| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/7/2015 Rady Miejskiej w Mikołajkach

z dnia 6 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia regulaminu funkcjonowania i korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Mikołajki


Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Mikołajkach uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się regulamin funkcjonowania i korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Mikołajki, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mikołajki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Gawliński
Załącznik do Uchwały Nr IV/7/2015
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 6 marca 2015 r.
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA ZE ŚWIETLIC WIEJSKICH W GMINIE MIKOŁAJKI
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Ilekroć w niniejszym Zarządzeniu jest mowa o:
1) Świetlicy - oznacza to świetlice wiejskie w miejscowościach: Stawek, Faszcze, Zełwągi, Górkło, Nowe Sady, Tałty, Lubiewo, Grabówka;
2) Gminie - oznacza to Gminę Mikołajki;
3) Burmistrzu - oznacza to Burmistrza Miasta Mikołajki;
4) Regulaminie - oznacza to Regulamin świetlicy wiejskiej przyjęty niniejszą Uchwałą;
5) Urzędzie - oznacza to Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach.
2. Działalność świetlicy ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i wychowawczej.
§ 2. 1. Świetlica stanowi własność Gminy.
2. Gmina ponosi koszty utrzymania świetlicy w zakresie:
- remontów i modernizacji,
- ogrzewania, dostawy energii elektrycznej i wody,
- odbioru ścieków i odpadów komunalnych,
- ubezpieczenia budynków i ich wyposażenia.
3. Świetlicą administruje sołtys lub inna osoba wyznaczona przez Burmistrza (opiekun świetlicy).
4. Klucze do świetlicy posiada opiekun świetlicy.
5. Korzystający ze świetlicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu.
6. Ze świetlicy mogą korzystać nieodpłatnie:
1) dzieci i młodzież w ramach prowadzonych zajęć bądź spędzania czasu wolnego pod opieką osoby dorosłej;
2) dzieci i młodzież z placówek oświatowych z Gminy oraz miast partnerskich w ramach wycieczek, zimowisk, kolonii, półkolonii itp.;
3) organy sołectwa w celu organizacji posiedzenia Rady Sołeckiej lub Zebrania Wiejskiego;
4) organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców sołectwa w celu realizacji zadań statutowych;
5) organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, kościoły działające na rzecz mieszkańców Gminy w celu organizacji spotkań, zabaw, itp. dla swoich członków;
6) członkowie zespołów, kół zainteresowań i grup zorganizowanych działających w danym środowisku;
7) mieszkańcy w ramach zorganizowanych inicjatyw lokalnych, tj. m. in. imprezy sportowe, kulturalne, okolicznościowe, warsztaty, nieodpłatne szkolenia;
7. Dopuszcza się odpłatne korzystanie ze świetlicy wiejskiej przez:
1) osoby fizyczne w celach prywatnych i innych (np. przyjęcia rodzinne, spotkania okolicznościowe, szkolenia itp.);
2) podmioty gospodarcze w celu organizacji pokazów, szkoleń, spotkań itp.;
3) inne podmioty np. komitety wyborcze.
8. Za zezwoleniem Burmistrza dopuszcza się nieodpłatne użyczenie świetlicy na imprezy dochodowe organizowane przez Radę Sołecką, Rady Rodziców, Ochotnicze Straże Pożarne, kluby sportowe itp. W przypadku braku akceptacji Burmistrza świetlicę udostępnia się na zasadach jak w ust. 7.
9. Ze świetlicy można korzystać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Burmistrzem i opiekunem świetlicy.
10. Godziny otwarcia świetlicy są ustalone z Burmistrzem i opiekunem świetlicy zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. W przypadku określonym w ust. 6 świetlica otwarta jest maksymalnie do godziny 22.00.
§ 3. Obowiązki opiekuna świetlicy.
1. Do obowiązków opiekuna świetlicy należy:
1) współpraca i utrzymywanie stałego kontaktu z Burmistrzem w zakresie funkcjonowania świetlicy;
2) dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu;
3) dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się na wyposażeniu świetlicy oraz terenie przyległym;
4) udostępnianie świetlicy zgodnie z zapotrzebowaniem, zapoznanie osób z obiektem oraz regulaminem korzystania ze świetlicy, przekazanie sprzętu i urządzeń osobom uprawnionym, odbiór świetlicy po zakończeniu zebrań, spotkań, uroczystości itp.
5) zgłaszanie burmistrzowi usterek, awarii, bieżących potrzeb związanych z utrzymaniem budynku.
6) dbałość o oszczędne gospodarowanie mediami.
§ 4. Zasady korzystania ze świetlicy.
1. Osoby korzystające ze świetlicy zobowiązane są do:
1) przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz do wskazówek opiekuna świetlicy;
2) zachowania porządku i czystości w świetlicy;
3) poszanowania mienia;
4) kulturalnego zachowania.
2. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać ze świetlicy w obecności prowadzącego zajęcia, opiekuna świetlicy lub osoby dorosłej;
3. W świetlicy obowiązuje zakaz:
1) zaśmiecania obiektu i przyległego terenu;
2) niszczenia urządzeń lub wyposażenia znajdującego się w świetlicy oraz na przyległym terenie;
3) zakłócania spokoju i porządku publicznego;
4) wprowadzania zwierząt;
5) spożywania alkoholu (nie dotyczy wynajmu określonego w § 2 ust. 7 i 8);
6) spożywania środków odurzających i narkotyków;
7) palenia tytoniu;
8) wnoszenia oraz używania materiałów pirotechnicznych (fajerwerki, petardy, race itp.).
4. Osoby niszczące mienie, urządzenia lub wyposażenie świetlicy lub terenu przyległego, ponoszą odpowiedzialność materialną i karną za wyrządzone szkody.
5. Gmina oraz opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty osobiste i wartościowe pozostawione w świetlicy.
6. Osoby naruszające postanowienie Regulaminu będą wezwane do opuszczenia świetlicy, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
7. Opiekun świetlicy sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.
§ 5. Wynajem świetlicy.
1. Wynajem świetlicy odbywa się odpłatnie lub nieodpłatnie.
2. Wynająć świetlice może wyłącznie osoba pełnoletnia.
3. Wynajęcie świetlicy odpłatne musi być potwierdzone umową.
4. Wynajem świetlicy nie może kolidować z działalnością świetlicy.
5. Wynajęcie świetlicy odbywa się na podstawie wniosku złożonego do Burmistrza.
6. Za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas wynajęcia odpowiada wynajmujący.
7. Naprawy uszkodzeń dokonuje wynajmujący na własny koszt w uzgodnieniu z Burmistrzem.
8. W przypadku nie wywiązania się przez wynajmującego ze zobowiązania, gmina wykona naprawę lub usunie usterkę na koszt najemcy.
9. Wynajmujący odpowiada za bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu oraz przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu.
10. Odpłatność za wynajęcie świetlicy obejmuje następujące składniki:
1) czynsz;
2) koszty eksploatacyjne.
11. Czynsz najmu stanowi dochód budżetu Gminy.
12. Środki pochodzące z wynajmu będą przeznaczone w pierwszej kolejności na utrzymanie obiektów świetlicy, a dodatkowo na doposażenie świetlicy.
13. Przy każdorazowym wynajęciu świetlicy (odpłatnie lub nieodpłatnie), opiekun świetlicy wraz z osobą wynajmującą sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażenia. Czynność ta zostaje powtórzona przy oddawaniu pomieszczenia.
14. Wynajmujący wpłaca należność z tytułu czynszu najmu do kasy Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Mikołajkach nr: 08 9350 0001 0000 0329 2072 0004.
§ 6. Wysokość stawek
1. Ustala się stawki opłat za wynajem następujących świetlic za jeden dzień kalendarzowy w wysokości:
1) Świetlica wiejska w Stawku - 100 zł.
2) Świetlica wiejska w Faszczach - 200 zł.
3) Świetlica wiejska w Zełwągach - 200 zł.
4) Świetlica wiejska w Górkle - 100 zł.
5) Świetlica wiejska w Nowych Sadach - 200 zł.
6) Świetlica wiejska w Tałtach - 200 zł.
7) Świetlica wiejska w Lubiewie - 200 zł.
8) Świetlica wiejska w Grabówce - 200 zł.
2. Za jeden dzień kalendarzowy rozumie się każdą rozpoczętą dobę.
3. Ustala się stawki godzinowe za wynajem następujących świetlic wiejskich, w wysokościach:
1) Świetlica wiejska w Stawku - 10 zł.
2) Świetlica wiejska w Faszczach - 30 zł.
3) Świetlica wiejska w Zełwągach - 30 zł.
4) Świetlica wiejska w Górkle - 10 zł.
5) Świetlica wiejska w Nowych Sadach - 30 zł.
6) Świetlica wiejska w Tałtach - 30 zł.
7) Świetlica wiejska w Lubiewie - 30 zł.
8) Świetlica wiejska w Grabówce - 30 zł.
4. Do wszystkich stawek opłat dolicza się obowiązującą w dniu wynajęcia stawkę podatku VAT.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »