reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/81/16 Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których gmina Pieniężno jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 20c, art.20e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 j.t.) a także art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515 j.t.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady i kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Pieniężno.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o: · przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pieniężno, · rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, · wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego oraz publicznej szkoły, · szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i gimnazja dla których gmina Pieniężno jest organem prowadzącym, · dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów dla których gmina Pieniężno jest organem prowadzącym.

§ 3. 1. Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie gminy Pieniężno do przedszkoli na dany rok szkolny odbywa się w okresie do ostatniego dnia marca każdego roku na wniosek rodziców.

2. Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie gminy Pieniężno do przedszkoli na dany rok szkolny odbywa się dwuetapowo. Etap pierwszy polega na przyjęciu w pierwszej kolejności dzieci spełniające wymagania podstawowe zawarte w art. 20c ust.1 oraz ust.2 ustawy z dn. 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r.), których wartość każdego kryterium wynosi 100 pkt.

3. W przypadku wolnych miejsc po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji, o którym mowa w ust. 2, dyrektor przeprowadza drugi etap rekrutacji, w którym o przyjęciu dziecka do przedszkola decydują kryteria dodatkowe określone w § 5.

§ 4. 1. Rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkoli, wyrażający wolę kontynuowania przez ich dziecko edukacji w danym przedszkolu, zobowiązani są do złożenia deklaracji kontynuowania edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku.

2. Deklaracje kontynuowania edukacji przedszkolnej wydają i przyjmują dyrektorzy przedszkoli.

3. W przypadku nie złożenia deklaracji w określonym wyżej terminie, dziecko zostaje skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola na kolejny rok szkolny.

§ 5. 1. Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb drugiego etapu rekrutacji do przedszkoli:

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba punktów

1

Liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu (nie więcej niż 5 godzin)

za każdą dodatkową godzinę 10 pkt.

2

Realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

10 pkt

2

Dzieci obojga rodziców pracujących

40 pkt

3

Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola

20 pkt

4

W obwodzie szkoły/przedszkola zamieszkują krewni dziecka wspierającego rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki

10 pkt

2. Dokumenty uprawniające do skorzystania z pierwszeństwa w przyjęciu do danego przedszkola należy dostarczyć do przedszkola razem z wnioskiem i oświadczeniem (załącznik1) w terminie określonym w § 3 ust. l.

3. O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba punktów o której mowa w ust. l

4. W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów przekracza ilość wolnych miejsc w przedszkolach/szkołach, wnioski podlegają losowaniu publicznemu, które ustala kolejność przyjęcia do danego przedszkola/szkoły oraz kolejność na rezerwowej liście dzieci oczekujących na miejsce w przedszkolu/szkole.

5. Losowania dokonuje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły/przedszkola.

§ 6. 1. Po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do przedszkola (do ostatniego dnia kwietnia) rodzice zobowiązani są do zawarcia z dyrektorem umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola na dany rok szkolny w terminie do ostatniego dnia czerwca.

2. Nie podpisanie umowy przez rodziców dziecka w terminie wskazanym w ust. l jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola, skreśleniem go z listy przyjętych i przyjęciem kolejnego dziecka z rezerwowej listy oczekujących na miejsce w przedszkolu.

§ 7. 1. Przyjmowanie do przedszkoli dzieci, które nie uczestniczyły w procesie naboru, o którym mowa w § 3 ust. l może nastąpić tylko w przypadku wolnych miejsc, z uwzględnieniem prowadzonej przez dane przedszkole listy rezerwowej dzieci oczekujących na przyjęcie.

2. Wnioski złożone przez rodziców po okresie naboru, zostają przyjęte przez dyrektora, a dziecko umieszczone zostaje na kolejnym miejscu rezerwowej listy oczekujących, zgodnie ze spełnionymi kryteriami pierwszeństwa określonymi w § 5 ust. 1.

§ 8. 1. Uczniowie do klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na dany rok szkolny, zamieszkali na terenie gminy Pieniężno w obwodach tych szkół, zapisywani są z urzędu.

2. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół na dany rok szkolny, zamieszkałych na terenie gminy Pieniężno poza obwodami tych szkół, odbywa się w okresie do 15 sierpnia każdego roku.

3. Kandydatów do klas pierwszych szkół zamieszkałych poza obwodami tych szkół przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba punktów

1

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka

100 pkt

2

Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły

70 pkt

3

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki

50 pkt

4. W celu wykazania spełniania kryterium z ust.1, pkt 2 oraz pkt 3 rodzice ucznia oprócz dostarczenia oświadczenia (załącznik2) zobowiązani są również dostarczyć, do wglądu, odpowiednio kopię umowy o pracę oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Alina Mańkut


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/81/16
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/81/16
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Danielewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama