reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/141/2016 Rady Gminy w Kozłowie

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2016 rok wynosi:

1. Plan dochodów 24.296.584,00 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 23.738.637,00 zł., dochody majątkowe w wysokości 557.947,00 zł.

2. Plan wydatków - 23.877.584,00 zł. z tego wydatki bieżące - 23.040.840,00 zł. wydatki majątkowe 836.744,00 zł. w tym inwestycyjne 661.609,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 419.000,00 zł. przeznacza się na :

1) spłatę kredytów w kwocie 419.000,00 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Eidtner


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/141/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/141/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/141/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/141/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/141/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5


Uzasadnienie

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale transport i łączność

- zmniejszono plan wydatków z tytułu dotacji na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu zakupu usług

- zwiększono wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kownatki oraz na zakup zagęszczarki

- zwiększono plan dochodów z tytułu planowanego otrzymania wsparcia finansowego ze środków unijnych na wyżej wymienioną przebudowę drogi w m. Kownatki

W dziale gospodarka mieszkaniowa

- zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych oraz podatku od towarów i usług

W dziale działalność usługowa

- zmniejszono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych

W dziale administracja publiczna

- dokonano zmian planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek oraz różnych wydatków na rzecz osób fizycznych

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano przeniesień w planie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

W dziale ochrona zdrowia

- dokonano przeniesień w planie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu zmian planu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na wypłatę zasiłków stałych - Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 22/2016

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia

W dziale kultura fizyczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług pozostałych

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ELPIGAZ

ELPIGAZ jest czołowym producentem i dostawcą nowoczesnych rozwiązań dla motoryzacji w zakresie gazowych układów zasilania pojazdów, zbiorników LPG i ciśnieniowych zbiorników powietrza.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama