| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PS-V.5230.25.7.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 28 października 2014r.

pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Kozłowo zmieniające porozumienie Nr PS-V.5230.25.7.2014 zawarte w dniu 28 maja 2014 r

Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39, poz. 311 z późn. zm.), w związku z § 1 ust. 8 Porozumienia 8/234/2014 w sprawie realizacji wspólnego zamówienia oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazanych na powyższy cel zawartego dnia 20 marca 2014 r. w Warszawie pomiędzy Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, reprezentowaną przez Sekretarza Rady OPWiM Pana Andrzeja Krzysztofa Kunerta, zwaną dalej "Radą OPWiM" a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Panem Marianem Podziewskim, zwanym dalej "Wojewodą", zmienionego Aneksem 1 z dnia 2 października 2014 r., Strony niniejszego Porozumienia postanawiają, co następuje:

§ 1. W Porozumieniu Nr PS-V.5230.25.7.2014 zawartym w dniu 28 maja 2014 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Kozłowo, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

postanowienia, na mocy których umowa zostanie wykonana do dnia 10 listopada 2014 r., a Wojewoda będzie uprawniony do odstąpienia od umowy:

a) w przypadkach naruszenia art. 144 Pzp,

b) jeżeli wykonawca nie rozpoczął lub nie zakończył wykonania umowy w terminach wskazanych w umowie lub wykonywał umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami, w szczególności w sposób naruszający należny tym miejscom szacunek i powagę.";

2) § 5 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

Gmina zobowiązuje się przedstawić pisemne sprawozdanie z wykonania zadania pod względem merytorycznym oraz rozliczenie pod względem rzeczowym środków, o których mowa w § 1 ust. 2, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Porozumienia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia przez wykonawcę faktury na Radę OPWiM, nie później jednak niż do dnia 20 listopada 2014 r.".

§ 2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WÓJT


Jacek Jankowski

Wojewoda Warmińsko-Mazurski


Marian Podziewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Miżołębska

biuro prawne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »