| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/322/14 Rady Gminy Głusk

z dnia 20 maja 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Głusk na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ust. 1, art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/283/13 Rady Gminy Głusk z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. zmienionej:

Uchwałą Nr XLI/289/14 Rady Gminy Głusk z dnia 28 stycznia 2014 r.,

Uchwałą Nr XLII/300/14 Rady Gminy Głusk z dnia 27 lutego 2014 r.,

Zarządzeniem Nr 20/14 Wójta Gminy Głusk z dnia 31 marca 2014 r.,

Uchwała Nr XLIV/314/14 Rady Gminy Głusk z dnia 24 kwietnia 2014 r.

wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 kwotę 37.119.553,37 zł, z tego dochody bieżące 24.054.884,37 zł, dochody majątkowe 13.064.669 zł zastępuje się kwotą 37.361.370,37 zł, z tego dochody bieżące 24.201.701,37 zł, dochody majątkowe 13.159.669 zł

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.408.694,37 zł

- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 351.684 zł

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 82.200 zł.

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 kwotę 37.941.052,37 zł, z tego wydatki bieżące 21.743.266,37 zł, wydatki majątkowe 16.197.786 zł, zastępuje się kwotą 38.182.869,37 zł, wydatki bieżące 21.850.083,37 zł wydatki majątkowe 16.332.786 zł

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.408.694,37 zł

- wydatki ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 82.200 zł.

Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 5 pkt 1 Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 35.644 zł.

4. § 7 otrzymuje brzmienie: Określa się:

1. wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. wydatki na programy finansowane z udziałem srodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6.

Załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Głusk


Kazimierz Banach


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/322/14
Rady Gminy Głusk
z dnia 20 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/322/14
Rady Gminy Głusk
z dnia 20 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/322/14
Rady Gminy Głusk
z dnia 20 maja 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/322/14
Rady Gminy Głusk
z dnia 20 maja 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »