| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/134/15 Rady Gminy Kurzętnik

z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 32.611.828,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 28.495.828,46 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 4.116.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 32.994.788,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 27.246.180,94 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.748.607,38 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 4.106.607,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości 1.642.000,00 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4 i 5.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 382.959,86 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.117.040,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.500.000,00 zł ;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 382.959,86 zł ;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.117.040,14 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 116.223,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 102.223,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 14.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.

1. Dochody w wysokości 18.500,00 zł,

2. Wydatki w wysokości 18.500,00 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę - 373.058,74 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączna kwotę - 373.058,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 2.430.136,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w kwocie 603.095,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 54.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 77.000,00 zł. na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały, na :

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

a) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami, w tym dotyczących: przesunięciach limitu w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do dokonywania zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale, ramach ogólnej kwoty wynagrodzeń ustalonych przez Radę,

b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami, w danym dziale, nie powodując likwidacji zadania (z wyjątkiem inwestycji wieloletnich),

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż ank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Lewicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/134/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/134/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/134/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/134/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/134/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/134/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/134/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/134/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/134/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/134/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/134/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »