reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV.328.2013 Rady Miasta Ełku

z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Ełk i jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 z poźn. zm.) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013r., poz.885 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala:

Dział I.
Postanowienie wstępne

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miastu Ełk i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie, w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie, pomoc de minimis w rybołówstwie oraz wskazanie organu (osoby) uprawnionej do udzielania tych ulg.

2. Przez "należności" należy rozumieć sumę należności:

1) głównej,

2) odsetki od należności głównej,

3) ubocznych (koszty postępowania sądowego i inne).

§ 2. Uchwała nie ma zastosowania do udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych pobieranych przez Gminę Miasto Ełk w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz określonych odrębnymi przepisami.

Dział II.
Zasady udzielania ulg

§ 3. 1. Należność pieniężna mająca charakter cywilnoprawny może zostać umorzona w całości lub w części, jeżeli:

1) dłużnik - osoba fizyczna - zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, lub pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 6.000 zł/słownie : sześć tysięcy złotych/;

2) dłużnik - osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) dłużnik - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji a osoby trzecie z mocy prawa nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu należności;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 4. 1. Umorzenia należności, o których mowa w §3 ust.1, powinny być udokumentowane, a gdy umorzenie następuje z urzędu - przez organ lub osobę uprawnioną do umarzania /potwierdzone dokumentami znajdującymi się w posiadaniu Urzędu Miasta Ełk lub podległych jednostek organizacyjnych/.

2. Umorzenia należności określone w § 3 ust.1 powinny być udokumentowane w szczególności:

1) aktem zgonu osoby fizycznej lub zaświadczeniem o wykreśleniu osoby prawnej z właściwego rejestru osób prawnych, wydanych przez organ prowadzący rejestr osób prawnych,

2) postanowieniem sądu o:

a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego,

b) umorzeniu postępowania upadłościowego, gdy zachodzi okoliczność wymieniona w lit.a,

c) zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego.

3. Postanowieniem organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, jeżeli z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

§ 5. 1. 1.Na wniosek dłużnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub ważnym interesem publicznym:

1) należności mogą być umarzane w części lub całości,

2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności,

3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty .

2. Okres odroczenia terminu płatności należności oraz okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może przekroczyć 24 miesięcy, natomiast odroczona kwota, bądź kwota raty nie może być niższa niż 50,00 zł.

§ 6. Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Miastu Ełk lub jej podległym jednostkom organizacyjnym wraz z dokumentami na jego poparcie dłużnik składa na piśmie .

§ 7. Wniosek winien zawierać, w szczególności:

1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi,

2) oświadczenie o sytuacji majątkowej według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały Nr1(dla osoby fizycznej ) lub załącznik Nr 2 ( dla osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej).

§ 8. W przypadku stwierdzenia, po dokonanej weryfikacji wniosku, iż przedstawione dokumenty lub podane informacje są niewystarczające i nie można na ich podstawie ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek do udzielenia ulgi, właściwy organ wzywa dłużnika do ich uzupełnienia wyznaczając jednocześnie dłużnikowi odpowiedni termin na ich uzupełnienie.

§ 9. Nieuzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 10. Jeżeli istnieją podstawy do umarzania części należności, wyznacza się termin zapłaty do uregulowania części należności. Niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części należności skutkować może odstąpieniem od umorzenia, o czym należy pouczyć dłużnika na piśmie.

§ 11. 3. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie ulg w spłacie należności odbywa się w ramach pomocy de minimis, zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006r.)

4. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, o której mowa w ust. 1, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez tego przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego może uzyskać pomoc, o której mowa w ust. 1, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez tego przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro.

5. Przedsiębiorca nie może uzyskać pomocy, o której mowa w ust. 1, jeżeli otrzymał pomoc publiczną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, a łączna wartość pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.

6. Pomoc, o której mowa w ust. 1 nie będzie udzielana w przypadkach określonych w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r.

7. Badanie dopuszczalności pomocy de minimis udzielanej na podstawie niniejszej uchwały nastąpi po dokładnym wyjaśnieniu stanu faktycznego i stwierdzeniu istnienia okoliczności wskazanych w § 3 ust. 1 pkt. 5 lub §5 uchwały, uzasadniających udzielenie ulg w spłacie należności, zgodnie z § 6 i § 7

8. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis na podstawie niniejszej uchwały dołącza do wniosku następujące dokumenty:

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2) informację o faktycznie wykonywanej działalności gospodarczej, kopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,

3) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku kalendarzowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis uzyskanej w tym okresie, względnie oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy - na formularzu stanowiącym załącznik nr 4do uchwały,

4) informację o pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy - na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały,

5) oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa, w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) - Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008r. - na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

6) oświadczenie, iż nie jest przedsiębiorcą w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004r., str. 2 ze zm. - na formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej uchwały, potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie sprawozdań finansowych za 3 ostatnie lata obrachunkowe, inne uzupełniające informacje i dokumenty, na żądanie podmiotu udzielającego pomocy.

9. Pomoc de minimis może być udzielana na podstawie niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2014r.

§ 12. Podmioty upoważnione do umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności głównej, są również uprawnione do umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności bez względu na wysokość odsetek oraz do umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności ubocznych na zasadach określonych w uchwale.

§ 13. W przypadku wniosku o udzielenie innej ulgi w spłacie należności - odsetki za zwłokę liczy się do dnia złożenia wniosku przez dłużnika.

§ 14. Jeżeli dłużnik nie dokona zapłaty należności w odroczonym terminie płatności lub nie zapłaci we wskazanym terminie jakiejkolwiek z rat, na które należność została rozłożona , należność staje się natychmiast wymagalna w pełnej wysokości wraz z naliczeniem odsetek od pierwotnego terminu płatności i podlega windykacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 15. Wpłacone przez dłużnika należności zalicza się kolejno na poczet należności ubocznych, a dopiero po zaspokojeniu tych należności na poczet należności głównej.

§ 16. Wpłacone przez dłużnika należności zalicza się w pierwszej kolejności na poczet długu najdawniej wymagalnego.

Dział III.
Organy uprawnione do umarzania, odraczania i udzielania ulg

§ 17. 1. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania spłat należności o charakterze cywilnoprawnym są uprawnieni:

4) Prezydenta Miasta Ełku - w odniesieniu do należności Gminy Miasta Ełku wynikających ze stosunków cywilnoprawnych ,w zakresie których jest on właściwy, bez ograniczeń kwoty, upoważnieni przez Prezydenta Miasta Ełku kierownicy podległych jednostek organizacyjnych.

2. Podmioty, o których mowa w ust.1 , uprawnione są również do umarzania , odraczania lub rozkładania na raty odsetek za opóźnienie oraz innych należności ubocznych.

Dział IV.
Tryb udzielania ulg w spłacie należności

§ 18. 1. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje, w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.

2. Pismo w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym dłużnika będącego osobą fizyczną powinno zawierać pouczenie, iż skorzystanie z ulgi powoduje obowiązek podatkowy PIT dla dłużnika.

3. Odmowa umorzenia należności oraz odmowa odroczenia terminu spłaty całości lub części należności albo odmowa rozłożenia płatności całości lub części należności na raty następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.

4. Wystawienie dokumentów potwierdzających wysokość umorzeń do celów podatkowych należy do właściwości Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ełku

§ 19. 1. Pracownicy merytoryczni komórek Urzędu Miasta Ełku, a także kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązania są do przedkładania Prezydentowi Miasta Ełku za pośrednictwem Skarbnika Miasta sprawozdanie z udzielonych ulg według stanu na dzień 31 grudnia w terminie 40 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego ( wg załącznika nr 3 do uchwały).

2. Prezydent Miasta Ełku przedstawia Radzie Miasta Ełku sprawozdanie o wysokości wszystkich udzielonych ulgach w roku budżetowym (załącznik nr 3) wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Dział V.
Postanowienia końcowe

§ 20. Wnioski o umorzenie należności o charakterze cywilnoprawnym i udzielenie ulg nie rozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpatrzeniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§ 21. Traci moc uchwała Nr LVIII/513/10 Rady Miasta Ełku z dnia 31 sierpnia 2010roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Ełk i jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osobę do tego upoważnionej oraz uchwała Nr XXIII.204.2012 r Rady Miasta Ełku z dnia 28 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr LVIII/513/10 Rady Miasta Ełku z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Ełk i jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osobę do tego upoważnioną.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ełku


Stefan Węgłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV.328.2013
Rady Miasta Ełku
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.doc

1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV.328.2013
Rady Miasta Ełku
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.doc

2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV.328.2013
Rady Miasta Ełku
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.doc

3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV.328.2013
Rady Miasta Ełku
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Zalacznik4.doc

4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV.328.2013
Rady Miasta Ełku
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Zalacznik5.doc

5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV.328.2013
Rady Miasta Ełku
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Zalacznik6.doc

6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV.328.2013
Rady Miasta Ełku
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Zalacznik7.doc

7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV.328.2013
Rady Miasta Ełku
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Zalacznik8.doc

8

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Koronczok

Sprzedaż Internetowa24

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama