| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/283/14 Rady Miasta Lubartów

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 i w związku z art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.) - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W celu podniesienia poziomu rozwoju gospodarczego Miasta Lubartów udziela się przedsiębiorcom pomocy regionalnej w związku z tworzeniem nowych inwestycji w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Lubartów.

§ 2. Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa oraz nabyciu nieruchomości przedsiębiorstwa, które zostało zlikwidowane.

§ 3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości przez okres dwóch lat budowle i budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na których dokonano nowych inwestycji.

§ 4. Zwolnienie, o którym mowa w § 3 uchwały nie dotyczy budowli i budynków lub ich części oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności handlowej detalicznej i hurtowej.

§ 5. 1. Podmioty ubiegające się o udzielenie pomocy oraz korzystające z pomocy mają obowiązek przedłożenia:

1) Wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jaką otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

2) Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 należy przedłożyć organowi podatkowemu przy każdej zmianie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz w przypadku zmiany wysokości otrzymanej pomocy lub utraty prawa do zwolnienia w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności.

§ 6. Uchwała ma zastosowanie do nowych inwestycji, które zostały oddane do użytkowania po 1 stycznia 2014r.

§ 7. 1. Uchwała stanowi program pomocy de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.).

2. Zwolnienie jest udzielane z uwzględnieniem i na warunkach powyższego rozporządzenia oraz polskich przepisów dotyczących pomocy de minimis.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Zieliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Atos

Międzynarodowy lider w branży usług informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »