| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/243/14 Rady Gminy Niedrzwica Duża

z dnia 13 lutego 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 roku , poz.594 z późniejszymi zmianami), art.50 ust.6, ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 roku , poz. 182 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi udziela się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego albo kuratora.

§ 2. Nie ponoszą odpłatności osoby, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456,00 złotych miesięcznie oraz osoby samotnie gospodarujące, których dochód netto nie przekracza kwoty 542,00 złotych miesięcznie

§ 3. Ustala się miesięczną tabelę odpłatności (przyjmując, że kwoty w §2 stanowią 100%), różnicując jej wysokość od osiąganych dochodów przez osobę objętą usługami, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 4. Kwoty określone w § 2 podlegają weryfikacji w trybie określonym w art. 9 ustawy o pomocy społecznej .

§ 5. Na wniosek osoby lub pracownika socjalnego, osoby korzystające z usług mogą być częściowo lub całkowicie zwolnione z odpłatności przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej na czas określony w przypadku:

-korzystania co najmniej dwóch osób w rodzinie z usług opiekuńczych, w tym jedna z przewlekłą chorobą ,

-zdarzenia losowego

-konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub leczniczo- rehabilitacyjnych

-znacznych wydatków na leki i leczenie (udokumentowanych fakturami i dowodami wpłat).

§ 6. Odpłatność za usługi dotyczy usług świadczonych w ramach stosunku pracy, pomocy sąsiedzkiej, prac społecznie użytecznych.

§ 7. Koszty usług wynoszą:

-koszt jednej godziny usługi w ramach umowy o pracę ustala się na kwotę- 17,19 złotych

-miesięczny koszt usług w ramach umowy zlecenia na kwotę- 452,78 złotych

-koszt jednej godziny usługi w ramach prac społecznie użytecznych- 7,70 złotych

§ 8. Opłaty za świadczone usługi należy dokonać do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu w którym została wykonana usługa.

§ 9. Kwoty zwrotu należności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłacane będą do kasy Urzędu Gminy lub na konto bankowe Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedrzwica Duża

§ 11. Tracą moc: Uchwała Rady Gminy Niedrzwica Duża nr XIV/109/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Pyda


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/243/14
Rady Gminy Niedrzwica Duża
z dnia 13 lutego 2014 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do Uchwały nr XXXIII.243.14

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »