| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0102-167/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr XXVIII/239/2013 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Lidzbark Warmiński

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w składzie:
Przewodniczący: Iwona Bendorf-Bundorf
Członkowie:
1. Bogdan Gaber
2. Mieczysław Czerny
3. Janusz Facon
4. Anna Michalak
5. Krzysztof Mościbrocki
6. Zenona Nowak
7. Bogumił Pliszka
8. Ireneusz Rek
9. Halina Stanny

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

uchwala, co następuje

Stwierdza się nieważność Uchwały Nr XXVIII/239/2013 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Lidzbark Warmiński.


Uzasadnienie

Rada Gminy Lidzbark Warmiński w dniu 27 marca 2013 r. podjęła Uchwałę Nr XXVIII/239/2013 w sprawie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Lidzbark Warmiński.W dniu 4 kwietnia 2013 r. przedmiotowa Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem. Pismem z dnia 18 kwietnia 2013 r. zawiadomiono Gminę Lidzbark Warmiński, iż Uchwała ta będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w dniu 25 kwietnia 2013 r. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w posiedzeniu Kolegium ma prawo uczestniczyć przedstawiciel Gminy Lidzbark Warmiński. Przedstawiciel Gminy Lidzbark Warmiński nie brał udziału w posiedzeniu Kolegium. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie badając przedmiotową Uchwałę stwierdziło, co następuje:Zgodnie z art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne, niż określone w ustawie, zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości. Z kolei przepis art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) stanowi, że projekt programu pomocowego przewidujący udzielenie pomocy de minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.W badanej Uchwale Rada Gminy Lidzbark Warmiński ustaliła udzielenie pomocy publicznej, tj. pomocy de minimis dla przedsiębiorców. Tak więc, zgodnie z powołanym wyżej art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, projekt tej Uchwały, jako projekt programu pomocowego przewidujący udzielenie pomocy de minimis, powinien zostać przedłożony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z ustaleń poczynionych przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wynika, że projekt badanej Uchwały nie został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie obowiązek przedłożenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu uchwały przewidującej udzielenie pomocy de minimis stanowi jeden z elementów procedury podjęcia takiej uchwały. Tak więc zaniechanie zgłoszenia projektu badanej Uchwały, przewidującej udzielanie przedsiębiorcom pomocy de minimis, w sposób istotny narusza art. 7 ust.3 ustawy o postępowaniu w prawach dotyczących pomocy publicznej.Wobec powyższego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie postanowiło jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


Iwona Bendorf-Bundorf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »