| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/79/2016 Rady Gminy Rybczewice

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 9.565.550 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 9.539.550 zł i dochody majątkowe w kwocie 26.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.139.969 zł,

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44.383 zł,

3) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.190 zł,

4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 261.065 zł.

§ 2. Określa się łączą kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 8.938.234 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 8.582.064 zł i wydatki majątkowe w kwocie 356.170 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.139.969 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.047.465 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 41.853 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.530 zł,

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.190 zł,

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 261.065 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 627.316 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych - 627.316 zł.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 851.284 zł,

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.478.600 zł

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 89.000 zł,

2) celową w kwocie 24.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 24.000 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4.

§ 7. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

3) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 8. Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 29.000 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 32.530 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 1.000.000 zł.

§ 10. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000.000 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia.

§ 12. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice


Lech Miściur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/79/2016
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/79/2016
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/79/2016
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/79/2016
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/79/2016
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/79/2016
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/79/2016
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/79/2016
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »