| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/120/2015 Rady Gminy Niemce

z dnia 12 listopada 2015r.

w sprawie zniesienia pomnika przyrody

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.), Rada Gminy Niemce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody - 1 sztukę drzewa z gatunku lipa drobnolistna, rosnącą przy drodze gminnej Nr 103358L w miejscowości Stoczek Kolonia, na wysokości działki nr 62/3, chronionej przez wpis do rejestu zabytków województwa lubelskiego pod nr A/746 oraz objętej ochroną pomnikową pod Nr 42 Zarządzeniem Wojewody Lubelskiego z dnia 22 października 1987 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz.Urz.Woj.Lub.z 1997 r. Nr 12, poz. 211).

2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niemce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Niemce


Sławomir Mroczek


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

Art. 18 ust. 2 pkt 15 w/w ustawy stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) - zniesienia formy ochrony przyrody, tj. pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, dokonuje rada gminy w drodze uchwały. Zniesienie w/w formy ochrony przyrody, następuje w razie utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych lub zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.

W tym przypadku chodzi o pomnik przyrody - lipę drobnolistną o obwodzie 240 cm, rosnącą w zabytkowej alei chronionej przez wpis do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/746, oraz objętej ochroną pomnikową Zarządzeniem Wojewody Lubelskiego nr 42 z dnia 22.10.1987 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz.Urz.Woj.Lub. z 1997 r. Nr 12, poz. 211), usytuowanej wzdłuż drogi gminnej Nr 103358L w miejscowości Stoczek Kolonia na wysokości działki nr 62/3.

Drzewo to zostało powalone w wyniku oddziaływania czynników naturalnych, przez co utraciło bezpowrotnie wartości przyrodnicze i estetyczne.

Projekty uchwał o zniesienia formy ochrony przyrody,, wymagają uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Projekt niniejszej uchwały zaopiniowany został pozytywnie przez Regionalnego Dyrektroa Ochrony Środowiska w Lublinie pismem WPN.623.8.2015.MG z dnia 22 października 2015 r. (data wpływu: 27.10.2015 r.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »