| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OR.BR.0007.47.2013.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim

z dnia 19 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zmianami) po zasięgnięciu opinii Dowódcy Garnizonu w Lidzbarku Warmińskim, Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie miasta Lidzbark Warmiński liczbę 45 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i liczbę 20 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2. Określa się zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Lidzbark Warmiński stanowiąc, że punkty sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych muszą być usytuowane w budynkach lub pawilonach handlowych, a sprzedaż w nich może odbywać się jedynie wewnątrz obiektu.

§ 3. Zakłady gastronomiczne posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży mogą prowadzić ją w ogródkach i kawiarenkach letnich, pod warunkiem uzyskania zgody właściciela lub zarządcy terenu i pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4. 1. Miejsca sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży nie mogą być usytuowane.

1) bliżej niż 40 m od następujących obiektów i miejsc:

a) szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych (w tym w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne lub pozalekcyjne z dziećmi lub młodzieżą do lat 18),

b) budynków/ miejsc kultu religijnego,

c) noclegowni dla bezdomnych,

d) dworca autobusowego,

2) na terenie targowiska miejskiego, na terenie stadionu i innych obiektów sportowych,

3) odległość 40 metrów mierzona będzie najkrótszą drogą dojścia (mierzoną wzdłuż ciągów komunikacyjnych pieszych) od wejścia do punktu sprzedaży do wejścia na teren obiektu chronionego.

2. Dopuszcza się możliwość odstępstwa od zachowania zasady określonej w ust. 1 po wyrażeniu zgody przez właścicieli bądź zarządców wymienionych w ust. 1 pkt 1 miejsc, a także dla placówek posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% oprócz piwa, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży - wydane przedsiębiorcom kontynuującym działalność gospodarczą, jeżeli w okresie ważności tych zezwoleń powstały obiekty chronione, o których mowa w ust. 1, pkt 1.

3. Nie stosuje się kryterium odległości, o której mowa w ust 1 pkt 1 w odniesieniu do punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XV/103/04 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Kędzierski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »