| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.407.2014 Wojewody Lubelskiego

z dnia 2 grudnia 2014r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/217/2014 Rady Gminy Czemierniki z dnia 31 października 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Czemierniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, w części obejmującej § 22, § 25 ust. 2 w brzmieniu: „które nie zostały odrzucone z braków formalnych” i § 30 programu, stanowiącego załącznik do uchwały

Na podstawie art. 91 ust 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XLI/217/2014 Rady Gminy Czemierniki z dnia 31 października 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Czemierniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, w części obejmującej § 22, § 25 ust. 2 w brzmieniu: "które nie zostały odrzucone z braków formalnych" i § 30 programu, stanowiącego załącznik do uchwały.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XLI/217/2014 Rady Gminy Czemierniki została doręczona organowi nadzoru w dniu 7 listopada 2014 r.

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Czemierniki przyjęła program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

Podstawę prawną do uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi stanowi art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.).

W myśl tego przepisu, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5 ustawy, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

Natomiast w art. 5a ust. 4 ustawy ustawodawca zawarł katalog zagadnień wymagających uregulowania przez radę w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Zgodnie z tym przepisem, elementami rocznego programu współpracy są w szczególności:

1) cel główny i cele szczegółowe programu;

2) zasady współpracy;

3) zakres przedmiotowy;

4) formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;

5) priorytetowe zadania publiczne;

6) okres realizacji programu;

7) sposób realizacji programu;

8) wysokość środków przeznaczanych na realizację programu;

9) sposób oceny realizacji programu;

10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;

11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Powołany przepis art. 5a ust. 4 określa niezbędne minimum postanowień, jakie powinna zawierać uchwała ustanawiająca program współpracy.

W § 22 programu Rada zdecydowała, iż"Przewodniczący komisji może powołać do uczestnictwa w pracach Komisji z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy".

W ocenie organu nadzoru, powyższe zapisy stanowią bezpośrednią ingerencję w materię uregulowaną w art. 15 ust. 2b - 2e ustawy.

Zgodnie z powołanymi przepisami, w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w rat. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie (art. 15 ust. 2d).

Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f (art. 15 ust. 2da).

W pracach komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, i których konkurs dotyczy (art. 15 ust. 2e).

Skład komisji konkursowej został zatem określony przez ustawodawcę. Przywołane regulacje nie dają Radzie Gminy podstaw do wkraczania w ustawowo unormowaną sferę członkostwa w komisji konkursowej, wyklucza to również jakąkolwiek modyfikację oraz powielanie wskazanych przepisów w uchwale Rady.

Brak jest również podstaw prawnych do przyznawania przez Radę poszczególnym osobom, czy też członkom komisji konkursowej uprawnień do ustalania czy też poszerzania składu danej komisji konkursowej. Działanie takie jest sprzeczne z art. 15 ust. 2a ustawy, zgodnie z którym, to organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. Przyznanie ustawowych kompetencji w tym zakresie przewodniczącemu komisji konkursowej jest zatem działaniem z przekroczeniem upoważnienia art. 5 ust. 4 ustawy.

Zarówno w doktrynie, jak również w orzecznictwie ugruntował się pogląd dotyczący dyrektyw wykładni norm o charakterze kompetencyjnym. Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto należy podkreślić, iż normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii (tak Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 5 listopada 1986 r., OTK 1996/1/1)

W § 25 programu Rada wskazała, iż"W pierwszym etapie konkursu Komisja dokonuje oceny formalnej złożonych ofert (ust. 1). W drugim etapie konkursu Komisja analizuje merytoryczną zawartość ofert, które nie zostały odrzucone z braków formalnych" (ust. 2).

Z treści art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynika w sposób bezpośredni, iż oferty rozpatruje organ administracji publicznej. Tym samym ten właśnie organ jest wyłącznie uprawniony do rozstrzygania, czy oferta będzie podlegała odrzuceniu.

Organ wykonawczy gminy, do którego należy, w myśl art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego (…) ogłoszenie otwartego konkursu ofert, będzie bowiem oceniał, m. in. w oparciu o kryteria zawarte w art. 15 ust. 1 ustawy oraz przedstawioną przez komisję konkursową opinię co do złożonych ofert, czy oferta spełnia wymogi formalne i prawne uprawniające ją do otrzymania dotacji. Rada nie może zaś wskazywać okoliczności wykluczających daną ofertę z konkursu ani udzielać komisji konkursowej kompetencji do podejmowania decyzji w tym zakresie.

Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania ofert. Oznacza to, że zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, nie zaś rozstrzygnięcie o wynikach konkursu czy też decydowanie o dalszym udziale w nim poszczególnych ofert.

Tym samym postanowienia dotyczące dokonywania oceny tylko tych ofert, które spełniły warunki formalne nie mieszczą się w granicach upoważnienia do określenia zasad działania komisji konkursowych.

Powyższe przesądza o konieczności stwierdzenia nieważności § 25 ust. 2 programu w brzmieniu:"Które nie zostały odrzucone z braków formalnych".

W § 30 Rada Gminy zdecydowała, iż"Wójt Gminy zawiera umowę na realizację zadania publicznego objętego postępowaniem konkursowym bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert".

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, organ administracji publicznej,bez zbędnej zwłoki(podkreślenie moje), zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.

Tym samym przytoczona w § 30 regulacja, określając termin zawarcia umowy"bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert"stanowi nieuprawnioną modyfikację cytowanego wyżej przepisu art. 15 ust. 4 ustawy.

Powtarzanie bądź modyfikowanie regulacji aktów prawnych wyższego rzędu w uchwale, stanowi istotne naruszenie prawa skutkujące nieważnością przyjętej regulacji.

W orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowane jest stanowisko dotyczące istnienia zakazu - odnoszącego się także do przepisów stanowionych w formie uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego - ponownego regulowania (powtarzania) materii wcześniej już uregulowanej w aktach wyższych rangą.

Należy również zauważyć, że w zakresie upoważnienia art. 5a ust. 1 w zw. z art. 5a ust. 4 pkt 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie mieszczą się kwestie ustalenia terminu zawarcia umowy z wyłonionymi w trybie postępowania konkursowego organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami.

W ocenie organu nadzoru przytoczona wyżej regulacja programu wykracza zatem poza upoważnienie określone w art. 5a ust. 1 w zw. z art. 5a ust. 4 pkt 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w sposób istotny narusza treść art. 15 ust. 4 tej ustawy.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLI/217/2014, we wskazanym zakresie, jest uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Wojewoda Lubelski


Wojciech Wilk

Otrzymują:

1) Przewodniczący Rady Gminy Czemierniki,

2) Wójt Gminy Czemierniki.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »