reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/357/14 Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 24 września 2014r.

w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Ryn

Na podstawie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.2 pkt 4ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. z 2013r., poz.594 ze zm.) Rada Miejska w Rynie uchwala: REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I TRYB KORZYSTANIA ZE ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY RYN.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Działalność świetlic wiejskich ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej i sportowej.

2. Celem działania świetlic wiejskich jest:

1) prowadzenie statutowej działalności sołectw oraz rozwój samorządowych inicjatyw lokalnych,

2) organizowanie działalności kulturalnej, opiekuńczej, edukacyjnej i socjalnej dla dzieci i młodzieży,

3) rozwój działalności kulturalnej adresowanej do różnych grup wiekowych społeczności wiejskiej,

4) organizowanie imprez dla mieszkańców wsi (festyny, uroczystości),

5) organizacja spotkań lokalnych organizacji działających na terenie wsi,

6) promowanie sportu na wsi ,podejmowanie działań rekreacyjnych,

7) promocja wsi i gminy.

3. Świetlice wiejskie mogą być udostępniane w celu organizowania spotkań i debat wyborczych w czasie oficjalnej kampanii wyborczej.

4. Świetlice wiejskie są ogólnodostępnymi obiektami publicznymi, w związku z tym użytkownicy zobowiązani są do

a) zachowania porządku i czystości,

b) poszanowania mienia publicznego,

c) kulturalnego zachowania się,

d) pokrycia szkód powstałych w czasie korzystania z obiekt.

Rozdział 2.
Zarządzanie majątkiem świetlic wiejskich

§ 2. 1. Świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Ryn i są częścią składową mienia komunalnego gminy.

2. Świetlice wiejskie mogą być:

1) nieodpłatnie udostępniane na zebrania wiejskie organizowane przez gminę, zebrania i spotkania organizowane przez sołtysów, rady sołeckie, organizacje społeczne działające w środowisku wiejskim (między innymi: Koła Gospodyń Wiejskich, Zespoły Ludowe, Ochotnicza Straż Pożarna, Zespoły Sportowe.

2) odpłatnie wynajmowane.

3. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zwalnia z opłaty za wynajem świetlicy wiejskiej na zorganizowanie imprezy kulturalnej, zabawy tanecznej, itp. organizowanej przez radę sołecką, bądź organizacje społeczne działające w środowisku wiejskim, o których mowa w ust. 2 pkt 1, łącznie ze zwolnieniem z pokrycia kosztów mediów.

§ 3. 1. Świetlicą wiejską opiekuje się sołtys lub osoba wyznaczona przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn (opiekun świetlicy), który administruje terenem i budynkiem, w którym znajduje się świetlica.

2. Ze świetlicy wiejskiej można korzystać każdorazowo po wcześniejszym uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Ryn i opiekunem świetlicy, który prowadzi rejestr wynajmu i nieodpłatnego udostępniania świetlicy.

3. Opiekun świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i wartościowe pozostawione w świetlicy.

4. Osoby, które niszczą urządzenia lub wyposażenie w świetlicy wiejskiej lub na terenie przyległym ponoszą odpowiedzialność materialną i karną za wyrządzone szkody.

Rozdział 3.
Wynajem świetlic

§ 4. 1. Wynajem świetlicy wiejskiej odbywa się odpłatnie, zgodnie ze stawkami ustalonymi Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn. Poza opłatami za wynajem najemca zobowiązany jest pokryć koszty mediów, z których korzystał wg wskazań liczników w lub obowiązujących ryczałtów.

2. Środki uzyskane z wynajęcia świetlic wiejskich stanowią dochód gminy.

3. Podstawą wynajęcia świetlicy wiejskiej jest :

1) pisemny wniosek o wynajęcie, który zawiera:

a) imię i nazwisko oraz adres osoby wynajmującej (organizatora),

b) rodzaj imprezy, na którą wynajmowana jest świetlica wiejska,

c) datę i planowany czas korzystania ze świetlicy wiejskiej,

d) zobowiązanie do pokrycia strat, naprawy uszkodzonych urządzeń, elementów stanowiących wyposażenie, powstałych w trakcie wynajęcia świetlicy wiejskiej.

2) pisemna umowa zawarta przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn lub osobę przez niego upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa z osobą u biegającą się o wynajem.

3) wniesienie opłat y czynszu za wynajem świetlicy.

4. Podstawę wydania i zdania świetlicy lub jej wyposażenia stanowi protokół zdawczo

- odbiorczy potwierdzający stan pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia oraz wskazania liczników.

5. Za ewentualne uszkodzenia odpowiada organizator korzystający ze świetlicy. Winien on usunąć powstałe usterki w terminie wskazanym przez sołtysa (opiekuna). W przypadku niezastosowania się do powyższych wytycznych, szkoda zostanie naprawiona z budżetu Gminy, a osoba korzystająca ze świetlicy zostanie obciążona kosztami naprawy.

Rozdział 4.
Finansowanie świetlic

§ 5. 1. Utrzymanie świetlic wiejskich finansowane jest bezpośrednio z budżetu gminy.

2. Gmina ponosi koszty utrzymania świetlic wiejskich w zakresie:

a) remontów i modernizacji,

b) ogrzewania, dostaw energii elektrycznej i wody,

c) odbioru ścieków i odpadów,

d) ubezpieczenia obiektów,

e) zakupu materiałów, urządzeń i wyposażenia,

f) wynagradzania opiekunów świetlic (umowy cywilnoprawne),

g) innych kosztów związanych z utrzymaniem świetlicy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie


Jarosław Guz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Martyna Owsiak

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama