reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 22 października 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne:

1) przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi i przedszkoli specjalnych;

2) innych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego);

3) szkół, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych.

§ 2. 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez inne podmioty niż gmina otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Miejskiej Giżycko dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

2. Przedszkola niepubliczne, spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1b,
ust. 1d-1o ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Miejskiej Giżycko dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

3. Przedszkola niepubliczne, które nie spełniają warunków określonych w ust. 2, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Miejskiej Giżycko dotację w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy Miejskiej Giżycko wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

4. Osoby prowadzące inne publiczne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy Miejskiej Giżycko w wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Miejską Giżycko, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

5. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające warunki określone
w art. 90 ust. 1c-1o ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotację z budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

6. Osoby prowadzące inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków określonych w ust. 5, otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego z budżetu Gminy Miejskiej Giżycko dotację w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Miejską Giżycko, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy,
z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Dotacja z budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na każdego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1-6, jest równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

8. Szkoły publiczne prowadzone przez inne podmioty niż gmina otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Miejskiej Giżycko dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko.

9. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Miejskiej Giżycko w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

10. Publiczne i niepubliczne: przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują z budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na każdą osobę objętą tą formą pomocy dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

§ 3. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego wysokości wydatków bieżących przewidzianych na utrzymanie ucznia w prowadzonych przez gminę szkołach lub przedszkolach, ulegają również zmianie kwoty dotacji należne podmiotom, którym dotacje ustala się według tych wydatków - poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian budżetowych.

§ 4. 1. Dotacji udziela się na wniosek osób prowadzących podmioty, o których mowa
w § 1, zawierający planowaną liczbę uczniów lub wychowanków oraz numer rachunku bankowego. Wniosek składa się do Burmistrza Giżycka w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku określa załącznik nr 1.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku,
w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

§ 5. 1. Podmiot uprawniony do otrzymania dotacji składa do dziesiątego dnia każdego miesiąca do organu dotującego informację.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:

1) kwotę dotacji otrzymanej w miesiącu, za który sporządzono informację;

2) łączną kwotę dotacji narastająco od początku roku kalendarzowego do końca poprzedniego miesiąca;

3) liczbę zapisanych uczniów według stanu na pierwszy roboczy dzień danego miesiąca, w tym:

a) liczbę uczniów niepełnosprawnych z określeniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności,

b) liczbę uczniów zamieszkałych poza terenem Gminy Miejskiej Gizycko wraz z nazwą gminy, w której mieszka dziecko - w przypadku składania informacji przez podmioty prowadzące placówki wymienione w § 1 pkt 1 i 2;

4) przewidywaną liczbę uczniów w następnym miesiącu, w tym liczbę uczniów niepełnosprawnych.

3. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

4. Uprawniony do dotacji zobowiązany jest do złożenia korekty informacji, o której mowa
w ust. 1, zwiększającej lub zmniejszającej liczbę uczniów niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby uczniów będącej podstawą do naliczenia dotacji.

5. Miesięczna kwota dotacji za poprzedni miesiąc obliczana jest na podstawie informacji,
o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem korekt, o których mowa w ust. 4 i wypłacana na wskazany rachunek bankowy placówki (wraz z informacją o wysokości dotacji na jednego ucznia w poprzednim miesiącu) w terminach określonych w ustawie o systemie oświaty.

§ 6. Za okres przerwy wakacyjnej w przedszkolach niepublicznych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego przyznawana jest dotacja na liczbę uczniów podaną w informacji, o której mowa w § 5, za czerwiec poprzedzający zgłoszoną przerwę wakacyjną.

§ 7. 1. Osoby prowadzące podmioty, o których mowa w § 1 są zobowiązane przekazywać do organu dotującego pisemne rozliczenie przyznanej dotacji za okresy:

1) od stycznia do grudnia roku, w którym udzielono dotacji - w terminie do 25 stycznia następnego roku;

2) do dnia zaprzestania działalności - w terminie do dziesiątego dnia po zaprzestaniu działalności.

2. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

3. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

4. Rozliczenia z wykorzystania dotacji, o których mowa w ust.1, podlegają zatwierdzeniu przez organ dotujący w terminie 7 dni od dnia wpływu rozliczenia.

5. Roczne rozliczenie dotacji odbywa się na podstawie pisemnego rozliczenia,
o którym mowa w ust.1 pkt 1.

6. Rozliczenie dotacji za grudzień danego roku nastąpi w terminie do 31 stycznia kolejnego roku budżetowego.

7. Ustalona na podstawie rocznego rozliczenia dotacji, o którym mowa w ust. 5, kwota zobowiązania organu dotującego z tytułu wyrównania dotacji należnej za poprzedni rok budżetowy przekazywana jest na rachunek bankowy placówki w terminie do 31 stycznia następnego roku budżetowego.

8. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

9. Środki dotacji przekazanej w danym roku budżetowym tytułem wyrównania za rok ubiegły lub lata ubiegłe można rozliczyć wydatkami bieżącymi z roku jej wypłacenia, albo wydatkami bieżącymi roku, którego dotacja dotyczyła, pod warunkiem, że wydatki te nie były już przedmiotem rozliczenia dotacji.

10. Do rozliczenia dotacji, o której mowa w ust. 9 stosuje się ustępy poprzedzające, z tym że załącznik nr 3 należy wypełnić oddzielnie dla dotacji roku bieżącego i oddzielnie dla każdej z dotacji otrzymanej z tytułu wyrównania za rok lub lata ubiegłe.

§ 8. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu i prawidłowości pobrania oraz wykorzystywania dotacji w zakresie pokrywania wydatków bieżących na kształcenie, wychowanie i opiekę, w tym profilaktykę społeczną, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2. Kontrola obejmuje:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji oraz w miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, względnie innych dokumentów pozwalających na zweryfikowanie liczby uczniów;

2) prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty, wykorzystanie dotacji - na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej, potwierdzającej zakup towarów i usług częściowo lub całkowicie sfinansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji.

3. Kontrolę, o której mowa w ust. 1 przeprowadzają osoby upoważnione przez Burmistrza Giżycka. Imienne upoważnienie musi zawierać:

1) numer upoważnienia;

2) podstawę prawną przeprowadzenia kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolujących;

4) nazwę i adres kontrolowanego;

5) miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych;

6) zakres kontroli;

7) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli.

4. O zamiarze przeprowadzenia kontroli upoważniony pracownik zawiadamia organ prowadzący i dyrektora kontrolowanego podmiotu nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.

5. Na czas trwania kontroli organ prowadzący dotowaną placówkę obowiązany jest do udostępnienia wszelkiej dokumentacji dotyczącej przedmiotu kontroli w siedzibie tej placówki.

§ 9. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz za pokwitowaniem przekazuje się osobie reprezentującej kontrolowany podmiot.

2. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) nazwę kontrolowanego podmiotu i jego adres;

2) wskazanie osoby prowadzącej;

3) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;

6) imiona i nazwiska osób reprezentujących kontrolowany podmiot;

7) opis dokonanych ustaleń faktycznych;

8) opis ewentualnych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków;

9) opis dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych dowodów;

10) informację o sporządzonych załącznikach (dokumentach lub ich kopiach), stanowiących dowody do ustaleń pokontrolnych;

11) informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanego podmiotu o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w terminie 3 dni pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy;

12) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza osobie reprezentującej kontrolowany podmiot;

13) podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanego podmiotu.

3. Jeżeli osoba reprezentująca kontrolowany podmiot odmawia podpisania protokołu, kontrolerzy dokonują adnotacji o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

4. Odmowa, o której mowa w ust. 3 nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

5. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu osobie reprezentującej kontrolowany podmiot.

6. Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot może zgłosić Burmistrzowi Giżycka
w terminie 7 dni od otrzymania protokołu, pisemne wyjaśnienia dotyczące ustaleń zawartych w protokole.

§ 10. 1 W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli uchybień, które nie mają bezpośredniego wpływu na prawo do dotacji lub jej wysokość, kieruje się wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenia. Kontrolowany podmiot jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, poinformować Burmistrza Giżycka o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

2. Do wystąpienia pokontrolnego, o którym mowa w ust. 1 organ prowadzący dotowany podmiot może wnieść zastrzeżenia. Zastrzeżenia wnosi się do Burmistrza Giżycka w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

3. Podstawą zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej
w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrz Giżycka powiadamia pisemnie organ prowadzący kontrolowany podmiot w terminie 14 dni od otrzymania zastrzeżeń.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Giżycka.

§ 12. Traci moc Uchwała nr IV/7/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku


Ryszard Błoszko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/104/2015
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/104/2015
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/104/2015
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Dąbrowska

Ekspert z zakresu doradztwa personalnego  

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama