| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Lubycza Królewska

z dnia 30 grudnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubycza Królewska”

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Rozdziale I załącznika do uchwały Nr XX/166/2012 Rady Gminy Lubycza Królewska z dnia 27 listopada z 2012 roku w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubycza Królewska" (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 79 z dn. 14.01.2013 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) W ustępie 1 punkt 2 otrzymuje brzmienie :

a) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych w formie frakcji mokrej oraz worki polipropylenowe do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych frakcji suchej.

b) właściciele nieruchomości zamieszkałych na obszarze zabudowy jednorodzinnej zobowiązani są do wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych w formie frakcji mokrej. Worki do selektywnej zbiórki frakcji suchej otrzymują od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne

c) właściciele nieruchomości zamieszkałych na obszarze zabudowy wielorodzinnej otrzymują pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych frakcji suchej od Gminy Lubycza Królewska

2) Ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

2. Na terenie Gminy Lubycza Królewska wprowadza się następujące zasady prowadzenia selektywnego zbierania odpadów:

1) frakcji suchej obejmującej zmieszane odpady opakowaniowe takie jak szkło białe, szkło kolorowe, tworzywa sztuczne, metale, papier i tektura;

2) frakcji mokrej obejmującej resztki spożywcze, zanieczyszczone odpady opakowaniowe, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady zielone;

3) przeterminowanych leków;

4) zużytych baterii i akumulatorów;

5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

7) zużytych opon;

8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

9) chemikaliów i opakowań po chemikaliach;

10) opakowań ulegających biodegradacji;

3) Ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

1) Oznaczenie worków przeznaczonych do:

a) zbiórki frakcji suchej - czarny lub żółty,

b) zbiorki odpadów ulegających biodegradacji - zielony;

2) Oznaczenie pojemników przeznaczonych do:

a) zbiórki odpadów frakcji mokrej - pojemniki metalowe lub z tworzyw sztucznych,

b) zbiórki szkła bezbarwne i kolorowe - pojemniki typu "słup ogłoszeniowy",

c) zbiorki przeterminowanych leków - pojemnik typu "foka";

4) W ustępie 4 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. frakcja sucha odpadów komunalnych - umieszczać w workach polipropylenowych przeznaczonych do tego celu; odpady opakowaniowe, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala, przed wrzuceniem do worka należy zgnieść celem zmniejszenia objętości; opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed włożeniem do pojemnika umyć.

5) Ustęp 7 otrzymuje brzmienie: Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych

1) Zabrania się umieszczania w pojemnikach i workach: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla.

2) Do worków przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych frakcji suchej zabrania się wrzucać:

a) opakowań wielomateriałowych tj. kartonów po mleku i napojach;

b) opakowań z zawartością np. żywności, wapna ,cementu;

c) kalki technicznej, prospektów, katalogów i wydawnictw foliowanych i lakierowanych;

d) ceramiki (porcelana ,naczynia typu acro, talerze, doniczki;

e) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości;

f) szkła budowlanego;

g) szyb samochodowych;

h) opakowań z tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego;

i) mokrych folii;

j) opakowań i butelek po olejach, smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach:

k) opakowań po środkach ochrony roślin;

3) Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych do zbiorników bezodpływowych w których gromadzone są nieczystości ciekłe pochodzenia bytowego.

2. W rozdziale 3 załącznika ustęp 1 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

worki foliowe na frakcję suchą odpadów komunalnych o pojemności od 60 l do120 l".

3. W rozdziale 5 ust 1. pkt 1litera b otrzymuje brzmienie "odpady selektywnie zebrane - frakcja sucha - raz w miesiącu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Borowiec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Publicystka ekonomiczna, bankowczyni, pedagog.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »