| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy Lubartów

z dnia 22 kwietnia 2015r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów jako "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów gospodarowania odpadami i powierzchniowej eksploatacji surowców w obrębach Rokitno i Wólka Rokicka"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz uchwały Nr XXIV/176/13 Rady Gminy Lubartów z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Po stwierdzeniu, iż projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów, uchwalonego uchwałą Nr XVII/103/12 Rady Gminy Lubartów z dnia 8 maja 2012 r. z późn. zm. - uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów, zatwierdzonego:

1) uchwałą Nr VIII/49/99 Rady Gminy Lubartów z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie: I etapu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 1999 r. Nr 47, poz. 767, z późn. zm.);

2) uchwałą Nr XVII/94/2000 Rady Gminy Lubartów z dnia 13 marca 2000 r. w sprawie: II etapu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2000 r. Nr 25, poz. 366, z późn. zm.),

- jako " Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów gospodarowania odpadami i powierzchniowej eksploatacji surowców w obrębach Rokitno i Wólka Rokicka" - zwany dalej "planem".

§ 2. 1. Plan stanowią:

1) ustalenia będące treścią niniejszej uchwały;

2) rysunek stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Rysunek i ustalenia planu stanowią integralną całość.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu - stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały będzie mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia, o których mowa w § 2 ust. 1;

2) planie gminy - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów uchwalony Uchwałą Nr VIII/49/99 Rady Gminy Lubartów z dnia 17 maja 1999r. w sprawie: I etapu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 1999 r. Nr 47, poz. 767, z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XVII/94/2000 Rady Gminy Lubartów z dnia 13 marca 2000r. w sprawie: II etapu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2000 r. Nr 25, poz. 366, z późn. zm.);

3) terenieplanistycznym (terenie) - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na załączniku graficznym liniami rozgraniczającymi, o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;

4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, określone w ustaleniach szczegółowych planu i oznaczone symbolem literowym, które winno przeważać na terenie planistycznym;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, określone w ustaleniach szczegółowych planu dotyczących terenu planistycznego, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe z zastrzeżeniem, że zagospodarowanie związane z funkcją uzupełniającą, będzie stanowić mniej niż 20% powierzchni terenu planistycznego oraz, że funkcja uzupełniająca nie wykluczy zagospodarowania terenu, zgodnie z funkcją podstawową, ustaloną planem;

6) przeznaczeniu realizowanym etapowo - (oznaczonym symbolami literowymi przedzielonymi ukośnikiem) - należy przez to rozumieć czasowe przeznaczenie określonego rodzaju, zapisane symbolem przed ukośnikiem oraz trwałe przeznaczenie podstawowe zapisane po znaku, realizowane po zagospodarowaniu etapowym;

7) drodze publicznej - należy przez to rozumieć drogę zaliczoną na podstawie ustawy o drogach publicznych do kategorii dróg powiatowych, wydzieloną liniami rozgraniczającymi;

8) drodze wewnętrznej - należy przez to rozumieć drogę nie zaliczoną do dróg publicznych, stanowiącą teren komunikacji kołowej;

9) dostępie działki budowlanej do drogi publicznej - należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi (poprzez zjazd) albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną;

10) dachu wielospadowym - należy przez to rozumieć dach wielopołaciowy - o dwu - i większej liczbie głównych połaci dachowych;

11) obsłudze komunikacji - należy przez to rozumieć elementy zagospodarowania terenu planistycznego służące obsłudze komunikacji pieszej i kołowej (drogi wewnętrzne, ciągi piesze, place, parkingi);

12) adaptacji - należy przez to rozumieć zachowanie istniejących obiektów i urządzeń budowlanych, z możliwością ich przebudowy, rozbudowy, w zakresie nie naruszającym ustaleń planu; nie dotyczy przypadku odtworzenia obiektów budowlanych, dla których obowiązują zasady jak dla budowy nowych obiektów, zgodnie z przeznaczeniem terenu;

13) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość budynku mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub przekrycia budynku; określone w planie maksymalne wysokości zabudowy nie odnoszą się do budowli i urządzeń budowlanych;

14) geometrii dachu - należy przez to rozumieć określone w ustaleniach planu liczbę i kąt nachylenia głównych połaci dachowych;

15) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć najmniejszą, dopuszczalną odległość elewacji budynku, stosownie do ustaleń planu, od krawędzi jezdni;

16) linii rozgraniczającej teren - należy przez to rozumieć linie wydzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone symbolem cyfrowym i literowym; linie rozgraniczające - orientacyjne mogą zostać uściślone na podstawie projektu budowlanego, z zachowaniem warunków planu i przepisów szczególnych;

17) wskaźniku powierzchni terenu biologicznie czynnego - należy przez to rozumieć udział procentowy terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie do powierzchni terenu planistycznego, stosownie do ustaleń szczegółowych planu;

18) wskaźniku powierzchni zabudowy - jest to udział procentowy sumy powierzchni zabudowy (w znaczeniu przepisu szczególnego) budynków, które mogą być lokalizowane w granicach terenu planistycznego do jego powierzchni, stosownie do ustaleń szczegółowych planu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, powierzchni obiektów pomocniczych (szopy, altany) oraz elementów zewnętrznych jak: schody, rampy, daszki, występy dachowe, a także obiektów małej architektury i funkcjonujących sezonowo;

19) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów, urządzeń i obiektów wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych;

20) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

21) przepisach ustawy bez podania nazwy - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199).

2. Niezdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 4. 1. Wydziela się z terenów przeznaczonych (w planie gminy) na gromadzenie odpadów (oznaczonego symbolem NU), na przemysłową eksploatację surowców mineralnych (oznaczonego symbolem PE) oraz na zalesienie (oznaczonego symbolem RP/ZL) - tereny planistycznepołożone w obrębach ROKITNO i WÓLKA ROKICKA, oznaczone na załączniku Nr 1 symbolami 1ZI, 2.O, 3ZI, 4.O, 5PE/ZL.

2. Przeznaczenie podstawowe terenów:

1) terenów oznaczonych symbolami 1ZI i 3 ZI - zieleń izolacyjna składowiska odpadów;

2) terenów oznaczonych symbolami 2.O i 4.O - gospodarowanie odpadami, w tym:

a) terenu 2.O - składowanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,

b) terenu 4.O - odzysk odpadów innych niż niebezpieczne;

3) terenu oznaczonego symbolem 5PE/ZL - w etapie - powierzchniowa eksploatacja surowców mineralnych, docelowe - rekultywacja leśna lub zadrzewienia.

3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) terenów oznaczonych symbolami 1ZI i 3ZI :

a) instalacje i urządzenia związane z prowadzeniem składowiska odpadów,

b) obsługa komunikacyjna w zakresie wewnętrznych dróg dojazdowych, ciągów pieszych, placów oraz parkingów,

c) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

2) terenu oznaczonego symbolem 2.O :

a) obiekty zaplecza technicznego, w tym budynki administracyjno-socjalne i warsztatowo-magazynowe,

b) instalacje i urządzenia związane z prowadzeniem składowiska odpadów,

c) obsługa komunikacyjna w zakresie wewnętrznych dróg dojazdowych, ciągów pieszych, placów oraz parkingów,

d) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3) terenu oznaczonego symbolem 4.O :

a) obsługa komunikacyjna w zakresie wewnętrznych dróg dojazdowych, placów,

b) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

4) terenu oznaczonego symbolem 5 PE/ZL :

a) tymczasowe obiekty budowlane związane z funkcją podstawową,

b) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) obsługa komunikacji w zakresie dróg wewnętrznych (w tym, do czasu realizacji funkcji podstawowej, istniejące drogi wewnętrzne jako tymczasowe).

4. Warunki zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami 1ZI i 3ZI :

1) w obrębie terenu oznaczonego symbolem 3ZI adaptacja istniejącego sposobu użytkowania (zadarnienia, zadrzewienia, zakrzewienia) w pasie o minimalnej szerokości 10,0 m;

2) adaptacja sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz instalacji i urządzeń związanych z prowadzeniem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (m.in. zbiorniki retencyjne odcieków w terenie 3ZI);

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - 8,0 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej, oznaczonej symbolem KDP(L);

4) urządzenie zieleni izolacyjnej składowiska odpadów (złożonej z drzew i krzewów), w obrębie terenu 1ZI, o minimalnej szerokości 10,0 m, stanowiącej osłonę terenów leśnych od oddziaływania rozbudowanej w etapie II, w ramach zadania 2 części składowiska;

5) dopuszcza się lokalizację sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej składowiska odpadów komunalnych oraz związanych z obsługą komunikacyjną oraz systemu przeciwpożarowego.

5. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 2.O :

1) adaptacja, przebudowa i etapowa rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, obejmująca:

a) adaptację zaplecza administracyjno-socjalnego i technicznego (warsztatowo-magazynowego) z dopuszczeniem jego modernizacji i rozbudowy,

b) adaptację I niecki składowiska (eksploatacja i rekultywacja techniczna w kierunku rolnym - zakończone, dno i skarpy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem gleby i wód gruntowych sztucznymi przesłonami filtracyjnymi, wody odciekowe zbierane systemem drenażu nadfoliowego i przepompowywane do zbiorników retencyjnych a następnie poprzez sieć kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków w Rokitnie lub wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni Hajdów w Lublinie, uszczelnienie niecki zapobiegające wydostaniu się biogazu do atmosfery - wykonana instalacja odprowadzająca biogaz powstający w złożu odpadów, wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej; dopuszcza się docelowe zakrzewienie terenu zrekultywowanego (nasadzenia krzewów płytko korzeniących się),

c) eksploatacja II niecki składowiska (instalacja czynna zrealizowana w etapie I jako zadanie 2) odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, z dopuszczeniem jej rozbudowy; dopuszcza się etapową rekultywację II niecki po zakończeniu składowania; dopuszcza się połączenie konstrukcyjne i technologiczne I i II niecki składowiska i wspólną infrastrukturę towarzyszącą związaną z zagospodarowaniem odcieków, biogazu i wód opadowych,

d) budowa III niecki składowiska (instalacja planowana w II etapie ) powiązana z budową nowej lub rozbudową istniejącej przepompowni wód odciekowych z II i III niecki oraz budową podczyszczalni ww. odcieków i drogi wewnętrznej do kwatery eksploatacyjnej; rekultywacja po zakończeniu składowania,

e) przebudowa lub budowa systemu wagowego,

f) budowa systemu monitoringu kamerowego (m.in. w rejonie wagi i zbiorników retencyjnych) oraz systemu przeciwpożarowego obejmującego cały obszar składowiska,

g) rozbudowa instalacji odgazowywania złoża odpadów i wykorzystania biogazu,

h) budowa systemu zagospodarowania wód opadowych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) budowa III niecki składowiska jako kontynuacja istniejącego, etapowego kierunku składowania odpadów komunalnych, z wykorzystaniem wyrobisk po kopalni piasku,

b) przyjęte technologie zamierzeń inwestycyjnych związanych z budową obiektów wym. w ust. 5 pkt 1, winny powodować, że ewentualna ich uciążliwość zamknie się w granicach terenów 2.O oraz 1 ZI i 3 ZI,

c) utrzymanie i eksploatowanie składowiska odpadów w sposób zapewniający właściwe funkcjonowanie urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie składowiska odpadów oraz zachowanie wymagań sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, a także zasad ochrony środowiska, zgodnie z zatwierdzoną instrukcją eksploatacji składowiska odpadów,

d) w celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem, w dostosowaniu do wymagań określonych w przepisach szczególnych, należy wykonać sieć hydrantów zewnętrznych zapewniających odpowiednią ilość wody do gaszenia oraz drogi pożarowe zapewniające dojazd jednostek ratowniczych,

e) w obrębie terenu oznaczonego symbolem 2.O obowiązuje - zgodnie z przepisami szczególnymi w sprawie składowisk odpadów, urządzenie pasa zieleni o minimalnej szerokości 10,0 m, otaczającego składowisko odpadów, w celu zminimalizowania jego oddziaływania będącego wynikiem emisji odorów i pyłów, roznoszenia odpadów przez wiatr, hałasu i ruchu drogowego, działania zwierząt, tworzenia się aerozoli oraz pożarów; należy ponadto przeznaczyć pod zieleń wszystkie tereny składowiska niewykorzystane do celów składowania odpadów i obsługi infrastrukturalnej i komunikacyjnej składowiska,

f) ogrodzenie terenu w sposób zabezpieczający przed penetracją ludzi i zwierząt,

g) formowanie skarp odpadów składowanych ponad poziomem składowiska w sposób zapewniający stateczność bryły składowiska,

h) budowa rowów zabezpieczających przed przedostaniem odcieków poza koronę niecki składowiska,

i) masy ziemne powstałe podczas prac budowlanych zostaną w całości wykorzystane do ukształtowania terenu składowiska, w tym terenów zieleni izolacyjnej, skarp technologicznych i obwałowań, warstw izolacyjnych - zgodnie z dokumentacją projektową składowiska;

j) maksymalny poziom składowania odpadów III niecki nie może przekroczyć poziomu 201 metrów nad poziomem morza bez warstwy rekultywacyjnej;

3) zasady ochrony środowiska i przyrody:

a) utrzymanie i rozbudowa istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących budowy, eksploatacji i zamknięcia składowiska odpadów, zapewniających bezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska składowanie odpadów, a w szczególności zapobiegające zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych, gleby i ziemi oraz powietrza, zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,

b) należy ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko w szczególności poprzez ograniczenie oddziaływania w granicach składowiska, prawidłową eksploatację, wykonanie odpowiednich zabezpieczeń oraz regularne badania monitoringowe stanu środowiska z oceną zachodzących w nim zmian,

c) należy zabezpieczyć nowe instalacje tak by ich użytkowanie nie spowodowało przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska,

d) budowa składowiska odpadów wraz z instalacjami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego składowiska powinna spełniać wymogi najlepszych dostępnych technik (BAT - Best Available Techniques) zarówno na etapie doboru technologii jak i w fazie projektowania, wykonawstwa, eksploatacji i po jego zamknięciu, gwarantujących osiągnięcie wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska,

e) w obszarze oddziaływań akustycznych zakładu należy stosować techniczne środki doprowadzające poziom hałasu do wartości obowiązujących dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

f) w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obszary chronione na podstawie przepisów o ochronie przyrody;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - ustala się warunki ochrony konserwatorskiej dotyczące znalezisk archeologicznych, określone w przepisach szczególnych - w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych i budowlanych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem, należy zabezpieczyć przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz powiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków lub Wójta Gminy; w sąsiedztwie i bezpośrednim zasięgu planowanego przedsięwzięcia nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

5) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 0,5% powierzchni terenu;

6) minimalny wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego - 10% powierzchni terenu;

7) maksymalna wysokość zabudowy - 12,0 m; maksymalna wysokość obiektów i urządzeń technologicznych - zgodnie z przyjętą technologią; wyklucza się lokalizację obiektów budowlanych o wysokości powyżej 50,0 m nad poziom terenu;

8) geometria dachów - dachy jednospadowe o nachyleniu połaci do 20° lub w przypadku nadbudowy lub budowy nowych budynków - dopuszcza się dachy wielospadowe o nachyleniu połaci 20°- 35°;

9) zasady budowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna - drogami wewnętrznymi z placami nawrotowymi istniejącymi i planowanymi na terenie składowiska odpadów, spełniającymi następujące wymogi:

- nawierzchnia dróg i placów utwardzona, uszczelniona, dostosowana do ruchu ciężkiego,

- odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni placów do systemu kanalizacji deszczowej, z zastosowaniem urządzeń chroniących środowisko przed skażeniem substancjami ropopochodnymi,

- włączenie do drogi publicznej - powiatowej nr 1560L, oznaczonej symbolem KDP(L) poprzez zjazd lub zjazdy publiczne oraz obsługa komunikacyjna ww. drogą, na warunkach zarządcy drogi,

b) zaopatrzenie w wodę na potrzeby socjalno-bytowe, zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz dla celów porządkowo-gospodarczych z istniejących i projektowanych sieci wodociągowych wodociągu Rokitno,

c) odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Rokitnie,

d) odprowadzenie wód odciekowych poprzez przepompownię odcieków do zbiorników retencyjnych lub projektowanej podczyszczalni ścieków na terenie składowiska i dalej grawitacyjnie do oczyszczalni ścieków w Rokitnie lub wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie,

e) obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych wód do gruntu i wód powierzchniowych; odprowadzenie wód opadowych (po oczyszczeniu w zbiorniku retencyjnym) do oczyszczalni ścieków Rokitno lub do ziemi - w przypadku gdy podczyszczone wody spełnią warunki określone w przepisach szczególnych,

f) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem biogazu z instalacji fermentacji oraz stosowanie urządzeń grzewczych nie powodujących przekroczeń standardów emisyjnych określonych w przepisach szczególnych; dopuszcza się adaptację istniejącej kotłowni olejowej jako rezerwowego źródła ciepła,

g) zaopatrzenie w energię elektryczną:

- w ramach systemów obsługujących gminę oraz z agregatorów prądotwórczych wykorzystujących gaz składowiskowy,

- w przypadku wzrostu zapotrzebowania na moc i energię elektryczną i modernizacji istniejących sieci elektroenergetycznych dopuszcza się budowę linii średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych,

- w przypadku kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych z planowanym zagospodarowaniem terenu, jej usunięcie odbywać się będzie kosztem i staraniem Inwestora projektowanej zabudowy według odpowiedniego porozumienia lub umowy zawartej z właścicielem sieci elektroenergetycznej,

- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej planowanych obiektów (nieruchomości) lub zwiększenie mocy elektrycznej do istniejących, nastąpi zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, gdy spełnione będą warunki techniczne i ekonomiczne przyłączenia oraz dostarczania energii elektrycznej na podstawie stosownej umowy z właścicielem sieci po zrealizowaniu określonych przez niego warunków przyłączenia,

h) zapewnienie łączności telekomunikacyjnej w oparciu o bezprzewodowe i przewodowe sieci telekomunikacyjne; lokalizacja inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej odbywać się będzie na warunkach określonych w przepisach szczególnych;

10) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z załącznikiem graficznym:

a) od krawędzi jezdni drogi powiatowej, oznaczonej symbolem KDP(L) - 8,0 m,

b) wzdłuż zachodniej ściany budynku administracyjno - socjalnego;

11) minimalna liczba miejsc parkingowych - 1 miejsce parkingowe na 1 zatrudnionego;

12) ustala się warunki grodzenia od strony drogi powiatowej, oznaczonej symbolem KDP(L), w minimalnej odległości wyznaczonej przez linię rozgraniczającą ww. drogę i teren oznaczony symbolem 2.O, 1ZI i 3ZI, w nawiązaniu do linii grodzenia terenu Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

6. Warunki zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 4.O :

1) rekultywacja terenu poeksploatacyjnego części złoża piasku "NIEMCE - ROKITNO 1" - działalność w zakresie prowadzenia odzysku odpadów innych niż niebezpieczne, zgodnie z warunkami decyzji Starostwa Powiatowego w Lubartowie w powyższej sprawie, poprzez wykorzystanie odpadów powstających przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin pochodzących z kopalni węgla kamiennego Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.;

2) odzysk odpadów z zachowaniem etapów:

a) wypełnienie wyrobiska odpadami oraz ich zagęszczenie; deponowanie odpadów w wyrobisku maksymalnie do poziomu określonego w ww. decyzji, z zachowaniem 0,5 m półki ochronnej dla zwierciadła wód podziemnych,

b) przykrycie odpadów warstwą mas ziemnych o miąższości min. 1,0 m w sposób zapewniający jej funkcję glebotwórczą; rozplantowanie warstwy glebotwórczej na całej rekultywowanej powierzchni z wyjątkiem skarpy od strony północnej i wschodniej;

3) transport odpadów realizowany przez podmiot posiadający stosowne zezwolenie;

4) obsługa komunikacyjna drogą wewnętrzną włączoną do drogi powiatowej, oznaczonej symbolem KDP(L), z zastrzeżeniem ustaleń ust. 7, pkt 1b.

7. Warunki zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 5PE/ZL :

1) eksploatacja kruszywa naturalnego (powiększenie istniejącej kopalni kruszywa naturalnego - obszar i teren górniczy "Rokitno"), warunkowana jest:

a) udokumentowaniem złoża i uzyskaniem koncesji na wydobywanie surowców, z zachowaniem przepisów szczególnych,

b) likwidacją istniejącej drogi dojazdowej obsługującej:

- teren oznaczony symbolem 4.O,

- teren kopalni piasku, istniejącej poza obszarem opracowania planu, po zapewnieniu docelowej obsługi komunikacyjnej ww. obszarów od drogi powiatowej oznaczonej symbolem KDP(L), poprzez tereny stanowiące własność inwestora, położone poza granicami opracowania planu lub wykorzystanie drogi wewnętrznej w planie gminy oznaczonej symbolem KDL ;

2) eksploatację złoża należy prowadzić zgodnie z warunkami koncesji z uwzględnieniem przepisów prawa w zakresie racjonalnej gospodarki złożem, bezpieczeństwa powszechnego, ochrony środowiska, dóbr kultury, zgodnie z projektem zagospodarowania złoża, w szczególności:

a) w sposób wykluczający powstawanie obrywów skarp,

b) z zachowaniem zasad techniki górniczej, w sposób zapobiegający obniżeniu poziomu wód gruntowych oraz degradacji środowiska,

c) z uwzględnieniem zabezpieczenia sprzętu eksploatującego przed skażeniem gruntu substancjami ropopochodnymi,

d) z uwzględnieniem wymaganych odległości od istniejącego uzbrojenia (sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna);

3) w trakcie eksploatacji złoża należy:

a) zapewnić bezpieczną wysokość i stateczność skarpy wyrobiska,

b) zachować bezpieczne nachylenie skarp,

c) wyznaczyć pasy ochronne wyrobiska od sąsiednich działek rolnych, nie stanowiących własności eksploatującego złoże i drogi powiatowej, oznaczonej symbolem KDP(L), zgodnie z zasadami określającymi szerokości pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych, na warunkach koncesji,

d) zapewnić odwodnienie terenu zgodnie z normą określającą warunki odwadniania powierzchniowego wyrobisk powierzchniowych i zwałowisk;

4) po zakończeniu eksploatacji teren należy zrekultywować, w oparciu o przepisy szczególne z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, z przeznaczeniem na zalesienie lub zadrzewienie:

a) masy ziemne usuwane i przemieszczane w związku z eksploatacją piasku należy wykorzystywać do rekultywacji wyrobiska,

b) rekultywację należy prowadzić na terenie poeksploatacyjnym sukcesywnie;

5) obsługa komunikacyjna - drogą powiatową nr 1560L oznaczoną symbolem KDP(L); dopuszcza się obsługę komunikacyjną, zgodnie z warunkami zarządcy drogi, pojazdami poniżej 12 ton ciężaru całkowitego.

§ 5. Dla terenów objętych planem, ustala się stawkę procentową w wysokości 2%, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty na rzecz Gminy, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, będącego skutkiem uchwalenia planu, w przypadku zbycia nieruchomości w terminie 5 lat od dnia, w którym plan stał się obowiązujący.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubartów.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubartów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Borzęcki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/42/2015
Rady Gminy Lubartów
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/42/2015
Rady Gminy Lubartów
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH

DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU " PLANU"

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów opracowany jako " Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów gospodarowania odpadami i powierzchniowej eksploatacji surowców w obrębach Rokitno i Wólka Rokicka"- zwany "planem", wyłożono do publicznego wglądu w terminie od 5 do 25 września 2014 r. oraz ponownie w terminie od 4 do 24 lutego 2015 r. W ustalonych terminach składania uwag tj. do 10 października 2014 r. oraz do 10 marca 2015 r. - uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Borzęcki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/42/2015
Rady Gminy Lubartów
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W "PLANIE" INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów opracowana jako " Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów gospodarowania odpadami i powierzchniowej eksploatacji surowców w obrębach Rokitno i Wólka Rokicka"- zwany planem, nie powoduje konieczności realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Borzęcki


Uzasadnienie

DO UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY LUBARTÓW

JAKO " MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW GOSPODAROWANIA ODPADAMI I POWIERZCHNIOWEJ EKSPLOATACJI SUROWCÓW W OBRĘBACH ROKITNO I WÓLKA ROKICKA"

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów został opracowany w oparciu o Uchwałę Nr XXIV/176/13 Rady Gminy Lubartów z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów, uchwalonego uchwałą Nr VIII/49/99 Rady Gminy Lubartów z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie: I etapu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów (Dz. U. Woj. Lubel. z 1999 r. Nr 47, poz. 767, z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XVII/94/2000 Rady Gminy Lubartów z dnia 13 marca 2000 r. w sprawie: II etapu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów (Dz. U. Woj. Lubel. z 2000 r. Nr 25, poz. 366, z późn. zm.) - jako "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów gospodarowania odpadami i powierzchniowej eksploatacji surowców w obrębach Rokitno i Wólka Rokicka" - zwany dalej planem.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów została podjęta na wniosek Urzędu Miasta Lublin, związany z budową niecki nr III składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie. Zakres planu obejmuje dostosowanie przeznaczenia i warunków zagospodarowania terenów w rejonie istniejącego składowiska w obrębach Rokitno i Wólka Rokicka do aktualnego stanu prawnego, faktycznego i zamierzeń inwestycyjnych w wydzielonych :

- terenach gospodarowania odpadami, w tym składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz odzysku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,

- terenach zieleni izolacyjnej składowiska,

- terenie powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych - w etapie a docelowo przeznaczonych do rekultywacji leśnej lub zadrzewień.

Wg analizy stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań projektowanej zmiany planu z ustaleniami studium, przeprowadzonej przed podjęciem uchwały intencyjnej, stwierdzono potrzebę zmiany studium, w celu doprowadzenia do wzajemnej zgodności ustaleń obu dokumentów planistycznych.

Zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po podjęciu uchwały o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów, Wójt Gminy ogłosił w prasie miejscowej (Gazeta Wyborcza z 26 lutego 2014 r.) oraz przez obwieszczenie a także w sposób zwyczajowo przyjęty o terminie składania wniosków do projektu zmiany planu, ustalając termin składania wniosków 21 dni licząc od dnia ukazania się ogłoszenia (obwieszczenia).

Po sporządzeniu projektu planu, w oparciu o zgłoszony wniosek Urzędu Miasta Lublin oraz wnioski instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w dniu 7 lipca 2014 r., ww. projekt został udostępniony do opinii i uzgodnień (pisma z dnia 16 lipca 2014 r.). Po akceptacji projektu planu przez organy opiniujące i uzgadniające został on przedłożony do publicznego wglądu.

W procesie planistycznym zostały spełnione wymagane przepisami czynności i procedury formalno-prawne dotyczące opiniowania i uzgodnień projektu planu przez właściwe instytucje i organy, a także dotyczące udziału społeczeństwa i konsultacji społecznej. Zgodnie z wymogami art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu planu. Jej istotnym elementem było udostępnienie projektu dokumentu wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko oraz zapewnienie wszystkim zainteresowanym możliwości wnoszenia uwag i wniosków.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy dwukrotnie. W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu w terminie od 5 do 25 września 2014 r. odbyła się dyskusja publiczna w dniu 17 września 2014 r. W wyznaczonym terminie składania uwag w terminie do 10 października 2014 r., uwagi nie wpłynęły. Powtórne wyłożenie do publicznego wglądu skorygowanego projektu planu było konsekwencją uwzględnienia przez Wójta Gminy Lubartów Zarządzeniem Nr 176/20/2014 z dnia 31 października 2014 r. uwagi dotyczącej podniesienia rzędnej II niecki, złożonej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium. W wyniku uwzględnienia uwag do zmiany studium ponowiono tok formalno-prawny zarówno zmiany studium jak i planu tj. wyłożono do publicznego wglądu skorygowany projekt planu w terminie od 4 do 24 lutego 2015 r. z dyskusją publiczną w dniu 24 lutego 2015 r. W ustawowym terminie tj. do 10 marca 2015 r. do wyłożonego powtórnie projektu planu, uwagi nie wpłynęły.

Zapisy planu określają dla terenów oznaczonych symbolami podstawowe przeznaczenie, a w nawiązaniu do lokalnych uwarunkowań także przeznaczenie dopuszczalne, umożliwiające racjonalne wykorzystanie terenów, w dostosowaniu do potrzeb inwestorów. Wyznaczone w planie tereny inwestycyjne oraz ustalone zasady ich zabudowy i zagospodarowania nie spowodują skutków finansowych związanych z realizacją infrastruktury technicznej, stanowiącej zadania własne gminy.

Sporządzony plan nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów" uchwalonego uchwałą Nr XVII/103/12 Rady Gminy Lubartów z dnia 8 maja 2012 r. ze zmianą uchwaloną uchwałą Nr V/35/15 Rady Gminy Lubartów z dnia 27 marca 2015 r.

Plan umożliwi realizację planowanych inwestycji, w szczególności modernizację i rozbudowę składowiska odpadów komunalnych, oraz racjonalne zagospodarowanie terenów z nim sąsiadujących, przy zachowaniu procedur określonych w przepisach odrębnych. Przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu planu wykazała, że planowana zmiana nie będzie miała niekorzystnego wpływu na warunki sanitarne i zdrowotne na obszarze oddziaływania planowanych przedsięwzięć.

Przedmiot, zakres i forma sporządzonego projektu planu jest zgodna z przepisami określonymi w art. 15 ust. 1 i 2, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz przepisami zawartymi w rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U z 2003 r. Nr 164, poz. 1587).

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Borzęcki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

LingoLab.pl

Internetowa Szkoła Językowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »