

oraz administracji i obsługi 600 800,-

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 50 030,-

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 132 390-

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 250,-

- odpis na FSS dla nauczycieli emerytów i rencistów 12 120,-

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 1 920,-

- dodatki wiejskie nauczycieli 40 700,-

- środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 3 280,-

- art. BHP. I fundusz zdrowotny nauczycieli 1 320,-

- wydatki na bieżące utrzymanie szkoły 53 150-

- modernizacja instalacji elektrycznej 25 000,-

- zakup energii, gazu, wody 150 000,-

Szkoła Podstawowa Kłodnica Dolna 1 281 420,-

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkoły, oraz administracji i

obsługi 673 260,-

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 55 880,-

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 149 750,-

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 840,-

- odpis na FSS dla nauczycieli emerytów i rencistów 7 800-

- dodatki mieszkaniowe nauczycieli 1 450,-

- dodatki wiejskie nauczycieli 44 050,-

- środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 3 700,-

- art. BHP i fundusz zdrowotny nauczycieli 1 370,-

- środki na bieżące utrzymanie szkoły 65 720-

- prowadzenie stołówki szkolne 62 800,-

- prowadzenie przedszkola 49 800,-

- zakup energii, gazu, wody 60 000,-

- urządzenie zieleni wokół Szkoły Podstawowej w Kłodnicy Dolnej 60 000,-

Gimnazjum Borzechów 1 310 540,-

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli administracji i obsługi 814 400,-

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 840,-

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 180 080,-

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 920,-

- odpis na FSS dla nauczycieli emerytów i rencistów 1 240,-

- dodatki mieszkaniowe nauczycieli 3 100.-

- dodatki wiejskie nauczycieli 47 300,-

- art. BHP i fundusz zdrowotny nauczycieli 2 240,-

- środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 4 000,-

- środki na bieżące utrzymanie gimnazjum 77 300,-

- wydatki na prowadzenie stołówki 67 120,-

Dowożenie uczniów do szkół 150 000,-

- dowożenie uczniów do szkół łącznie z uczniami niepełnosprawnymi 150 000,-

9. 851 OCHRONA ZDROWIA 45 000,-

- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych 40 000,-

- wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii 5 000,-

10. 852 POMOC SPOŁECZNA 1 506 645,-

-wypłata zasiłków i zapomóg dla podopiecznych 92 000,-

- wydatki na wynagrodzenie oraz bieżące utrzymania Ośrodka Pomocy

Społecznej 196 545,-

- wypłata świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe 1 182 000,-

- wypłata dodatków mieszkaniowych 8 000,-

- zapłata za dożywianie uczniów w szkołach 19 000,-

- zapłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby

pobierające świadczenia z opieki społecznej 9 100,-

11. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 65 000,-

- realizacja projektu ,,Edukacja przedszkolna- równe szanse w Gminie

Borzechów" realizowanego przez SP w Borzechowie 65 000,-

12. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 11 000,-

-dofinansowanie na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów 11 000,-

13. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 462 000,-

- dofinansowanie kosztów usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających

azbest dla mieszkańców gminy 40 000,-

-wywóz odpadów komunalnych 230 000,-

- wydatki związane z oświetleniem ulicznym (konserwacja, energia) 160 000,-

- wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

i zapobieganiu bezdomności 12 000,- - dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji

,, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" 20 000,-

14. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 493 000,-

-dotacja dla biblioteki gminnej 273 000,-

- imprezy organizowane na terenie gminy, udział w dożynkach,

w festynie, konkursy 15 000,-

- dotacja dla zadania zlecone do realizacji przez podmioty spoza sektora finansów

publicznych 5 000,-

- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączki- Pawłówek w celu utworzenia

Inkubatora Rzemiosła i Produktu Lokalnego" 96 000,-

- remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Kępa w celu utworzenia

Inkubatora Rzemiosła i Produktu Lokalnego 104 000,-

15. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 383 000,-

-wypłata stypendiów sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe 5 000,-

-wydatki związane z organizacją imprez sportowych 20 000,-

- dotacja dla zadania zlecone do realizacji przez podmioty spoza sektora finansów

publicznych 50 000,-

- ,, modernizacja obiektu sportowo- rekreacyjnego w Borzechowie Kolonii 276 000,-

- budowa mini placów zabaw dla dzieci w miejscowości Kolonia Kępa,

Łopiennik 32 000,-

RAZEM 9 685 806,-

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »