| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/33/15 Rady Gminy Włodawa

z dnia 17 marca 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594 ze zm.), oraz art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r. poz. 1399 ze zm.) - uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonej na terenie Gminy Włodawa wg załączników do niniejszej uchwały:

1) Załącznik nr 1 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonej na terenie Gminy Włodawa, na której zamieszkują mieszkańcy - DOGO -1,

2) Załącznik nr 2 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana przez właścicieli nieruchomości położonej na terenie Gminy Włodawa, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, użytkowane jedynie przez część roku - DOGO -2.

3) Załącznik nr 3 - dla właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, w tym nieruchomości, na których są świadczone usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą oraz w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - DOGO -3.

2. Deklaracje kieruje się do Wójta Gminy Włodawa, na adres Al. Jana Pawła II 22, 22- 200 Włodawa.

3. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostaną określone w odrębnej uchwale.

§ 2. 1. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości są obowiązani złożyć w terminie do ostatniego dnia lutego 2013 r.

2. Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości pierwszych odpadów komunalnych.

3. Właściciel nieruchomości, na której są świadczone usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych zobowiązany jest załączyć do składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dokument potwierdzający ilości zużytej wody z danej nieruchomości za poprzedni rok kalendarzowy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/203/12 Rady Gminy Włodawa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości i Uchwała Nr XXXIII/251/13 Rady Gminy Włodawa z dnia 29 maja 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodawa.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Korneluk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/33/15
Rady Gminy Włodawa
z dnia 17 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/33/15
Rady Gminy Włodawa
z dnia 17 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/33/15
Rady Gminy Włodawa
z dnia 17 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »