| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OR.0710.3.2015 Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, zm.: z 2014 r. poz. 24, 423, 619, 1138, 1146, 1491, 1626) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim w brzmieniu, jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr OR.0007.153.2012 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Leszek Sierputowicz


Załącznik do Uchwały Nr OR.0710.3.2015
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 26 lutego 2015 r.

Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, zwany dalej "Zespołem" jest podmiotem leczniczym, niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2. Podmiotem tworzącym Zespołu jest Powiat Lidzbarski - zwany dalej Powiatem.

§ 3. Zespół działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);

5) przepisów wykonawczych do w/w ustaw;

6) zarządzenia Wojewody Olsztyńskiego nr 53 z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej;

7) niniejszego statutu;

8) regulaminu organizacyjnego Zespołu;

9) innych przepisów dotyczących działalności leczniczej.

§ 4. Siedziba Zespołu mieści się w Lidzbarku Warmińskim.

§ 5. 1. Zespół posiada osobowość prawną.

2. Zespół jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz do Krajowego Rejestru Sądowego.

Rozdział 2.
Cele i zadania Zespołu

Misja Zespołu: "Pacjent przede wszystkim, szacunek dla człowieka, jakość".

§ 6. 1. Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych - prowadzenie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz promocja zdrowia.

2. Zadaniem Zespołu jest zapewnienie opieki zdrowotnej, w tym:

1) promocja zdrowia - działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia, a przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu;

2) świadczenia szpitalne - wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, a także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godziny, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Świadczenia szpitalne realizowane są w ramach hospitalizacji, hospitalizacji planowej lub w ramach leczenia jednego dnia;

3) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż świadczenia szpitalne - świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, udzielane pacjentom, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;

4) ratownictwo medyczne - (medyczne czynności ratunkowe) - świadczenia zdrowotne udzielane przez jednostkę systemu w warunkach pozaszpitalnych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;

5) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne - obejmujące świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej, badania diagnostyczne oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym stałym pomieszczeniu lub w miejscu pobytu pacjenta;

6) transport medyczny - przewóz osób, przedmiotów i materiałów medycznychwynikający z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady wykonywania transportu medycznego.

3. Zespół realizuje zadania i programy zdrowotne.

4. Zespół może prowadzić działalność oświatową w zakresie medycznym, której celem jest doskonalenie zawodowe, kształcenia i doskonalenie pracowników, oraz innych osób nie zatrudnionych w Zespole.

5. Zespół może prowadzić i uczestniczyć w prowadzeniu badań naukowych.

6. Zespół może uczestniczyć w prowadzeniu szkoleń przed i podyplomowych pracowników medycznych.

7. Zespół może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność gospodarczą w dziedzinie handlu, produkcji i usług, pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

8. Zespół realizuje zadania w dziedzinie obronności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Zespół zobowiązany jest udzielać świadczeń zdrowotnych każdej osobie w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

10. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych nieuregulowane w ustawie o działalności leczniczej lub w niniejszym statucie określa Regulamin Organizacyjny Zespołu.

§ 7. Zespół współdziała z innymi zakładami działalności leczniczej, opieki społecznej, placówkami naukowo - badawczymi, samorządami zakładów medycznych, samorządami terytorialnymi, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, zakładami pracy i innymi jednostkami organizacyjnymi.

§ 8. 1. Zespół działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zespół udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w powołanej na wstępie ustawie, w przepisach odrębnych lub umowach cywilno - prawnych.

3. Zasady realizacji odpłatnych świadczeń zdrowotnych szczegółowo określa regulamin organizacyjny Zespołu.

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna Zespołu

§ 9. 1. Strukturę organizacyjną Zespołu tworzą:

1) Dyrekcja Zespołu:

a) dyrektor,

b) zastępca dyrektora ds. lecznictwa,

c) główny księgowy,

d) naczelna pielęgniarka;

2) Szpital im. Marii Skłodowskiej - Curie:

a) oddziały szpitalne,

b) komórki pomocnicze opieki szpitalnej;

3) pracownie diagnostyczne;

4) inne komórki organizacyjne działalności medycznej;

5) jednostki udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych:

a) podstawowa opieka zdrowotna,

b) poradnie specjalistyczne,

c) ratownictwo medyczne;

6) komórki obsługi działalności merytorycznej;

7) samodzielne stanowiska pracy.

2. Rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych wynika z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, przyjmowanych zleceń oraz zawieranych umów i może być poszerzony w zależności od potrzeb.

3. Schemat organizacyjny Zespołu, zadania i organizację wewnętrzną jednostek, komórek, oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych oraz ich rodzaje i specjalności określa Regulamin Organizacyjny Zespołu ustalony przez Dyrektora.

Rozdział 4.
Organy Zespołu

§ 10. 1. Organami Zespołu są:

1) Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, zwany dalej "Dyrektorem Zespołu";

2) Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, zwana dalej "Radą Społeczną".

§ 11. 1. Dyrektor Zespołu kieruje i zarządza Zespołem oraz reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor Zespołu jest przełożonym wszystkich pracowników Zespołu.

3. Dyrektor Zespołu jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Zespołu.

4. Dyrektor Zespołu wykonuje swoje zadania poprzez i przy współpracy ustanowionych przez siebie zastępców, głównego księgowego, naczelnej pielęgniarki, kierowników jednostek i komórek organizacyjnych, osób zajmujących samodzielne stanowiska pracy, a także sekretariatu Zespołu wykonującego prace kancelaryjno- biurowe i pomocnicze.

5. Szczegółowy zakres zadań osób, o których mowa w ust. 4 określają nadane przez Dyrektora Zespołu zakresy czynności.

§ 12. Zarząd Powiatu nawiązuje z Dyrektorem Zespołu stosunek pracy na podstawie: powołania, umowy o pracę lub zawiera umowę cywilno - prawną.

§ 13. 1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata i jest zgodna z kadencją samorządu terytorialnego.

2. Rada Społeczna działa do czasu powołania nowej Rady Społecznej przez Radę Powiatu.

3. Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:

1) złożenia rezygnacji;

2) cofnięcia rekomendacji przez podmiot upoważniony do wyznaczenia swego przedstawiciela.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa

§ 14. Zespół prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustaw wymienionych w § 3 Statutu oraz:

1) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2013 poz. 330 z późn. zm.);

2) plan finansowy ustalony przez Dyrektora Zespołu;

3) umowy i kontrakty.

§ 15. 1. Zespół uzyskuje środki finansowe:

1) z wpływów pochodzących z realizacji umów zawartych na wykonanie usług medycznych z dysponentami środków publicznych i niepublicznych;

2) z odpłatnej działalności leczniczej, prowadzonej w szczególności na zlecenie:

a) Powiatu lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,

b) osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenia społeczne,

c) instytucji ubezpieczeniowych,

d) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji,

e) innych zakładów opieki zdrowotnej,

f) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem

g) za świadczenia zdrowotne nieprzysługujące w ramach ubezpieczenia,

h) za świadczenia określone w art. 30 ustawy o działalności leczniczej.

3) z wydzielonej działalności gospodarczej, innej niż wymieniona w pkt 2 polegającej na:

a) usługach parkingowych,

b) sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego zlecanej przez osoby fizyczne i jednostki ochrony zdrowia nienależące do struktury Zespołu,

c) wynajmowaniu powierzchni na realizację świadczeń zdrowotnych osobom fizycznym i instytucjom w oparciu o odrębne umowy,

d) dzierżawie pomieszczeń i gruntów na działalność usługową,

e) świadczeniu usług hotelowych dla osób opiekujących się pacjentami (w szczególności rodziców),

f) przechowywaniu zwłok w pomieszczeniu do przechowywania zwłok (chłodni) powyżej czasu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu oraz poza szpitalem,

g) czynnościach stanowiących przygotowanie zwłok osoby zmarłej do pochowania,

h) świadczeniu usług związanych z korzystaniem przez pacjentów z odbiorników telewizyjnych,

i) wynajmowaniu karetki na transporty medyczne, imprezy masowe i inne,

j) usługach ksero;

4) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;

5) z dotacji uzyskiwanych na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 ustawy o działalności leczniczej (dotacje publiczne);

6) z dofinansowania uzyskanego na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59, ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

2. Wysokość opłat za świadczenia i usługi, o których mowa w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu, oraz inne niewymienione w niniejszym statucie, są określone w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu,

§ 16. Nadzór nad działalnością finansową Zespołu sprawuje Zarząd Powiatu Lidzbarskiego.

§ 17. Decyzję o podziale zysku podejmuje Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

Część VI.
Postanowienia końcowe

§ 18. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy o działalności leczniczej oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »