reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr ORN.0007.63.2015 Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 25 września 2015r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 7 ust.1, art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 19 b -h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Karol Sobczak


Załączniki do uchwały Nr ORN.0007.63.2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 25 września 2015 r.

Załącznik nr 2

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 25 września 2015 r.

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

§ 1. 1. Ilekroć jest mowa o:

a) "ustawie" rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.z 2014r. poz.1118 z późn.zm.);

b) "gminie" rozumie się przez to gminę Olecko;

c) "organizacjach pozarządowych" rozumie się przez to organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

d) "inicjatorze" rozumie się przez to mieszkańców gminy Olecko bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych;

e) "wniosku" rozumie się przez to wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;

f) "mieszkańcu" rozumie się przez to osobę posiadającą na obszarze gminy Olecko miejsce zamieszkania, rozumiane zgodnie z art.25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014.poz. 121 z późn.zm.) jako miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu;

g) "urzędzie" rozumie się przez to Urząd Miejski w Olecku;

h) "komórce organizacyjnej" rozumie się przez to samodzielne stanowisko lub wydział Urzędu Miejskiego w Olecku.

§ 2. 1. Inicjatywa lokalna jest formą współpracy władz samorządowych gminy Olecko na rzecz mieszkańców w celu wspólnego realizowania zadań własnych określonych w ustawie o samorządzie gminnym, w powiązaniu z zadaniami pożytku publicznego wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Podejmowanie inicjatyw lokalnych ma służyć realizacji przedsięwzięć zmierzających do zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy oraz przyczyniać się do poprawy życia społeczności lokalnej.

3. Inicjatywa lokalna dotyczy realizacji zadań z zakresu, o którym mowa w art.19 b. ust.1. punkt 1-6. ustawy.

4. Środki na realizację inicjatywy lokalnej na dany rok wynosić będą nie mniej niż 50 000 zł.

§3. 1. Współudział inicjatora w realizacji zadań, o których mowa w § 2 ust.3 może polegać na:

a) świadczeniu pracy społecznej ;

b) świadczeniach pieniężnych -środki finansowe zgromadzone przez inicjatora;

c) świadczeniach rzeczowych, w tym m.in.: dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały, urządzenia i sprzęt niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej.

2. Wsparcie gminy w ramach inicjatywy lokalnej ma charakter:

a) rzeczowy- poprzez użyczenie sprzętu, narzędzi, materiałów lub obiektów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej, w zakresie możliwości gminy;

b) organizacyjny- poprzez wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu dokumentacji oraz wsparcie informacyjne, w zakresie możliwości gminy;

c) finansowy - do wysokości kwoty zabezpieczonej na ten cel w budżecie gminy na dany rok przy czym nie ma przepływów środków finansowych ze strony samorządu do inicjatora. Gmina ponosi wydatki na zadanie realizowane w formie inicjatywy społecznej, na podstawie umowy podpisanej z inicjatorem.

§ 4. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mogą składać mieszkańcy gminy bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olecku.

2. Wnioski należy składać w następujących terminach:

a) do 30 stycznia roku, w którym ma być realizowana inicjatywa lokalna;

b) w sytuacji niewyczerpania puli środków na inicjatywę lokalną w terminie, o którym mowa w pkt. a-do końca roku kalendarzowego.

3. Wniosek może zostać złożony na formularzu, którego wzór określi Burmistrz stosownym zarządzeniem.

§ 5. 1. Po złożeniu wniosku do urzędu przekazywany jest on niezwłocznie do komórki organizacyjnej urzędu bądź jednostki organizacyjnej gminy, właściwej do rozpoznania wniosku.

2. Właściwa komórka organizacyjna urzędu lub jednostka organizacyjna gminy, której przekazano do rozpatrzenia wniosek, dokonuje oceny kompletności złożonego wniosku i w razie potrzeby wzywa inicjatora do jego uzupełnienia.

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, właściwa komórka organizacyjna urzędu lub jednostka organizacyjna gminy wspólnie z inicjatorem weryfikuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej. Jeśli to konieczne inicjator weryfikuje dane zawarte we wniosku, w szczególności kalkulację kosztów i harmonogram. Zmiany nanoszone są bezpośrednio na wniosku i parafowane przez inicjatora lub w przypadku większego zakresu zmian-poprzez dołączenie do wniosku poprawionej jego części.

4. Burmistrz może powołać komisje do oceny wniosków oraz ustalić zasady ich pracy.

§ 6. Szczegółowe kryteria oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej określa załącznik nr 1.

§ 7. 1. Burmistrz przyjmuje wniosek do realizacji bądź odrzuca go z podaniem uzasadnienia.

2. Po podjęciu decyzji przez Burmistrza o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, właściwa komórka organizacyjna urzędu lub jednostka organizacyjna gminy, właściwa do realizacji danej inicjatywy lokalnej, wspólnie z inicjatorem opracowuje dokumenty niezbędne do podpisania umowy i przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym uaktualniony harmonogram realizacji zadania oraz kosztorys zadania.

3. Warunkiem realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej jest zawarcie umowy o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pomiędzy gminą a Inicjatorem.

4. Umowa w szczególności zawiera:

a) opis zadania publicznego oraz termin wykonania inicjatywy,

b) wysokość kwoty współfinansowania gminy,

c) udział inicjatora,

d) tryb kontroli realizacji zadania,

e) termin i sposób rozliczenia,

f) ewentualne regulacje ustalające przejście prawa własności do urządzeń i budowli powstałych w wyniku realizacji inicjatywy,

g) zobowiązanie inicjatora do przedstawienia dokumentów potwierdzających wywiązanie się z ciążących na nim zobowiązań względem wykonawców i podwykonawców,

i) dokumenty, o którym mowa w §7 ust.2 stanowią integralną część umowy.

5. Nadzór nad wykonywaniem zadania i rozliczeniem realizacji zadania należy do komórki organizacyjnej urzędu lub jednostki organizacyjnej gminy właściwej do realizacji danej inicjatywy lokalnej.

6. Gmina może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź inicjator nie wywiąże się z zadeklarowanego wkładu własnego.

§ 8. Środki budżetowe na realizację inicjatywy lokalnej będą corocznie określane w uchwale budżetowej.

§ 9. Zadania publiczne w ramach inicjatywy lokalnej realizowane będą aż do wyczerpania środków finansowych na dany rok.

§ 10. Inicjatywa lokalna może być realizowana w okresie wieloletnim.

§ 11. Wydziałem odpowiedzialnym za koordynację działań w ramach inicjatywy lokalnej jest Wydział Organizacyjny i Nadzoru.

§ 12. Zbiorcza informacja z realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej znajdzie się w sprawozdaniu z realizacji rocznego programu współpracy gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na dany rok.


Załącznik nr 1

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

L.p.

Kryteria oceny

Liczba pkt możliwych do otrzymania

1.

Liczba realizatorów inicjatywy lokalnej

10 pkt

do 14 osób

2 pkt

15-25 osób

4 pkt

26-35 osób

6 pkt

36-45- osób

8 pkt

Powyżej 45- osób

10 pkt

2.

Zaangażowanie środków budżetowych gminy w kosztach całkowitych

5 pkt

- do 100 %

0 pkt

-do 80 %

1 pkt

-do 60 %

2 pkt

-do 40 %

3 pkt

- do 20 %

4 pkt

- 0 %

5 pkt

3.

Udział oszacowanych kosztów własnych* inicjatora w kosztach całkowitych

20 pkt

-do 100%

20 pkt

-do 80 %

16 pkt

-do 60 %

12 pkt

-do 40 %

8 pkt

-do 20%

4 pkt

-0 %

0 pkt

4.

Określenie liczby osób, którym ma służyć inicjatywa lokalna (określenie celowości z punktu widzenia społeczności lokalnej)

10 pkt

do 15 osób

2 pkt

16-50 osób

4 pkt

51-100 osób

6 pkt

powyżej 100 osób

8 pkt

powyżej 200 osób

10 pkt

Razem

45 pkt

*Koszty własne- suma oszacowanego wkładu pracy społecznej, wkładu rzeczowego i wkładu finansowego inicjatora

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Łukaszyk

Radca Prawny Paulina Łukaszyk specjalizuje się w problematyce gospodarki nieruchomościami, postępowań egzekucyjnych oraz prawa cywilnego. Na co dzień zajmuje się sprawami branży wodociągowo-kanalizacyjnej, aspektami prawnymi funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych oraz ochroną danych osobowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama