reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/132/2012 Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie stanowiącego załącznik do Uchwały XVII/100/2004 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kętrzynie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) oraz art.13 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn.zm)

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. W "Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie", stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/100/2004 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 28 stycznia 2004 roku wprowadza się następujące zmiany :

1. Skreśla się Rozdział II Cel i przedmiot działania.

2. Po Rozdziale II dodaje się Rozdział IIa "Cele i przedmiot działania " o treści :

"§ 5.1. Przedmiotem działania Ośrodka jest tworzenie, upowszechnianie kultury, rekreacji, turystyki i sportu oraz promocja Gminy.

2. Do podstawowych zadań Ośrodka należy :

a) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę

b) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

c) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;

d) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, regionalizmu, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;

e) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa.

3. Do dodatkowych zadań Ośrodka należy także rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań w zakresie rekreacji, turystyki, sportu i promocji zdrowia.

4. Ośrodek zajmuje się również szeroko rozumianą promocją Gminy Kętrzyn w skali powiatu, województwa, kraju, jak i również w kontekście działań na rzecz integracji europejskiej.

§6.1. Zadania, o których mowa w §5, Ośrodek realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie:

a) zespołowego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze, rekreacji, turystyce, sporcie i promocji zdrowia;

b) różnorodnych form edukacji kulturalnej;

c) imprez kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych i sportowych;

d) działań w zakresie popularyzowania kultury zdrowotnej oraz higienicznego trybu życia;

e)stałych kontaktów merytorycznych i organizacyjnych ze stowarzyszeniami, których program działania jest zbieżny ze Statutem Ośrodka;

f) działalności gospodarczej wg obowiązujących przepisów prawa.

2. Ośrodek wspomaga organizacyjnie, merytorycznie i w miarę możliwości finansowo inicjatywy społeczne oraz środowiskowe, nawiązujące w swych założeniach do zadań wymienionych w §5 niniejszego Statutu.

3. Ośrodek może prowadzić działalność metodyczną i szkoleniową.

4. Ośrodek może świadczyć usługi w zakresie sportu na zlecenie odpowiednich, powołanych do tego instancji, po uprzednim określeniu sposobu i wysokości opłaty za zamówioną usługę.

§7.1. Ośrodek w miarę posiadanych możliwości i na zasadach określonych we właściwych przepisach może :

a) organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, spotkania literackie, wieczory autorskie itp.;

b)prowadzić impresariat artystyczny;

c) organizować i współorganizować imprezy rozrywkowe, rekreacyjno-sportowe i turystyczne oraz inne w zakresie złożonych zamówień;

d) świadczyć usługi z zakresu kultury;

e) wydzierżawiać pomieszczenia na cele, w szczególności edukacyjne;

f) organizować szkolenia organizatorów rekreacji i turystyki oraz animatorów kultury wiejskiej i promocji zdrowia;

g) realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe itp);

h) prowadzić ogniska i zespoły artystyczne oraz kluby i koła zainteresowań;

i) świadczyć usługi gastronomiczne;

j) organizować dyskoteki i zabawy taneczne oraz festyny;

k)tworzyć sekcje rekreacyjne i turystyczne;

l) programować i organizować obozy szkoleniowe w różnych formach organizacyjnych;

m) współpracować z regionalną prasą i mediami;

n) tworzyć lobbing na rzecz promowania gminy;

o) reprezentować w samorządzie gminy sprawy związane z rozwojem kultury, rekreacji oraz sztuki;

p) sprawować opiekę nad działalnością kulturalną świetlic wiejskich;

q) prowadzić aukcje, kwesty i akcje na cele charytatywne;

r) współpracować z placówkami oświatowymi wszystkich typów z terenu gminy;

s) wynajmować pomieszczenia na działalność usługową;

t) prowadzić naukę języków obcych;

u) prowadzić działalność wydawniczą;

v) prowadzić wypożyczalnię kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego.

2. Ośrodek zapewnia w miarę swoich możliwości udział osobom niepełnosprawnym we wszystkich formach prowadzonej działalności.

§8. Gminny Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów. "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kętrzyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Sienkiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama