reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0102-6/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 7 stycznia 2016r.

w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XVII/100/2015 Rady Gminy Jonkowo z dnia 14 grudnia 2015 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. póz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.)

uchwala, co następuje

stwierdza się nieważność § 5 ust. 5, i § 6 uchwały Nr XVII/100/2015 Rady Gminy Jonkowo z dnia 14 grudnia 2015 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.


Uzasadnienie

Rada Gminy Jonkowo na sesji w dniu 14 grudnia 2015 r. podjęła uchwałę Nr XVII/100/2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jonkowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.W dniu 22 grudnia 2015 r. powyższa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie (dalej: Kolegium Izby), celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem.Pismem z dnia 28 grudnia 2015 r. zawiadomiono Gminę Jonkowo, iż uchwała ta będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Iżby Obrachunkowej w Olsztynie w dniu 07 stycznia 2016 r.Zgodnie z art. 18 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w posiedzeniu kolegium ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana. Przedstawiciel Gminy Jonkowo nie uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Izby.Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, w sprawach wymienionych w art. 11 ust. 1 w/w ustawy, zastrzeżono dla kolegium regionalnej izby obrachunkowe. Przepis art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych stanowi, że właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.Upoważnieniem ustawowym wyznaczającym kompetencje do podjęcia przedmiotowej uchwały jest art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 19991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) zgodnie, z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a-1c i 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.W § 5 ust. 5 i w § 6 badanej uchwały Rada Gminy Jonkowo postanowiła:- w § 5 ust. 5, że do czasu uzyskania przez Gminę Jonkowo informacji o wysokości ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok budżetowy, dotacji udziela się zaliczkowo w wysokości obowiązującej w roku poprzednim. Po otrzymaniu w/w informacji dotację koryguje się począwszy od 1 stycznia roku, którego dotyczy,- w § 6, że w przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji dokonuje się weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia zgodnie ze zmianami, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano takiej zmiany.Odnosząc się do powyższych unormowań przedmiotowej uchwały Kolegium Izby stwierdza, że Rada Gminy Jonkowo w ramach kompetencji wynikających z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty nie posiada uprawnień do określania zasad udzielania dotacji - por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 listopada 2012 r. sygn. akt II GSK 1609/11.W wyroku tym Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że "użyte w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty określenia -rozliczenie dotacji- należy rozumieć jako czynności z zakresu księgowości, rachunkowości o charakterze materialno-technicznym. Natomiast "-ryb udzielania i rozliczania -oznacza reguły i terminy zgłaszania korekty danych stanowiących podstawę naliczenia dotacji. Chodzi więc o ilość uczniów jako podstawę udzielenia dotacji. Przekracza upoważnienie ustawowe (art. 90 ust. 4 u.s.o.) i nie znajduje żadnego uzasadnienia prawnego (podstawy prawnej) zapis uchwały o "zaliczkowym" charakterze wypłacanej w każdym miesiącu dotacji".Wobec powyższego Kolegium izby stwierdza, że § 5 ust. 5 i § 6 przedmiotowej uchwały naruszają art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty poprzez regulowanie spraw (zasad udzielania dotacji) do regulowania, których nie upoważnia Rady Gminy Jonkowo ten przepis. Według utrwalonej linii orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, upoważnienie ustawowe podlega zawsze ścisłej, literalnej wykładni; domniemywanie objęcia upoważnieniem materii w nim niewymienionych w drodze np. wykładni celowościowej nie może zasadniczo wchodzić w rachubę (orzeczenie TK z 5 listopada 1986r., U5/86).W piśmiennictwie do istotnych wad uchwały, skutkujących stwierdzeniem jej nieważności, zalicza się między innymi naruszenie przepisów wyznaczających kompetencję organów samorządu do podejmowania uchwał, naruszenie podstawy prawnej podjętej uchwały, naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego poprzez wadliwą ich interpretację oraz przepisów regulujących procedury podejmowania uchwał (Z. Kmieciak, M. Stahl, Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, Samorząd terytorialny 2001/1-2, s. 102).Na szczególną uwagę zasługuje wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 1997 r.: "Do działalności organów samorządu terytorialnego w sferze zobowiązań publicznoprawnych nie stosuje się zasady, "co nie jest zakazane jest dozwolone", lecz regułę "dozwolone jest tylko to, co prawo wyraźnie przewiduje" " (sygn. akt. III SA 534/96, M.Podat. 1997/12/374). Jednocześnie normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły. Zakazane jest dokonywanie wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych, co podkreślił Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK2000/5/141). Biorąc pod uwagę, iż zgodnie z ukształtowaną linią orzeczniczą sądów administracyjnych, do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego (lub jej części) zaliczyć należy naruszenie: przepisów wyznaczających kompetencję do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów, prawa materialnego - przez wadliwą ich wykładnię - oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. II SA/Wr 1459/97).Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie postanowiło, jak w sentencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


Iwona Bendorf-Bundorf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Kobyliński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama