| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII.203.2012 Rady Miasta Ełku

z dnia 28 sierpnia 2012r.

w sprawie utworzenia Muzeum Historycznego w Ełku oraz nadania statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1) ), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. Poz. 406), zwanej dalej "ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej", art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm. 2) ), zwanej dalej "ustawą o muzeach", uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się miejską jednostkę organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Historyczne w Ełku, zwaną dalej "Muzeum".

2. Muzeum może rozpocząć działanie z chwilą wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

§ 2. Przedmiotem działania Muzeum jest upowszechnianie historii Miasta Ełku i Mazur, a także otwarcie wystawy stałej.

§ 3. Siedzibą Muzeum jest Ełk.

§ 4. Muzeum nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust.2. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 5. 1. Nadzór nad Muzeum w imieniu organizatora sprawuje Prezydent Miasta Ełku.

2. Działalność Muzeum będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu gminy.

§ 6. Nadaje się Muzeum Statut Muzeum w organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, który będzie obowiązywał do zakończenia procesu organizowania Muzeum.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ełku


Stefan Węgłowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 136, poz. 956 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230.


Załącznik do Uchwały Nr XXIII.203.2012
Rady Miasta Ełku
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

SDTATUT MUZEUM HISTORYCZNEGO W EŁKU (w organizacji)

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Muzeum Historyczne w Ełku, jako Muzeum w organizacji, zwane dalej "Muzeum", działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm. 1) ), zwanej dalej "ustawą o muzeach";

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej "ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej";

3) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Muzeum jest Miasto Ełk.

2. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

§ 3. 1. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

2. Siedzibą Muzeum jest Ełk.

§ 4. Muzeum używa pieczęci okrągłej z herbem Ełku i napisem w otoku: "Muzeum Historyczne w Ełku".

Rozdział 2.
Zakres działania Muzeum

§ 5. Zakresem działania Muzeum jest upowszechnianie historii Miasta Ełku i Mazur, a także otwarcie wystawy stałej.

§ 6. 1. Muzeum realizuje działania, o których mowa w § 5, przez:

1) gromadzenie, dokumentowanie, przechowywanie, konserwowanie, digitalizowanie i naukowe opracowywanie zbiorów i materiałów dotyczących historii Ełku;

2) inwentaryzowanie i katalogowanie zgromadzonych zbiorów;

3) organizowanie wystaw czasowych;

4) przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im zachowanie właściwego stanu bezpieczeństwa i magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych i wystawienniczych;

5) prowadzenie działalności wydawniczej: wydawanie albumów, katalogów, informatorów, plakatów, publikacji popularnonaukowych i okazjonalnych; dotyczących historii Ełku i Mazur;

6) prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej;

7) współdziałanie z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji historii Ełku i Mazur;

8) prowadzenie działalności edukacyjnej;

9) prowadzenie wirtualnego Muzeum w Internecie.

2. Muzeum gromadzi w szczególności następujące rodzaje zbiorów:

1) w zakresie historii:

a) dokumenty archiwalne (drukowane i rękopisy),

b) przekazy ikonograficzne,

c) przedmioty użytkowe, elementy wyposażenia wnętrz związane z historią Ełku i Mazur;

2) w zakresie archeologii - przedmioty uzyskane w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na terenie Mazur;

3) w zakresie etnografii:

a) sztukę ludową,

b) sprzęty gospodarskie i elementy wyposażenia wnętrz występujące na wsi mazurskiej;

4) w zakresie historii sztuki:

a) rysunki i grafikę,

b) przedmioty rzemiosła artystycznego;

5) numizmaty, medalierstwo i falerystykę;

6) inne muzealia związane z regionem działania Muzeum.

Rozdział 3.
Nadzór i zarządzanie Muzeum

§ 7. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a nadzór bezpośredni Prezydent Miasta Ełku.

§ 8. 1. Działalnością Muzeum kieruje Dyrektor Muzeum, zwany dalej "Dyrektorem".

2. Dyrektor zarządza Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.

3. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) prowadzenie prac przygotowawczych, programowych i inwestycyjnych zmierzających do zakończenia procesu organizowania Muzeum, otwarcia wystawy stałej i udostępnienia Muzeum zwiedzającym;

2) nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum;

3) przedstawianie właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych;

4) zapewnienie racjonalnego i efektywnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi i materiałowymi;

5) wydawanie zarządzeń, regulaminów oraz decyzji;

6) zawieranie i rozwiązywanie umów, w tym umów o pracę z pracownikami Muzeum;

7) podejmowanie czynności wynikających ze stosunku pracy.

§ 9. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Ełku.

§ 10. 1. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i zobowiązań finansowych i majątkowych jest uprawniony Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

§ 11. Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum.

§ 12. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum.

2. Rada Muzeum składa się z 7 członków.

3. Członków Rady Muzeum powołuje i odwołuje organizator.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Muzeum

§ 13. 1. Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości rocznej dotacji ustalonej przez organizatora.

§ 14. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

1) dotacje podmiotowe i celowe;

2) przychody z prowadzonej działalności statutowej;

3) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Rozdział 5.
Działalność dodatkowa

§ 15. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia działalności kulturalnej Muzeum polegającej na działaniu, o którym mowa w § 5.

2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie:

1) sprzedaży wydawnictw, pamiątek, replik przedmiotów historycznych oraz materiałów promocyjnych;

2) odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, projekcji, spektakli, koncertów, pokazów, konferencji, szkoleń i innych spotkań, obsługi ruchu turystycznego;

3. Środki uzyskane z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności kulturalnej Muzeum.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 16. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje organizator.

§ 17. Niniejszy statut, zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o muzeach, obowiązuje do czasu zakończenia procesu organizowania Muzeum.

§ 18. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 136, poz. 956 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »