reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/127/2015 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim

z dnia 16 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lidzbarka Warmińskiego na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 211 , art. 212 , art. 214 pkt 1 i 2, art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236 , art. 237 , art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala , co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 65.459.484,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 52.809.987,75 zł , dochody majątkowe w wysokości 12.649.497,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 62.154.972,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 47.786.330,15 zł , wydatki majątkowe w wysokości 14 368 642,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 14.276.982,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 11.453.800,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 ,

- zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami admininistracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 3.304.512,60 zł przeznacza się na planowaną spłatę kredytów w kwocie 3.304.512,60 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.802,00 zł, rozchody w wysokości 3.308.314,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na :

1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2016 zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 186.867,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 380.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 275.000,00 zł na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. ustala się wydatki w kwocie 105.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 172.000,00 zł

2) wydatki w wysokości 172.000,00 zł

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 9.

§ 10. 1 . Rezerwa ogólna wynosi 62.500,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 144.500,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 Uchwały na:

1) finansowanie przejściowego deficytu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmian wydatków majątkowych w danym dziale.

2) przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia w danym dziale, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmian wydatków na wynagrodzenia w danym dziale.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Kędzierski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/127/2015
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/127/2015
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/127/2015
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/127/2015
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/127/2015
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/127/2015
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/127/2015
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/127/2015
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/127/2015
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Uzasadnienie

do uchwały budżetowej Miasta Lidzbark Warmiński na 2016 rok

I. CZĘŚĆ

Budżet Miasta opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansach publicznych

2. Uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim Nr LXII/435/10 z 29 września 2010 r.

2. Stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Miasta na 2016 rok.

3. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwot subwencji ogólnej i oświatowej, oraz planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. Informacji Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych na rok 2016.

5. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2015.

6. Wskaźników ekonomicznych na 2016 rok określonych w budżecie państwa. Przyjęto że:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie - 1,7%

- wskaźnik wzrostu płac wyniesie - 3,6 %

7. Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec 2015 roku.

II. CZĘŚĆ

Planowane dochody

Planowane dochody opracowano według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów na:

- dochody bieżące

- dochody majątkowe

Zestawienie dochodów według powyższych zasad zaprezentowano w załączniku Nr. 1

Ogólna kwota planowanych dochodów na 2016 rok wynosi65.459.484,75

co stanowi 97,8 % dochodów zakładanych na 2015 rok.

z tego:

- dochody bieżące52.809.987,75

- dochody majątkowe12.649.497,00

1. Dochody własne, podatkowe i majątkowe34.572.645,00

1.1 dochody podatkowe11.329.500,00

spadek o 8.1 %

1.2 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych11.564.478,00

wzrost o 7 %

1.3 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych860.000,00

na poziomie roku ubiegłego

1.4 dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy6.607.666,00

spadek o 0,5 %

1.5 pozostałe dochody4.211.001,00

2. Subwencja oświatowa9.517.701,00

wzrost o 1 %

3. Subwencja wyrównawcza1.860.359,00

wzrost o 7 %

4. Subwencja ogólna równoważąca652.953,00

wzrost o 7 %

5. Dotacje na zadania własne Gminy984.776,00

spadek o 43,1 %

6. Dotacje celowe na zadania zlecone5.183.573,00

wzrost o 1 %

7. Dotacje w ramach porozumienia i umowy j.s.t.706.159,00

- bieżące462.409,00

- majątkowe243.750,00

8. Dotacje w ramach porozumienia z organami administracji państwowej

783.351,00

9. Środki pozyskane z innych źródeł10.166.146,00

- majątkowe10.166.146,00

Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 3.308.314,60 Nadwyżka ta zostanie przeznaczona na spłatę kredytu, a spłata udzielonych pożyczek w kwocie 3.802,00 również zostanie przeznaczona na spłatę kredytu w roku budżetowym 2016.

Przy wyliczeniu dochodów podatku od nieruchomości uwzględniono następujące stawki:

1. Budynki

- mieszkalne- 0,63 zł /1m2

- związane z działalnością gosp.- 21,48 zł /1m2

- związane z dział. gosp. Zakładów Nasiennych- 10,75 zł /1m2

- pozostałe- 7,65 zł /1m2

- związane z działalnością świadczeń zdrowotnych- 4,62 zł /1m2

2.Budowle- 2% ich wartości

3.Grunty

- związane z działalnością gospodarczą - 0,80 zł /1m2

- pozostałe (posesje, grunty pod budowę) - 0,34 zł /1m2

Przy wyliczeniu kwoty podatku od nieruchomości uwzględniono prawdopodobne wyższe wykonanie bieżącego planu oraz wzrost z tytułu oddanych w 2015 roku inwestycji w postaci budowli oddanych do użytkowania z rozliczenia gospodarki wodno-ściekowej oraz oddania do użytkowania 'Term Warmińskich"

Przy dochodach z odpłatnego nabycia prawa własności uwzględniono sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego "Świteź" według wartości wyceny na 1.000.000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz bieżących zadań własnych wynoszą 6.168.349,00 zł

w tym:

a) utrzymanie administracji rządowej121.878,00

b) działalność bieżąca i świadczenia w zakresie pomocy

społecznej, świadczenia rodzinne oraz składek na

ubezpieczenia zdrowotn 6.046.471,00

aktualizacja rejestru wyborców

III. CZĘŚĆ OPISOWA

PLANOWANYCH BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK.

Ogólna kwota planowanych wydatków na 2016 rok wynosi62.154.972,15 zł

z tego:

- wydatki bieżące47.786.330,15 zł

- wydatki majątkowe14.368.642,00 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne14.276.982.00 zł

- wydatki na fundusz celowy, na dofinansowanie zadań

Inwestycyjnych Policji10.000,00 zł

- dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla

Szpitala Powiatowego81.660,00 zł

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota 1.600,00 zł przeznaczona zostanie na opłatę składek na rzecz Izby Rolniczej w zaplanowanej wysokości.

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

Planowana kwota wydatków wynosi 1.588.202,00 zł z tego 1.566.702,00 zł przeznaczono na remonty i naprawy dróg, pozostała kwota zostanie przeznaczona na utrzymanie techniczne dróg, remonty mostów i komunikację świąteczną.

DZIAŁ 630 - Turystyka

Planowane wydatki w wysokości 618.760,00 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie punku informacji turystycznej w wysokości 69.125,00 zł, na utrzymanie plaży na Wielochowie w wysokości 87.135,00 zł oraz na promocję i reklamę w wysokości 462.500,00 zł Środki na promocję zostaną przeznaczone na bezpośrednie imprezy promujące miasto ( Lidzbarskie Wieczory Jazzowe, Dni Lidzbarka Warmińskiego, Energa Varmia Musica, Festiwal Kultury Myśliwskiej, itp.), na wydawnictwa i gadżety promocyjne, materiały prasowe i telewizyjne o Lidzbarku, a także przeznaczono 20.000,00 zł na realizację imprez w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową wynoszą 3.741.100,00 zł. Z tego 3.100.000,00 zł zostanie przeznaczone na utrzymanie budynków komunalnych administrowanych przez ABK. Wydatki w wysokości 200.000,00 zł przeznacza się na dopłatę do remontów mieszkań znajdujących się w zasobach mieszkaniowych ABK.

Kwota w wysokości 140.000,00 zł została przeznaczona na przygotowanie majątku komunalnego do sprzedaży, w ramach tej kwoty dokona się wyceny majątku, wykona usługi geodezyjne, podziały oraz opłaci ogłoszenia prasowe informujące o przetargach.

Pozostałe kwoty zostaną przeznaczone na opłatę podatku od nieruchomości od gruntów znajdujących się na ternie gminy wiejskiej, podatku leśnego i rolnego, oraz na opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów przy Świętochowskiego, Orneckiej i Kolejowej.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki na 2016 rok wynoszą 4.188.173,00 zł i przeznaczone są na funkcjonowanie Rady Miasta, USC, Obrony Cywilnej, ewidencji ludności i Urzędu Miasta. Wydatki płacowe wynoszą 2.882.197,00 zł i stanowią 68,8 % wydatków ogółem. W rozdziale tym uwzględnione są całe koszty funkcjonowania Urzędu, a mianowicie materiały biurowe, koszty wszelkich usług od prawniczych poprzez informatyczne do pocztowych, a także delegacje, usługi telekomunikacyjne i różnego rodzaju opłaty i składki oraz naliczony podatek VAT.

W dziale tym uwzględniono też składki w wysokości 36.100,00 zł z tytułu przynależności do Związku Gmin, Dom Warmiński, Polskie Zamki Gotyckie, Slow City, Zakątek Warmiński

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 430.607,00 zł na działalność bieżącą i 322.016,00 zł na rozbudowę monitoringu miejskiego. Wydatki na działalność bieżącą przeznaczone są na utrzymanie 3 strażników i 4 osób obsługujących monitoring. Ponadto w rozdziale tym uwzględniono 15.000,00 zł dofinansowania dla Policji i 5.000,00 zł dofinansowania dla Straży Pożarnej.

DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego

Planuje się wydatki 966.867,00 zł z tego 780.000,00 zł na spłatę odsetek i 186.867,00 zł na zabezpieczenie poręczenia spłaty kredytu przez WTBS

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Utworzono rezerwy obowiązkowe: rezerwę ogólną w wysokości 62.500,00 zł i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 144.500,00 zł. Razem 207.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące na oświatę zaplanowano w wysokości 16.460.860,00 zł z tego wydatki na placówki własne wynoszą 13.498.013,00 zł, a pozostała kwota 2.962.847,00 zł to dotacja dla Przedszkoli Niepublicznych (2.787.707,00 zł) i dla Gimnazjum Niepublicznego (175.140,00zł) na częściowe pokrycie wydatków za dzieci i młodzież z Miasta uczęszczających do tych placówek.

Największy wydatek w oświacie jest ponoszony na wynagrodzenia i ich pochodne, które wynoszą 11.098.275,00 zł co stanowi 82,2 % kosztów, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół to ogrzewanie, energia, materiały, remonty, telefony, internet, ubezpieczenia, szkolenia i temu podobne.

DZIAŁ 851 - Szpitale ogólne

Zaplanowano wydatki w wysokości 461.869,00 zł z tego na zwalczanie narkomanii przeznaczono 105.000,00 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 275.000,00 zł. W dziale tym zaplanowano też kwotę w wysokości 81.660,00 zł ( po 5,00 zł. od mieszkańca) na zakup urządzeń na wyposażenie sali operacyjnej dla naszego Szpitala Powiatowego. Kwotę 209,00 zł. przeznacza się na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Wydatki na zwalczanie narkomani i alkoholizmu zaplanowano w wysokości planowanych wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w wysokości 10.392.880,00 zł, z tego:

- 5.209.307,00 zł na zadania własne ( 984.776,00 zł dotacja, 4.224.531,00 zł środki własne)

- 5.183.573,00 zł na zadania zlecone

Wydatki te zostaną przeznaczone na:

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze 15.700,00 zł

2. Domy Pomocy Społecznej 547.800,00 zł

3. Ośrodki wsparcia 692.853,00 zł

4. Rodziny zastępcze 155.00,00 zł

5. Wspieranie rodzin 25.959,00 zł

6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.663.638,00 zł

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach z integracji społecznej 92.451,00 zł

8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 307.179,00 zł

9. Dodatki mieszkaniowe 1.195.000,00 zł

10. Zasiłki stałe 148.339,00 zł

11. Ośrodki pomocy społecznej 1.256.000,00 zł

12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 677.624,00 zł

13. Pozostała działalność 615.337,00 zł

Na pozostałą działalność składają się: dożywianie, utrzymanie noclegowni, oraz prace społecznie-użyteczne.

DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacja dla Niepublicznego Żłobka za opiekę nad dziećmi do 3 lat 86.400,00 zł

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowana kwota w wysokości 359.713,00 zł składa się z wydatków na utrzymanie świetlic szkolnych w wysokości 334.713,00 zł i kwoty 25.000,00 zł jako udział własny w dotacji na stypendia dla uczniów.

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5.210.729,15 zł zostaną przeznaczone na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód 71.200,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii sieci burzowej

- gospodarkę odpadami 3.045.000,00 zł z tego 2.902.000,00 zł na odbiór i transport odpadów, 65.000,00 zł na wynagrodzenie pracowników obsługujących ewidencję, 60.000,00 zł na materiały, 18.000,00 na opłaty i składki.

- oczyszczanie miasta355.588,00 zł z tego 347.788,00 zł na utrzymanie czystości na ulicach i 2.400,00 zł za wodę w szalecie miejskim.

- utrzymanie zieleni miejskiej 288.000,00 zł z tego 226.000,00 na utrzymanie terenów zielonych i 62.000,00 zł na zakup krzewów i kwiatów

- opiekę nad zwierzętami 34.660,00 zł na sterylizację zwierząt, utrzymanie odłowionych psów, zakup karmy, utylizacja martwych zwierząt

- oświetlenie ulic, placów i dróg 562.800,00 zł

- wydatki związane z ochroną środowiska 26.000,00 zł

- pozostałą działalność związaną z gospodarką komunalną827.481,15 zł. Największą pozycję stanowią roboty publiczne, wynagrodzenia i ich pochodne 424.811,00 zł, materiały dla robót publicznych 126.000,00 zł, usługi dla robót publicznych 160.000,00 zł, a ponadto wydatki na lodowisko 73.000,00 zł, konserwacja i administrowanie fontann 12.200,00 zł i inne drobne wydatki.

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące wynoszą 1.710.000,00 zł i zostaną przeznaczone na dotację dla Lidzbarskiego Domu Kultury w wysokości 1.050.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych oraz dofinansowanie do bieżącej działalności tej jednostki. Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację w wysokości 660.000,00 zł na działalność upowszechniania kultury poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna

Planowane środki w wysokości 1.453.230,00 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 326.235,00 i na wydatki bieżące ośrodka w wysokości 1.126.995,00 zł. z tego 342.600,00 zł zostanie przeznaczonych na działalność sekcji sportowych.

Zestawienie wydatków na sekcje sportowe przedstawia poniższa tabela

Sekcja sportowa

Kwota wydatków

Brydż

6.000,00

Karate

9.000,00

Kulturystyka

1.000,00

Motocross

30.000,00

Piłka nożna

79.000,00

Siatkówka

20.000,00

Sport szkolny

30.000,00

Strzelecka

5.000,00

Tenis stołowy

65.000,00

Lekka atletyka

35.000,00

Zapasy

30.000,00

Rezerwa

32.600,00

RAZEM

342.600,00

IV.CZĘŚĆ OPISOWA


PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2016 ROK

1. Przebudowa drogi krajowej Nr 51 od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 511

Jest to etap II inwestycji realizowanej przez GDDKiA. Obejmuje swoim zakresem odcinek od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką i Żytnią do skrzyżowania z ul. Olsztyńską gdzie powstanie rondo. Udział Gminy Miejskiej i Powiatu Lidzbarskiego jest ograniczony do poniesienia kosztów na przebudowę infrastruktury podziemnej i budowie oświetlenia. Wartość robót planowanych w 2016 roku szacowana jest na 487.500,00 zł, z tego wkład Powiatu Lidzbarskiego wynosi 243.750,00 zł, wkład własny 243.750,00 zł.

2. Przebudowa ul. Słowackiego - opracowanie projektu przebudowy

Jest to jedna z ostatnich zabudowanych ulic o nawierzchni nieutwardzonej. Inwestycja zakłada opracowanie projektu, po sporządzeniu projektu będzie możliwość określenia dalszych nakładów na podstawie kosztorysu inwestorskiego i zaplanowania wykonania robót drogowych..

Zaplanowano nakłady w wysokości 32.000,00 zł.

3. Modernizacja ul. Pięknej z przebudową infrastruktury podziemnej

Inwestycja wieloetapowa, polega na modernizacji i przebudowie ul. Pięknej, w I etapie założono przebudowę infrastruktury podziemnej. Część prac zostanie wykonana siłami robót publicznych.

Na 2016 rok założono wydatki w kwocie 260.000,00 zł.

4. Zagospodarowanie przeciwpowodziowe rzeki Łyny od mostu przy ul. Olsztyńskiej do mostu przy ul. Kopernika

Inwestycja polega na zagospodarowaniu brzegów rzeki Łyny na odcinku pomiędzy mostem ul. Olsztyńskiej do mostu w ul. Kopernika. W ramach robót będzie wykonane umocnienie brzegów rzeki, bulwar spacerowy, miejsce do plażowania , siłownia zewnętrzna , fontanna i W-C. Na brzegu od strony Lidzbarskiego Domu Kultury będzie wykonana widownia plenerowa, zagospodarowane miejsce na ognisko celem organizowania imprez na wolnym powietrzu. Równolegle do bulwaru przebiega wybudowana w 2015 roku ścieżka rowerowa.

Wydatki zaplanowane na 2016 rok wynoszą 2.875.500,00 zł z tego: 431.325,00 zł środków własnych i 2.444.175,00 zł środków Unijnych.

5. Oznakowanie ulic, obiektów zabytkowych i turystycznych

Projekt polega na zintegrowanym oznakowaniu nazw ulic, oznakowaniu zabytkowych kamienic i miejsc ważnych historycznie dla Naszego Miasta. Wartość inwestycji 38.300,00 zł z tego:- środki własne 5.745,00 zł - środki unijne 32.555,00 zł

6. Budowa parkingu przy Jednostce Wojskowej od strony ul. Olsztyńskiej

Planuje się wykonanie parkingu od strony jednostki wojskowej przy drodze wojewódzkiej nr 511 od ronda w kierunku wiaduktu kolejowego ulicy Olsztyńskiej. Budowa parkingu ma służyć dla mieszkańców osiedla Kromera jak i dla pracowników Jednostki Wojskowej.

Wartość inwestycji oszacowano na 410.000,00 zł.

7. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu przy ul. Kromera

Zagospodarowaniu ulegnie plac po byłej kotłowni z przeznaczeniem na miejsca parkingowe dla mieszkańców tego osiedla. Planuje się wykonanie zadaszonych miejsc parkingowych z opcją wynajmu.

Sporządzenie dokumentacji oszacowano na 35.000,00 zł.

8. Budowa wiat przystankowych

Planuje się ustawienie trzech wiat przystankowych z przeznaczeniem dla oczekujących pasażerów. Wiaty będą ustawione na ulicach: Olsztyńskiej i Mławskiej.

Zaplanowano na ten cel wydatek w wysokości 15.000,00 zł

9. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano wydatek w wysokości 60.000,00 zł.

10. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Bema, Kalinowskiego i Wiejskiej

Inwestycja wieloletnia będzie polegała na dociepleniu budynków wielorodzinnych w celu poprawy walorów estetycznych i oszczędności energii cieplnej i elektrycznej.

Planowane wydatki na 2016 rok wyniosą 200.000,00 zł, z tego: wkład własny 30.000,00 zł, a środki unijne 170.000,00 zł

11. Budowa wspólna z TBS mieszkań socjalnych

Inwestycja dwuletnia polegająca na wspólnym z Towarzystwem Budownictwa Społecznego wybudowaniu budynku na 32 mieszkania. W budynku będą zlokalizowane lokale TBS-u oraz lokale socjalne w ilości nie przekraczającej 50% ogółu lokali. Na realizację w takiej formule jest przyznawana dotacja o 10% większa niż gdyby Gmina sama realizowała to przedsięwzięcie. Planowany na 2016 rok koszt to 466.666,00 zł, z tego udział własny 280.000,00 zł, a dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach funduszu mieszkaniowego 186.666,00 zł.

12. Budowa infrastruktury technicznej osiedla Kościuszki

Inwestycja wieloletnia- etap II polegający na wybudowaniu infrastruktury technicznej w postaci sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniu robót ziemnych w pasie planowanej drogi od strony linii kolejowej w celu sprzedaży terenów pod budownictwo jednorodzinne.

Planowana kwota wydatków na 2016 rok 266.000,00 zł

13. Rozbudowa monitoringu miejskiego

Inwestycja polega na objęciu monitoringiem dalszych terenów miasta, a szczególnie nowo oddanych terenów przy "Oranżerii" Biskupa Krasickiego.

Koszty inwestycji 322.016,00 zł

14. Termomodernizacja obiektów szkolnych - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum Nr 2

Inwestycja wieloletnia zaczęta w 2015 roku, poprawi gospodarkę energetyczną ocieplanych obiektów.

Ogólna wartość inwestycji to 5.000.000,00 zł z tego: środki własne 750.000,00 zł, środki unijne 4.250.000,00 zł.

15. Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach bez kanalizacji

Po zakończeniu dużego projektu pod nazwą "Kompleksowa modernizacja systemu wodno-ściekowego" pozostały nieliczne nieruchomości które nie uzyskały dofinansowania z uwagi na wymagania tzw. rezultatu ekonomicznego. Należy je sukcesywnie podłączać budując niewielkie odcinki kanalizacji sanitarnej na obszarach jej pozbawionych. Zakończenie tego procesu zapewni warunki likwidacji nielicznych zbiorników bezodpływowych, a w konsekwencji zabezpieczy środowisko naturalne przed zanieczyszczeniami

Planowane wydatki na tą inwestycję wynoszą 100.000,00 zł.

16. Wykonanie obudów na odpady komunalne

W ramach tego zadania będą wykonywane obudowy już istniejących miejsc na ustawianie pojemników na odpady komunalne w celu poprawy estetyki oraz czystości w otoczeniu pojemników

Planowana wartość inwestycji 55.000,00 zł

17. Wykonanie dodatkowych punktów świetlnych

Wykonanie punktów świetlnych w miejscach słabo oświetlonych.

Planowana wartość inwestycji 100.000,00 zł

18. Modernizacja Amfiteatru i promocja Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry wraz z budową zaplecza - podniesienie atrakcyjności społecznej przestrzeni

Modernizacja pozwoli uzyskać miejsce do organizacji imprez masowych, ponieważ znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie gotyckiego zamku podnosi to rangę organizowanych imprez. Inwestycja wieloletnia, w pierwszym etapie wykonano badania archeologiczne oraz projekt budowlany amfiteatru i budynku zaplecza. Roboty budowlane planuje się rozpocząć w 2016 r po uzyskaniu dofinansowania.

Planowana wartość inwestycji na 2016 rok 3.340.000,00 zł, z tego: - środki własne 501.000,00 zł, - środki unijne 2.839.000,00 zł.

19. Opracowanie projektu technicznego sieci gazowej zasilającej budynek zaplecza amfiteatru

Inwestycja związana z budową amfiteatru, pozwoli zabezpieczyć budynek zaplecza w ekologiczne ogrzewanie i ciepłą wodę.

Wartość inwestycji 14.000,00 zł

20. Badania archeologiczne suchej fosy

Badania pozwolą określić możliwości zagospodarowania tego terenu.

Wartość inwestycji 100.000,00 zł.

21. Budowa odwodnienia terenu i wymiana gruntu pod kompleks wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Bartoszyckiej

Planuje się zagospodarować nieużytek pomiędzy nasypem kolejowym, a nowo wybudowanym zespołem kortów ziemnych obok stadionu przy ul. Bartoszyckiej. Będzie on przeznaczony na rekreację rodzinną z dziećmi. Na tym terenie wcześniej znajdował się staw hodowlany. Pierwszym krokiem do jego zagospodarowania jest właściwe odwodnienie i usunięcie podłoża torfowego. Na tak przygotowanym terenie będzie można zaprojektować małą architekturę przeznaczoną na realizację celu.

Wartość inwestycji 100.000,00 zł.


[1]) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Paszkowski

Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama