| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0102-57/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 22 stycznia 2016r.

w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XI/80/15 Rady Gminy Rozogi z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Rozogi

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych /tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm./ oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm./

uchwala, co następuje

stwierdza się nieważność uchwały Nr XI/80/15 Rady Gminy Rozogi z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Rozogi.


Uzasadnienie

Rada Gminy Rozogi na sesji w dniu 29 grudnia 2015 r. podjęła uchwałę Nr XI/80/15 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Rozogi.W dniu 08 stycznia 2015 r. uchwałę powyższą przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem.Pismem z dnia 14 stycznia 2016 r. zawiadomiono Gminę Rozogi, iż uchwała będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie /dalej Kolegium Izby/ w dniu 22 stycznia 2016 r.Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w posiedzeniu Kolegium Izby ma prawo uczestniczyć przedstawiciel jednostki, której sprawa jest rozpatrywana. Przedstawiciel Gminy Rozogi nie uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Izby. Kolegium Izby badając przedmiotową uchwałę stwierdziło, co następuje:Uchwała została podjęta w dniu 29 grudnia 2015 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 7 stycznia 2016 r. pod pozycją 103.Na podstawie art. 88 ust. 1 Konstytucji RP warunkiem koniecznym wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego, a zarazem warunkiem stosowania i przestrzegania uregulowań zawartych w akcie normatywnym jest ich ogłoszenie. Celem wprowadzenia tej regulacji była realizacja zasady, iż w demokratycznym państwie prawnym prawo jest jawne, a więc dostępne każdemu zainteresowanemu, co może mieć miejsce tylko wówczas, gdy zostanie ono należycie ogłoszone. Zasady i tryb ogłoszenia aktów normatywnych, zgodnie z art. 88 ust. 2 Konstytucji RP, określa ustawa (por. wyrok NSA w Warszawie z 14 czerwca 2011 r., sygn. akt II GSK 632/10).Na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 (stawki podatku od nieruchomości) stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 czerwca 2014 r. (sygn. akt. II FSK 1677/12) stwierdził, że podjęcie uchwały, o której mowa w art. 20a ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obejmuje zarówno sam fakt jej głosowania przez radę, jak i jej należytą publikację. Dopiero spełnienie obu tych warunków stanowi, że dany akt normatywny wszedł do porządku i obrotu prawnego.Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia chyba, że dany akt normatywny określi termin dłuższy. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.Z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2011 r. (sygn. akt. II GSK 632/10) wynika, że art. 4 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych "nie ma zastosowania do aktów prawa miejscowego, ponieważ ze swej istoty akty te mają charakter lokalny i wydawane są w interesie lokalnym. Zatem ważny interes państwa, o którym mowa w tym przepisie nie może stanowić przesłanki, która uzasadniałaby wprowadzenie uchwały z dniem ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym". Kolegium Izby stwierdza, że akt prawa miejscowego, jakim jest niewątpliwie przedmiotowa uchwała (ma charakter generalny tj. nie jest kierowana do konkretnego adresata i abstrakcyjny tj. normuje powtarzalne sytuacje) może wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub w terminie dłuższym, jeżeli termin dłuższy byłby określony w tej uchwale. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości nie może wejść w życie w trakcie roku podatkowego, gdyż z art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że podatek ten ma charakter roczny.Kolegium Izby stwierdza, że Rada Gminy Rozogi w § 3 przedmiotowej uchwały postanowiła, że uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Mając na uwadze wskazane wyżej przepisy wobec opublikowania przedmiotowej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 7 stycznia 2016 r. - Kolegium Izby stwierdza, że uchwała ta weszła w życie w styczniu 2016 r., czyli w trakcie roku podatkowego, dla którego ustalono stawki podatku od nieruchomości.Kolegium Izby stwierdza, że uchwała Nr XI/80/15 Rady Gminy Rozogi z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Rozogi. została podjęta z naruszeniem art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów.Wobec powyższego postanowiono, jak w sentencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


Iwona Bendorf-Bundorf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »