| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/238/2014 Rady Gminy Urszulin

z dnia 25 czerwca 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2013 r., poz. 594 z późn. zm./ oraz art. 212 ust. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z poźn. zm./ Rada Gminy u c h w a l a co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXV/207/2013 Rady Gminy Urszulin z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, nr XXXVI/212/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r., nr XXXVII/222/2014 z dnia 26 marca 2014 r., nr XXXVIII/226/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r., nr XXXIX/229/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów budżetu gminy 14.747.385,08 zł, zwiększa się o kwotę 39.571 zł i zmniejsza się o kwotę 7.426 zł do kwoty 14.779.530,08 zł, w tym:

a) dochody bieżące z kwoty 12.121.885,08 zł zwiększa się o kwotę 39.571 zł i zmniejsza się o kwotę 7.426 zł do kwoty 12.154.030,08 zł,

b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 1.944.032,08 zł zwiększa się o kwotę 599 do kwoty 1.944.631,08 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2 kwotę wydatków budżetu gminy 14.637.385,08 zł zwiększa się o kwotę 137.171 zł i zmniejsza się o kwotę 105.026 zł do kwoty 14.669.530,08 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 10.646.296,08zł zwiększa się o kwotę 57.171 zł i zmniejsza się o kwotę 21.326 zł do kwoty 10.682.141,08 zł,

b) wydatki majątkowe z kwoty 3.991.089 zwiększa się o kwotę 80.000 zł i zmniejsza się o kwotę 83.700 zł do kwoty 3.987.389 zł,

c) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 1.944.032,08 zł zwiększa się o kwotę 10.599 zł i zmniejsza się o kwotę 10.000 zł do kwoty 1.944.631,08 zł,

d) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty 223.341 zł zwiększa się o kwotę 2.500 zł do kwoty 225.841 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w § 6 zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy w związku z czym załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) w § 7 pkt 1 załącznik Nr 5 wydatki na zadania inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

5) w § 7 pkt. 2 załącznik Nr 6 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

6) w § 7 pkt. 3 załącznik Nr 7 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 2. Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- decyzją Wojewody Lubelskiego przyznano dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, przeniesiono dotację pomiędzy paragrafami na zapewnienie środków na wkład własny na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwiększono dotację na zadania administracji rządowej na realizację programu dla rodzin wielodzietnych,

- przesunięto wydatki pomiędzy paragrafami w Pomocy społecznej, zwiększono wydatki na Schroniska dla zwierząt oraz przyznano pomoc finansową dla Powiatu Włodawskiego na organizację "Dożynek Powiatu Włodawskiego",

- w wydatkach inwestycyjnych zwiększono wydatki na zadania pn. "Przebudowa budynku Gimnazjum w Urszulinie", "Ogrodzenie i zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Urszulin", zmniejszono natomiast wydatki inwestycyjne z zadania "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Urszulin"

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady


Andrzej Stefanowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/238/2014
Rady Gminy Urszulin
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu gminy Urszulin na 2014 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/238/2014
Rady Gminy Urszulin
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu gminy Urszulin na 2014 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/238/2014
Rady Gminy Urszulin
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2014 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/238/2014
Rady Gminy Urszulin
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2014 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/238/2014
Rady Gminy Urszulin
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w 2014 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/238/2014
Rady Gminy Urszulin
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2014 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »