| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/13/2014 Rady Gminy Borki

z dnia 16 grudnia 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób nie objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), Rada Gminy w Borkach, uchwala co następuje:

§ 1. Nie żąda się zwrotu wydatków za pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych udzieloną w szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom niepełnosprawnym, samotnym, w podeszłym wieku lub chorym, finansowaną ze środków budżetu gminy, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny wynosi powyżej 150%, ale nie więcej niż 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Chojnacki


Uzasadnienie

Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania, który był realizowany w latach 2006 - 2013, uchwalony został ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" /Dz .U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm./. Przewidywał on nieodpłatną pomoc w zakresie dożywiania dla osób i rodzin spełniających kryterium dochodowe podwyższone do 150 %, a także dawał podstawę do podwyższenia tego kryterium w drodze uchwały rady.

Od 1 stycznia 2014 r. weszła w życie uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020".

Uchwała ta przewiduje pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniających kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy.

Zgodnie ze wskazówkami Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji w/w uchwały warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z Programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust. 1, do wysokości 150 % kryterium jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust. 4, podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150 % do wysokości, której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

W myśl art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków, przekracza kwotę kryterium dochodowego.

Uchwałą Nr XXXV/209/2014 Rady Gminy Borki z dnia 30 kwietnia 2014 r. podwyższono kwotę kryterium dochodowego do 150 % do wysokości, której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem rządowym. Natomiast dla osób nie objętych w/w programem, korzystających z pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, finansowanej z budżetu gminy, kryterium to podwyższa się do 200 % do wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków za te świadczenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Chojnacki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »