reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/267/16 Rady Miejskiej w Morągu

z dnia 29 kwietnia 2016r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Morąg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie, Rada Miejska w Morągu uchwala "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Morąg" w następującym brzmieniu:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Morąg, będącej członkiem Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko", dotyczące:

1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4. innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoje wymiary nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości np.: wózki, rowery, meble;

2. pojemnikach - należy przez to rozumieć znormalizowane pojemniki także kontenery, służące do gromadzenia odpadów oraz przystosowane do wywozu sprzętem specjalistycznym;

3. punktach selektywnej zbiórki - należy przez to rozumieć miejsce, gdzie można dostarczyć odpady problemowe z gwarancją, że zostaną one właściwie i bez szkody dla środowiska zagospodarowane;

4. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250);

5. związku gmin - należy przez to rozumieć Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko", który tworzą:

- Gmina Dąbrówno

- Gmina Godkowo

- Gmina Grunwald

- Miasto Iława

- Gmina Iława

- Gmina Jonkowo

- Gmina Kurzętnik

- Gmina Lubawa

- Gmina Łukta

- Gmina Olsztynek

- Miasto Ostróda

- Gmina Ostróda

- Gmina Małdyty

- Gmina Miłakowo

- Gmina Miłomłyn

- Gmina Morąg

- Gmina Nowe Miasto Lubawskie

- Miasto Nowe Miasto Lubawskie

- Gmina Zalewo

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1. papier i tektura;

2. metale;

3. tworzywa sztuczne;

4. opakowania wielomateriałowe;

5. szkło;

6. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

7. odpady zielone;

8. przeterminowane leki;

9. chemikalia;

10. zużyte baterie i akumulatory;

11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12. meble i inne odpady wielkogabarytowe;

13. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

14. zużyte opony;

15. żużel i popiół z palenisk domowych.

§ 4. 1. Określa się szczegółowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi:

1)w zabudowie jednorodzinnej - w systemie "u źródła":

a) papier i tekturę należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach lub workach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

b) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach lub workach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

c) szkło należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach lub workach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

d) odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach lub workach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów. Wskazane jest kompostowanie tych odpadów w przydomowych kompostownikach;

e) żużel i popiół z palenisk domowych (wygaszony) należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach, do zbierania większych ilości odpadów komunalnych przekraczających pojemność pojemnika, mogą być użyte worki;

2)w budynkach wielolokalowych - system pojemnikowy w tzw. "gniazdach" :

a) papier i tekturę należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach ustawionych w tzw. "gniazdach";

b) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach ustawionych w tzw. "gniazdach";

c) szkło należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach ustawionych w tzw. "gniazdach";

d) odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach ustawionych w tzw. "gniazdach";

e) żużel i popiół z palenisk domowych (wygaszony) należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

3)na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) papier i tekturę należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

b) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

c) szkło należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

d) odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

f) odpady komunalne wymienione w pkt 3 lit. a) - e) na terenie domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe należy gromadzić w pojemnikach lub workach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do zbierania i do przekazywania pozostałych odpadów, wymienionych w § 3 w następujący sposób:

1)przeterminowane leki należy donosić i umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach lub przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

2)chemikalia powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

3)zużyte opony należy przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

4)zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy przekazywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej oraz w punktach sprzedaży baterii i akumulatorów lub przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

5)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu, do punktów serwisowych, zgodnie z właściwymi przepisami, do innych wyspecjalizowanych punktów odbioru tego sprzętu, do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminie odbioru tego odpadu;

6)meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów lub dostarczać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W przypadku zabudowy wielorodzinnej meble i inne odpady wielkogabarytowe należy gromadzić w miejscu przeznaczonym do zbierania odpadów komunalnych. W każdym przypadku odpady te powinny być zgromadzone w miejscu odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości i terenów do niej przyległych oraz umożliwiający łatwy dostęp podmiotowi odbierającemu odpady komunalne;

7)odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z prac prowadzonych we własnym zakresie na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zbiera się w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów, udostępnionych przez uprawnionego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, na warunkach przez niego ustalonych. Ponadto odpady te mogą być przekazywane we własnym zakresie do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Nie dotyczy to odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstałych podczas robót budowlano-remontowych wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę oraz w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej;

3. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone, mogą je kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby.

4. Adresy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych podane są na stronie internetowej www.czystesrodowisko.eu oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku Gmin.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego w tym z chodników położonych wzdłuż należącej do niego nieruchomości w sposób obejmujący:

1)uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne;

2)usunięcie lodu za pomocą środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu.

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnąć zanieczyszczenia wskazane w ust. 1 w sposób niezanieczyszczający jezdni i dróg dla rowerów.

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji przy użyciu czystej wody niezawierającej innych substancji chemicznych.

2. Mycie pojazdów na własnej posesji może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej nadwozie pojazdu.

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:

1)gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

2)zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych gmin - członków Związku Gmin zapewnią wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w rozdziale IV Regulaminu.

2. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, liczby osób korzystających z tych pojemników w okresie tygodnia:

1)zamieszkałych - 30 litrów na 1 mieszkańca;

2)niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:

a) 3 l na 1 ucznia/dziecko/studenta/pracownika w szkołach wszelkiego typu, przedszkolach, żłobkach, szkołach wyższych i innych placówkach oświatowych jednak nie mniej niż jeden pojemnik 240 l na placówkę;

b) 10 l na 1 łóżko/pracownika w hotelach, motelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, domach wycieczkowych, schroniskach młodzieżowych, schroniskach, internatach, domach studenckich, budynkach koszarowych, budynkach zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynkach do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny oraz innych budynkach zamieszkania zbiorowego, jednak nie mniej niż 1 pojemnik 1100 l na instytucję;

c) 30 l na 1 osobę (turystę) przebywającą na nieruchomości na polach namiotowych, marinach, campingach jednak nie mniej niż jeden pojemnik 1100 l w okresie od 01 maja do 30 września każdego roku;

d) 10 l na 1 pracownika w budynkach przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, opieki zdrowotnej (przychodnie zdrowia, szpitale), opieki społecznej i socjalnej (np. domy dziennego pobytu emeryta), obsługi bankowej, pocztowej, telekomunikacyjnej, sportu, obsługi pasażerów we wszystkich rodzajach transportu oraz innych budynkach przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w szczególności w budynkach biurowych i socjalnych z zastrzeżeniem, iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l;

e) 10 l na 1 pracownika w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, urzędach, lecznicach, pomieszczeniach biurowych związanych z wykonywaniem wolnych zawodów z zastrzeżeniem, iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l;

f) 20 l na 1 miejsce konsumpcyjne/pracownika w lokalach gastronomicznych, z uwzględnieniem miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, z zastrzeżeniem, iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l;

g) 10 l na 1 pracownika w stacjonarnych i mobilnych lokalach handlowych zlokalizowanych poza budynkami typu kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji oraz innych tego typu z zastrzeżeniem, iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l;

h) 3 l na 1 działkę w ogrodach działkowych w okresie od 01 kwietnia do 31 października każdego roku, jednak nie mniej niż 1 pojemnik o pojemności 1100 l na ogród działkowy;

i) 10 l na 1 miejsce handlowe w urządzonych targowiskach, halach targowych, giełdach, lecz nie mniej niż 1 pojemnik o pojemności 110 l;

j) 15 l na 1 m2 powierzchni całkowitej w spożywczych i warzywniczych lokalach handlowych z zastrzeżeniem, iż każdy lokal winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l;

k) 10 l na 1 m2 powierzchni całkowitej w lokalach handlowych branży przemysłowej, kwiaciarniach, aptekach z zastrzeżeniem, iż każdy lokal winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l;

l) 15 l na 1 m2 powierzchni całkowitej w lokalach branży mieszanej, spożywczo-przemysłowych, z zastrzeżeniem, iż każdy lokal winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l;

m) cmentarze w ilości zadeklarowanej;

n) dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku - nie mniej niż jeden pojemnik 110 l;

3. Do zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gmin - członków Związku Gmin służą pojemniki o następującej pojemności:

1)pojemniki o pojemności: 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 660 l , 770 l, 1100 l;

2)kontenery o pojemności: 3000 l, 4000 l, 5000 l, 7000 l, 10000 l;

3)worki z tworzyw sztucznych o pojemności: od 60 l do 120 l;

4)kosze uliczne o pojemności od 20 do 120 l;

4. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne:

1)kolor niebieski dla pojemników lub worków do zbierania papieru i tektury;

2)kolor żółty dla pojemników lub worków do zbierania tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych;

3)kolor zielony dla pojemników lub worków do zbierania szkła;

4)kolor brązowy dla pojemników lub worków do zbierania odpadów zielonych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

5)kolor grafitowy dla pojemników lub pojemnik z blachy ocynkowanej z napisem "popiół" - do zbierania wygaszonych popiołów;

6)kolor czarny dla pojemników lub pojemnik z blachy ocynkowanej z przeznaczeniem na pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych i na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

5. W okresie do 30.06.2018 roku dopuszcza się stosowanie pojemników w kolorach innych niż wskazane w ust. 4, pod warunkiem oznaczenia ich w sposób wyraźny zgodnie z rodzajem gromadzonych wewnątrz odpadów.

6. Przekazywanie komunalnych odpadów zmieszanych w workach dopuszcza się wyłącznie w sytuacji, gdy objętość odpadów, jakie powstały na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, przekroczyła objętość określoną w ust. 2 pkt.1.

§ 8. 1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić obowiązujące przepisy prawa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić pojemniki na odpady w miejscu wyodrębnionym, widocznym, a zarazem dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru przed wejście na teren nieruchomości lub najwcześniej na jeden dzień przed terminem odbioru.

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a także mycia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz ich okresowego dezynfekowania lecz nie rzadziej niż 1 raz na 6 miesięcy. Pojemniki nie powinny wydzielać nieprzyjemnych zapachów oraz nie powinny być uszkodzone np. pozbawione pokrywy, kółek, zaczepów do opróżniania itp.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

§ 9. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości.

§ 10. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości:

1. odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji:

a) z obszaru zabudowy jednorodzinnej w okresie: od 1 kwietnia do 31 października - raz na dwa tygodnie, od 1 listopada do 31 marca - raz w miesiącu;

b) z budynków wielolokalowych na terenach wiejskich i miejskich w okresie: od 1 kwietnia do 31 października - raz w tygodniu, od 1 listopada do 31 marca - raz na dwa tygodnie;

2. odpady wyselekcjonowane: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, szkło - raz w miesiącu;

3. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

a) z obszaru zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej raz na dwa tygodnie;

b) z budynków wielolokalowych na terenach wiejskich i miejskich dwa razy w tygodniu;

c) z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku w okresie: lipiec-sierpień raz w tygodniu; czerwiec, wrzesień raz na 2 tygodnie; styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, październik, listopad, grudzień - raz w miesiącu.

4. meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku;

5. odpady komunalne z cmentarzy - zgodnie z deklaracją;

6. odpady budowlane i rozbiórkowe - odbiór po indywidualnym uwzględnieniu terminu z uprawnionym przedsiębiorcą.

7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - raz w roku.

8. popiół z palenisk domowych i żużli w okresie od 1 października do 15 kwietnia - raz na dwa tygodnie, a poza tym okresem jeden raz w miesiącu;

9. odpady z koszy ulicznych nie rzadziej niż raz w tygodniu.

§ 11. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 12. 1. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone i pozostałości z sortowania odbierane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" winny być przekazywane do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., który w wojewódzkim planie gospodarki odpadami został wskazany jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

2. W celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszania ich objętości oraz racjonalizacji procesu segregacji wymaga się zwiększania stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez kampanie edukacyjno-informacyjne.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 13. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 14. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1)stały i skuteczny dozór;

2)zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, tylko w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;

3)zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

4)natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników.

2. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione odrębnymi przepisami dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.

3. Postanowienia ust. 1 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

§ 15. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie.

2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione w mieście Morąg, za wyjątkiem drobiu oraz królików hodowanych na własne potrzeby.

3. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.

4. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

5. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1)przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2)gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków;

3)przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt minimum dwa razy do roku wiosną i jesienią;

4)niezwłocznie usuwać zanieczyszczenia pozostawione przez zwierzęta gospodarskie w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach i terenach zielonych.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§ 16. 1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają obszary:

1)zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2)zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, placówek kulturalnych, oświatowych i obiektów zbiorowego żywienia;

3)zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami;

4)w uzasadnionych przypadkach, w miarę potrzeby, również na innych terenach i terenach ogólnodostępnych.

2. Obowiązkową deratyzację wykonuje się corocznie w terminie od 1 października do 30 listopada. W uzasadnionych przypadkach, deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeby, również w innych terminach.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe.

§ 17. 1. Traci moc uchwała Nr XXX/443/13 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Morąg".

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marek Raćkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Martyna Owsiak

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama