reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i lit. i) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 rok Poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 rok Poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Reszlu uchwala :

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 23 803 190,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego: - dochody bieżące w wysokości 23 602 190,00 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 201 000,00 zł,

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23 972 178,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: - wydatki bieżące w wysokości 22 658 997,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 1 313 181,00 zł,

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 653 434,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w roku 2016 w wysokości 580 631,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 168 988,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 168 988,00 zł,

§ 4. 1. Przychody budżetu gminy ustala się w wysokości 2 223 323,88 zł, rozchody w wysokości 2 054 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 723 323,88 zł przeznacza się na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 554 335,88 zł,

- pokrycie deficytu budżetu w wysokości 168 988,00 zł.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.

§ 6. Ustala się limit wolnych środków do lokowania na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy w wysokości 1 500 000,00 zł.

§ 7. . Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2016, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę - 171 589,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 108 400,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 103 900,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 rok Poz. 1232, z późn.zm.):

1) dochody w wysokości - 130 000,00 zł

2) wydatki w wysokości - 130 000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 rok Poz. 1399, z późn. zm.):

1) dochody w wysokości - 800 897,00 zł

2) wydatki w wysokości - 800 897,00 zł.

§ 11. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 298 774,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 298 774,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo):

- plan dochodów w łącznej kwocie rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 2 000,00 zł, wydatki - 2 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. 1. Rezerwa ogólna wynosi 63 900,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 96 100,00 zł, z tego:

a) 25 000,00 zł na odprawy emerytalne i rentowe pracowników,

b) 71 100,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy do wysokości limitów określonych w § 6 Uchwały w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Reszlu


Beata Subocz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/121/2015
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/121/2015
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/121/2015
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XV/121/2015
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3a.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/121/2015
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/121/2015
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/121/2015
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/121/2015
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/121/2015
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/121/2015
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/121/2015
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama