reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0102-221/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 3 lipca 2015r.

w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr BRM.0007.34.2015 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w składzie:
Przewodniczący: Iwona Bendorf-Bundorf
Członkowie:
1. Bogdan Gaber-referent
2. Mirosław Czerny
3. Janusz Facon
4. Małgorzata Mazur-Wysocka
5. Anna Michalak
6. Krzysztof Mościbrocki
7. Zenona Nowak
8. Bogumił Pliszka
9. Ireneusz Rek
10. Halina Stanny

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

uchwala, co następuje

Stwierdza się nieważność Uchwały Nr BRM.0007.34.2015 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.


Uzasadnienie

Rada Miejska w Ornecie na sesji w dniu 27 maja 2015 r. podjęła Uchwałę Nr BRM.0007.34.2015 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.W dniu 09 czerwca 2015 r. przedmiotowa Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem.Pismem z dnia 11 czerwca 2015 r. zawiadomiono Gminę Orneta, iż Uchwała ta będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie - zwane dalej Kolegium Izby - w dniu 25 czerwca 2015 r. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w posiedzeniu kolegium ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana. Przedstawiciel Gminy Orneta uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Izby i poinformował, że utworzono nowe targowisko, na którym wyznaczono moduły i sekcje do sprzedaży tradycyjnej. Stwierdził również, że jest uchwała, która reguluje sprzedaż na terenie gminy w innych miejscach targowych.Wg przedstawiciela gminy "metry kwadratowe mają przełożenie na organizację wewnętrzną targowiska. Sprzedawcy mogą zajmować miejsca o różnej powierzchni i byłaby niesprawiedliwa jedna stawka od stanowiska, a nie od jego wielkości." Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, w sprawach wymienionych w art. 11 ust. 1 w/w ustawy, zastrzeżono dla kolegium regionalnej izby obrachunkowej. Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku nieistotnego naruszenia prawa w uchwale lub zarządzeniu, izba nie stwierdza nieważności uchwały lub zarządzenia, lecz ogranicza się do wskazania, że wydano je z naruszeniem prawa. Przepis art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych stanowi, że właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie badając przedmiotową Uchwałę stwierdziło, że w § 1 badanej Uchwały Rada Miejska w Ornecie postanowiła, że ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku "Mój Rynek" w Ornecie określonych w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.Jednocześnie w § 5 przedmiotowej Uchwały postanowiono, że traci moc Uchwała Nr XXVI/194/12 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do przedmiotowej Uchwały określono następujące stawki opłaty targowej dla targowiska "Mój Rynek":
1. Od sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki lub bezpośrednio z placu przy zajęciu powierzchni do 6 m2 - 5 zł + 1 zł za każdy dodatkowy 1 m2,
2. Od sprzedaży ze stacjonarnego stoiska zadaszonego - 10 zł,
3. Od sprzedaży z namiotu, samochodu, ciągnika itp. (za jeden moduł o wymiarach 6 m2 x 5,5 m2 - 25,00 zł,
4. W przypadku sprzedaży płodów rolnych i ogrodniczych stawki obniża się o 50% - obniżka nie dotyczy sprzedaży z ręki oraz sprzedaży artykułów mieszanych (przemysłowych i rolno-ogrodniczych).
Z art. 15 ust. 1, 2 i ust. 2b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2014 r. poz. 849 ze zm.) wynika, że opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzona jest sprzedaż a opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub ich częściach.Z przepisów tych wynika, że: - opłata targowa ma charakter powszechny i jest pobierana od każdej czynności sprzedaży, bez względu na formę jej prowadzenia czy też rodzaju sprzedawanego artykułu z ograniczeniami wynikającymi z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,- za targowisko należy uznać nie tylko miejsce przeznaczone na handel (plac targowy), ale każde miejsce, w którym faktycznie prowadzona jest sprzedaż, np. chodnik, przejście podziemne,- zwrot "dokonywanie sprzedaży" oznacza zawieranie umów sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.Jeśli opłata targowa jest "od sprzedaży", to nie można przyjąć, że stawki tej opłaty mogą być różnicowane w zależności od wielkości zajętej powierzchni targowiska. W sprawach opłaty targowej wielokrotnie wypowiadały się Sądy Administracyjne - por. wyroki:- Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2012r. sygn.. akt III SA/Wa 1891/12,- Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 grudnia 2013 r. sygn. akt I SA/Go 564/13. Wobec powyższego Kolegium Izby stwierdza, że określenie stawek opłaty targowej tylko dla niektórych form sprzedaży oraz tylko dla określonego targowiska i różnicowanie jej wysokości od wielkości zajętej powierzchni targowiska tak, jak uczyniła to Rada Miejska w Ornecie w przedmiotowej Uchwale narusza zasady powszechności poboru tej opłaty i pobierania jej tylko od dokonywania sprzedaży wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wobec powyższego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie postanowiło, jak w sentencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


Iwona Bendorf-Bundorf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama