| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/544/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski

z dnia 7 listopada 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), art. 211 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm) - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustalone w § 2 wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 149.818 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemnaście złotych) i zmniejsza się o kwotę 149.818 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemnaście złotych) do kwoty 59.743.797,04 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych groszy 04/100), z tego wydatki bieżące 52.029.478,04 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych groszy 04/100) i wydatki majątkowe 7.714.319,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset czternaście tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych),

w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami w kwocie 5.288.567,04 zł (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych groszy 04/100),

2) wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego przejęte do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych),

3) wydatki na zadania przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 117.300 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy trzysta złotych), w tym określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 13.300 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta złotych),

4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu miasta w kwocie 1.513.530 zł (słownie: jeden milion pięćset trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych),

5) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 352.534 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści cztery złote),

6) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.500 (słownie : trzy tysiące pięćset złotych),

7) wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 4.969 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych),

8) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych),

9) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 65.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

10) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.720.000 (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy złotych).

a załącznik Nr 2 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Ustalone w § 7 ust. 1 limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku zwiększa się o kwotę 70.015 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy piętnaście złotych) i zmniejsza się o kwotę 69.356 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych) do kwoty 7.375.535 zł (słownie: siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych).

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania określone w załączniku Nr 4 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. W § 10 plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych określający stan środków obrotowych na początku roku w łącznej kwocie 255.811 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset jedenaście złotych), dochody w kwocie 1.463.308 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem złotych), i wydatki kwocie 1.719.119 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewiętnaście tysięcy sto dziewiętnaście złotych), według załącznika Nr 7 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. W § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "ogólną na wydatki nieprzewidziane w kwocie 22.411 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta jedenaście złotych)".

5. W § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

celowe w kwocie 47.070 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt złotych), z przeznaczeniem na następujące wydatki:".

lit. "a" otrzymuje brzmienie:

fundusz nagród w wysokości 1,0% planowanych wynagrodzeń w kwocie 831 zł (słownie: osiemset trzydzieści jeden złotych)",

lit. "b" skreśla się

lit. "c" otrzymuje brzmienie:

fundusz na dokształcanie i doskonalenie w wysokości 1,0% planowanych wynagrodzeń w kwocie 2.050 zł (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt złotych)",

lit. "d" otrzymuje brzmienie:

realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.589 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych)",

lit. "e" otrzymuje brzmienie:

dofinansowanie zadań własnych miasta w kwocie 33.600 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych), realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Wybór podmiotów, którym proponuje się dofinansowanie w formie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych miasta w zakresie określonym w pkt 2 lit. "e" nastąpi wg zasad wynikających z zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Mirosław Fus


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/544/2014
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 7 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/544/2014
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 7 listopada 2014 r.
Zalacznik2.pdf

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2014 ROK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/544/2014
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 7 listopada 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Plan rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »