reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/119/12 Rady Miejskiej w Bisztynku

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Bisztynek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012r. poz. 567), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 t.j.) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach,
Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Bisztynek, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/139/06 Rady Miejskiej w Bisztynku z 10 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Bisztynek (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 64, poz. 1176).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2013 roku.

........................................

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Filipczyk


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/119/12
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 27 grudnia 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY I MIASTA BISZTYNEK

Rozdział I.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Bisztynek w zakresie określonym w art.4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 t.j.).

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012. poz.391 t.j.);

2) nieruchomości - zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, należy przez to rozumieć części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności;

3) właścicielu nieruchomości - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

4) zabudowie jednorodzinnej - zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2005 r.) należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi;

5) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny zawierający, co najmniej 5 lokali mieszkalnych bądź zespół takich budynków;

6) zabudowie zagrodowej - zgodnie z zapisami § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2005 r.) należy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych;

7) budynku użyteczności publicznej - zgodnie z zapisami § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2005 r.) należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;

8) punkcie selektywnego zbierania odpadów - należy przez to rozumieć punkt określony w art. 3 ust.2 pkt 6 ustawy, z tym, że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także odpowiednio wyposażony samochód, odbierający wyselekcjonowane odpady sprzed nieruchomości;

9) odpadach - zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach należy przez to rozumieć każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z póź.zm.), których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany;

10) odpadach komunalnych - zgodnie z zapisem art. 3. ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243) należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

11) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, np.: meble, duże zabawki, rowery, itp; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych;

12) odpadach ulegających biodegradacji - zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 z póź.zm.) należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

13) odpadach zielonych - zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 8b ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z póź. zm.) należy przez to rozumieć stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;

14) odpadach opakowaniowych - zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr. 63, poz. 638 z późn. zm.) należy przez to rozumieć wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań;

15) odpadach budowlanych remontowych i rozbiórkowych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów pochodzących z remontów budów i rozbiórek, które nie są objęte przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.);

16) odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć odpady sklasyfikowane zgodnie z art.3 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243);

17) odpadach zmieszanych - należy przez to rozumieć odpady komunalne niepoddane selektywnemu zbieraniu;

18) zbieraniu odpadów - zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 23 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z póź. zm.) należy przez to rozumieć każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania;

19) selektywnym zbieraniu odpadów - zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 15a ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z póź. zm.) należy przez to rozumieć zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem;

20) nieczystościach ciekłych - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

21) zbiornikach bezodpływowych - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;

22) ściekach komunalnych - zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z póź. zm.) należy przez to rozumieć ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych;

23) kompostowniku - należy przez to rozumieć miejsce wydzielone na nieruchomości do składowania odpadów ulegających biodegradacji;

24) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy;

25) zwierzętach domowych - zgodnie z art. 4 pkt 17 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z póź. zm.) należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

26) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921 z póź. zm.);

27) zwierzętach bezdomnych - zgodnie z art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z póź. zm.) należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

28) KPGO - należy przez to rozumieć Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 r. (M.P. Nr 101, poz. 1183).

Rozdział II.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1. Wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale III pojemniki i worki odpowiadające obowiązującym normom o odpowiedniej pojemności służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2. Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów do pojemników i worków służących do ich gromadzenia oraz wskazanie miejsca jako punktu odbioru odpadów dla podmiotu uprawnionego do odbierania tych odpadów,

3. Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej bądź wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona,

4. Gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych,

5. Prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, następujących rodzajów odpadów:

1) papier i tektura (w tym opakowania);

2) tworzywa sztuczne i metal (w tym opakowania);

3) opakowania wielomateriałowe;

4) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła z podziałem na szkło bezbarwne i kolorowe;

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

6) zużyte baterie i akumulatory;

7) przeterminowane leki i chemikalia;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9) zużyte opony;

10) odpady budowlane i rozbiórkowe;

11) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone.

6. Zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów komunalnych zbieranych selektywnie do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie,

7. Wrzucanie do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów wyłącznie rodzajów odpadów wyszczególnionych w materiałach informacyjno-edukacyjnych opracowanych przez Gminę,

8. Przekazywanie odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych selektywnie przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem,

9. Odpady inne niż komunalne, np.: powstające w związku z prowadzoną działalnością zarobkową, tj. usługową, produkcyjną, handlową, itd. winne być zagospodarowywane przez właściciela lub użytkownika nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach oraz ustawą z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości nie posiadający własnego pojemnika do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych mogą wydzierżawić pojemnik od podmiotu odbierającego odpady komunalne lub od podmiotu prowadzącego tego typu działalność,

2. Właściciele nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji i zielonych do przydomowego kompostownika winni złożyć stosowne oświadczenie w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, że będą realizować ten obowiązek w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz wykorzystywać uzyskany materiał dla własnych potrzeb,

3. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji i zielonych mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymywania kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu, a umiejscowienie kompostownika nie jest uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości.

§ 5. 1. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą od mieszkańców Gminy Bisztynek: zmieszane odpady komunalne, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny (papier, odpady wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale, szkło, odpady ulegające biodegradacji i zielone) oraz przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z § 13 niniejszego Regulaminu,

2. Wyselekcjonowane meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, należy wystawiać na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej lub w miejsce wyznaczone przez zarządcę nieruchomości na terenie zabudowy wielorodzinnej w terminach wyznaczonych harmonogramem,

3. W ramach opłaty odbierane będą wyłącznie odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty; odpady nie spełniające tej definicji odbierane będą na dodatkowe zamówienie ich odbioru u przedsiębiorcy odbierającego odpady za dodatkową opłatą,

4. Wyselekcjonowane odpady budowlane i rozbiórkowe powinny być umieszczane w pojemnikach przeznaczonych na tego typu odpady w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu należącego do uprawnionego podmiotu odbierającego odpady. Właściciel nieruchomości winien odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy, co umożliwi odbiór tych odpadów zgodnie z harmonogramem,

5. Odbiorowi podlegają tylko te odpady, które zostały przygotowane i wystawione prawidłowo, w sposób określony w niniejszym Regulaminie,

6. W przypadku stwierdzenia przez pracownika dokonującego odbioru odpadów, nieprawidłowości w zawartości selektywnie zebranych odpadach, zostaną one odebrane jako odpady zmieszane,

7. Odpady zostaną również odebrane jako zmieszane odpady komunalne w przypadku stwierdzenia przez pracownika dokonującego opróżniania pojemników na odpady zawartości w nich odpadów ulegających biodegradacji i zielonych, mimo że właściciel nieruchomości zadeklarował zbieranie i kompostowanie tych odpadów we własnym zakresie.

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, a powinność należy realizować w następujący sposób:

1) oczyszczanie chodnika z błota, śniegu i lodu winno być realizowane, bez zbędnej zwłoki tj. z częstotliwością niezbędną do zachowania bezpiecznego i swobodnego przemieszczania się, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów;

2) uprzątnięte błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia należy złożyć w taki sposób, by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące jezdnię w stanie czystości.

§ 7. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:

1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;

3) dopuszcza się mycie pojazdów mechanicznych w pobliżu rzek, stawów i innych zbiorników wodnych jednak w odległości nie mniejszej niż 100 m.

2. Drobne naprawy, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości, dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości, i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania czystości i porządku na terenie nieruchomości, w tym gromadzenia odpadów w odpowiednich pojemnikach lub workach, a także o ile prowadzi we własnym zakresie, zgodnie z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, selektywną zbiórkę i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji i zielonych, gromadzenia ich w przydomowych kompostownikach.

Rozdział III.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 9. 1. Ustala się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności od 30 l - 80 l (kosze uliczne);

2) pojemniki na odpady o pojemności 110l, 120 l, 240l, 1100l;

3) pojemniki (kontenery) na odpady oznaczone odpowiednimi kolorami lub opisane w sposób widoczny i czytelny w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności od 110 l do 1100 l, w tym worki o pojemności od 60 l do120 l.

2. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach wyłącznie do tego celu przeznaczonych o pojemności od 110 l do 1100 l,

3. Odpady komunalne zebrane selektywnie należy gromadzić w pojemnikach o pojemności od 110 l do 1100 l lub workach o pojemności od 60 l do 120 l wyłącznie do tego celu przeznaczonych, oznaczonych odpowiednimi kolorami lub opisanych w sposób widoczny i czytelny w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego w tym:

1) niebieski z przeznaczeniem na papier i tekturę w tym opakowania wielomateriałowe;

2) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metale;

3) zielony/biały z przeznaczeniem na szkło w tym szkło bezbarwne i szkło kolorowe;

4) brązowy z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone.

4. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej odpady zebrane selektywnie należy gromadzić w workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, oznaczone odpowiednimi kolorami lub opisane w sposób widoczny i czytelny w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego określonego w ust.3, o pojemności od 60l do 120l,

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić na terenie nieruchomości w pojemnikach lub kontenerach o pojemności od 1,1 do 7 m 3,

6. W miejscach publicznych (np. chodniki, przystanki autobusowe, itp.) drobne odpady komunalne należy gromadzić w koszach o pojemności od 30 l do 80 l.

§ 10. Ustala się minimalną pojemność pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańca Gminy Bisztynek oraz liczby osób korzystających z tych pojemników:

1. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej dla gospodarstwa domowego liczącego od 1 do 4 osób należy przewidzieć pojemnik na odpady o pojemności 110l - 120l,

2. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej gospodarstwa domowe liczące od 5 - 8 osób mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w dwa pojemniki o pojemności 120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240 l,

3. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej gospodarstwa domowe liczące powyżej 8 osób mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania wg norm zapisanych w ust. 1 i 2,

4. Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu odpadów, biorąc pod uwagę normy zapisane w ust. 1,

5. Właściciele budynków użyteczności publicznej zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru:

1) dla lokali handlowych co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal;

2) dla zakładów usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń socjalnych i biurowych - pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;

3) dla zakładów przemysłowych, szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli, szpitali i placówek ochrony zdrowia, ośrodków wypoczynkowych, hoteli, ogródków działkowych, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 1100 l;

§ 11. Ustala się zasady rozmieszania pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w dniu odbioru, w miejscu wyodrębnionym, widocznym, dostępnym dla podmiotu wywożącego odpady, bez konieczności wchodzenia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w sposób niezakłócający ruchu komunikacyjnego. Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach, w uzgodnieniu z przedsiębiorcą także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach, a na obszarach, na których dojazd samochodu odbierającego odpady do położonych nieruchomości jest trudnodostępny, ich właściciele mają obowiązek odpady umieścić w odpowiednich pojemnikach lub workach i po uzgodnieniu z przedsiębiorcą w wyznaczonych harmonogramem terminach, zwieźć do miejsca położonego przy drodze, którą porusza się samochód przedsiębiorcy,

2. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, przystanki autobusowe, place zabaw, tereny rekreacyjne są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne.

§ 12. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym (mycie, czyszczenie nie rzadziej niż raz na 3 miesiące), naprawy lub konserwacji, nie rzadziej niż raz na rok lub każdorazowo po stwierdzeniu takiej konieczności. Usługi te może wykonywać na zlecenie podmiot uprawniony,

2. Worki do zbierania odpadów powinny być zabezpieczone przez właściciela nieruchomości przed zwierzętami i innymi czynnikami mogącymi doprowadzić do ich uszkodzenia oraz zanieczyszczenia terenu do momentu zabrania ich przez podmiot uprawniony.

Rozdział IV.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 13. 1. Odpady komunalne odbierane są:

1) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

2) w zabudowie wielorodzinnej, zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w tygodniu;

3) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, odpady zebrane selektywnie - nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w przypadku odpadów ulegających biodegradacji według zaistniałej potrzeby opróżnienia pojemników;

4) w zabudowie wielorodzinnej, odpady zebrane selektywnie - nie rzadziej raz na dwa tygodnie, a w przypadku odpadów ulegających biodegradacji według zaistniałej potrzeby opróżnienia pojemników.

2. Meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą od właścicieli nieruchomości raz w roku według harmonogramu oraz na bieżąco w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów w dniach i godzinach jego pracy,

3. Przeterminowane leki odbierane będą od właścicieli nieruchomości raz w roku według harmonogramu oraz na bieżąco w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów w dniach i godzinach jego pracy, a także w wyznaczonych aptekach w godzinach ich pracy,

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia oraz zużyte opony odbierane będą od właścicieli nieruchomości raz w roku według harmonogramu oraz na bieżąco w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów w dniach i godzinach jego pracy, a także w punktach ich sprzedaży w godzinach ich pracy,

5. Odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót, odbierane będą od właścicieli nieruchomości raz w roku oraz na bieżąco w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów w dniach i godzinach jego pracy. Odpady nie spełniające tej definicji odbierane będą na dodatkowe zamówienie ich odbioru u przedsiębiorcy odbierającego odpady,

6. Odbieranie odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) odpady komunalne - raz na dwa tygodnie;

2) niezależnie od częstotliwości opróżniania określonej w pkt 1, zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię;

3) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się co dwa tygodnie lub według potrzeb. Nie można dopuszczać do przepełnienia się pojemników na odpady;

4) w przypadku podmiotów handlowo - usługowych prowadzących działalność poza budynkami wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.

7. Odbieranie odpadów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Bisztynek zawrze umowę po przeprowadzeniu przetargu zgodnie z art. 6d ust. 1 ustawy,

8. Harmonogram zostanie przekazany właścicielom nieruchomości, z których odbiór odpadów ma być dokonywany oraz będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych,

2. Ze względu na ograniczoną pojemność zbiorników do zbierania nieczystości ciekłych i procesy technologiczne oczyszczania ścieków zbiorniki bezodpływowe winny być opróżniane z częstotliwością nierzadszą niż raz na trzy miesiące.

Rozdział V.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 15. W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszania ich objętości oraz racjonalizacji procesu segregacji wymaga się:

1. Promowania i wspomagania stosowania przydomowych kompostowni odpadów ulegających biodegradacji,

2. Redukowania objętości odpadów surowcowych poprzez zgniatanie plastikowych butelek, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem ich w pojemnikach lub workach na odpady.

Rozdział VI.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 16. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy zobowiązani są trzymać je na terenie swojej nieruchomości oraz zobowiązane są stworzyć warunki uniemożliwiające samodzielne wydostanie się zwierząt z terenu nieruchomości,

3. Właściciele nieruchomości są obowiązani oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której trzymane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.

§ 17. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1. W odniesieniu do psów:

1) wyprowadzanie psa na uwięzi i w nałożonym kagańcu - nie dotyczy psów ras miniaturowych.

2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

1) stały i skuteczny dozór,

2) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne,

3) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

Rozdział VII.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

§ 18. 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zabudowy śródmiejskiej, wielorodzinnej, jednorodzinnej, w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, centrach handlowych, strefach przemysłowych, ogrodach działkowych i obszarach zabudowanych budynkami rekreacji indywidualnej,

2. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie, na których rozpoczęto inwestowanie zgodne z tymi planami,

3. Na nieruchomościach objętych zabudową jednorodzinną dopuszcza się utrzymywanie jedynie drobiu, królików oraz drobnych zwierząt gospodarskich na potrzeby własne gospodarstwa domowego pod warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt, zgodnie z odrębnymi przepisami;

2) oddalenia ogrodzonych wybiegów o minimum 5 m od granicy nieruchomości.

4. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie Gminy poza budynkami do tego celu przeznaczonymi,

5. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, a nieprzeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do utrzymywania zwierząt spełniających wymogi odrębnych przepisów;

2) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

6. Pszczoły należy trzymać w ulach.

Rozdział VIII.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§ 19. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na terenie Gminy Bisztynek w miesiącach kwiecień i od października do listopada i każdorazowo w przypadku stwierdzenia dużej ilości gryzoni,

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie Gminy: budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty, itp..

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama