reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/205/2016 Rady Gminy Giżycko

z dnia 21 kwietnia 2016r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo, gmina Giżycko (działka nr 70)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Giżycko, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Giżycko Nr XII/130/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/269/2012 Rady Gminy Giżycko z dnia 26 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo, gmina Giżycko (działka nr 70), uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo, gmina Giżycko (działka nr 70), zwanego dalej planem.

2. Planem objęto obszar o powierzchni 1,5067 ha, w graniach przedstawionych na rysunku planu w skali 1:1000, który stanowi załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Planem objęto obszar położony w południowej części obrębu geodezyjnego Gajewo, gmina Giżycko.

4. Integralną częścią uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

5. Na rysunku planu wyznacza się oznaczenia graficzne będące obowiązującymi ustaleniami planu, do których należą:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) obowiązujące linie zabudowy;

4) przeznaczenie terenu oznaczone numerem symbolem literowym i numerem porządkowym,

5) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV wraz ze strefą ograniczonego użytkowania o szerokości 15,0 m.

6. Na rysunku planu wyznacza się symbole graficzne będące oznaczeniami informacyjnymi:

1) wymiarowanie;

2) oznaczenie istniejącej drogi powiatowej przylegającej do obszaru objętego planem miejscowym;

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

2) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały;

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć część graficzną planu stanowiącą załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały;

4) terenie funkcjonalnym - należy przez to rozumieć część obszaru planu wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi o określonym rodzaju przeznaczenia, posiadający symbol i numer oraz przypisane do niego ustalenia oraz oznaczenie barwne;

5) symbolu - należy przez to rozumieć oznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, składające się z dużej litery, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

6) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, wzdłuż której nakazuję się sytuowanie budynku;

7) przeznaczenie terenu funkcjonalnego podstawowe - oznacza takie przeznaczenie funkcjonalne, które jest przeważające na danym terenie funkcjonalnym;

8) przeznaczenie terenu funkcjonalnego uzupełniające - oznacza przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem

§ 3. 1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów funkcjonalnych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych odpowiednim symbolem literowym i numerem porządkowym zgodnie z rysunkiem planu:

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) ZP - tereny zieleni niskiej urządzonej;

3) KDL - tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej;

4) KDW - tereny dróg wewnętrznych.

2. Powierzchnia terenów funkcjonalnych oznaczonych odpowiednim symbolem literowym:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN - 0,7849 ha;

2) teren zieleni niskiej urządzonej oznaczone symbolem ZP - 0,1004 ha;

3) tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej oznaczone symbolem KDL - 0,3859 ha;

4) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem KDW - 0,2355 ha.

§ 4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) w granicach obszaru objętego planem miejscowym nie występują obszary objęte prawnymi formami ochrony przyrody;

2) obszar objęty planem miejscowym położony jest poza zasięgiem głównych zbiorników wód podziemnych;

3) zakaz gromadzenia i odprowadzania ścieków komunalnych oraz innych substancji i materiałów w sposób umożliwiający zanieczyszczenie środowiska gruntowo - wodnego;

4) źródła zanieczyszczeń antropogenicznych nie mogą stanowić zagrożenia dla wód podziemnych;

5) nakaz zagospodarowania wód opadowych zapewniający ochronę gleb i zasobów wodnych;

6) usunięcia drzew i krzewów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- w granicach obszaru objętego planem miejscowym nie występują obszary i obiekty objęte prawnymi formami ochrony zabytków.

§ 6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- w granicach obszaru objętego planem miejscowym występują przestrzenie publiczne - są to tereny dróg publicznych oznaczone symbolem KDL, o którym mowa w ustaleniach szczegółowych niniejszego planu.

§ 7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów szczególnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwanie się mas ziemnych:

- w graniach obszaru objętego planem nie występują tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary osuwania się mas ziemnych.

§ 8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w granicach obszaru objętego planem miejscowym ze względu na brak występowania obszarów tego wymagających.

§ 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) zagospodarowanie i zabudowę należy wykonywać w sposób zapewniający prawidłową eksploatację obiektów zaliczanych do celów publicznych, zwłaszcza: obiektów obsługi technicznej, urządzeń melioracyjnych oraz obiektów obrony cywilnej, ratownictwa i bezpieczeństwa państwa;

2) ustala się zakaz zabudowy w strefie ograniczonego użytkowania od napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV zgodnie z rysunkiem planu;

3) szerokość strefy ograniczonego użytkowania od napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV - 15 m zgodnie z rysunkiem planu;

4) strefa ograniczonego użytkowania do czasu istnienia napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV.

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) nadrzędny układ komunikacyjny stanowią drogi publiczne klasy drogi lokalnej oznaczone na rysunku planu symbolem KDL1, KDL2 i KDL3;

2) podstawowy układ komunikacyjny stanowią drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku planu symbolem KDW1 i KDW2;

3) obszar opracowania położony jest w aglomeracji Giżycko;

4) w całym obszarze objętym planem miejscowym ustala się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w liniach rozgraniczających dróg publicznych i wewnętrznych oraz pomiędzy linią rozgraniczającą drogi a obowiązującą linią zabudowy;

5) dopuszcza się skablowanie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV.

§ 11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

- do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów objętych planem.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN1 i MN2 ustala się:

1) przeznaczenie terenu funkcjonalnego:

a) podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) uzupełniające - zieleń, obiekty małej architektury;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustala się realizację budynków wyłącznie w zabudowie szeregowej,

b) zakaz umieszczania nośników reklamowych,

c) lokalizacja miejsc garażowych w bryle budynku mieszkalnego,

d) lokalizacja zabudowy zgodnie z wyznaczoną graficznie na rysunku planu obowiązującą linią zabudowy;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) szerokość elewacji frontowej - do 10,0 m,

b) wysokość zabudowy - do 10,0 m,

c) geometria dachów - dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 250 do 450,

d) materiał pokrycia i kolorystyka dachów - w jednakowym kolorze, pokrycie dachówką lub blachodachówką,

e) maksymalna i minimalna intensywność zabudowy:

- minimalna intensywność zabudowy - 0,5,

- maksymalna intensywność zabudowy - 1,6,

f) maksymalny udział procentowy powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 70%,

g) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 20%,

h) minimalny wskaźnik miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji:

- 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

- sposób realizacji: miejsce garażowe,

i) obowiązujące linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna:

- dla terenu funkcjonalnego oznaczonego symbolem MN1 z dróg publicznych klasy drogi lokalnej KDL2 i KDL3 oraz drogi wewnętrznej KDW1,

- dla terenu funkcjonalnego oznaczonego symbolem MN2 z dróg publicznych klasy drogi lokalnej KDL2 i KDL3 oraz drogi wewnętrznej KDW2,

b) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej,

c) odprowadzenie ścieków - do sieci kanalizacji sanitarnej,

d) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - do sieci kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo w terenie,

e) zaopatrzenie w energię elektrycznej - z sieci elektroenergetycznych,

f) zaopatrzenie w energię cieplną - z urządzeń indywidualnych,

g) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowych oraz indywidualnych źródeł,

h) gospodarka odpadami - zgodnie z przepisami prawa;

5) minimalna powierzchnia nowowydzielonej działki budowlanej:

- 200 m2.

§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP1 i ZP2 ustala się:

1) przeznaczenie terenu funkcjonalnego:

a) podstawowe - tereny zieleni niskiej urządzonej,

b) uzupełniające - obiekty małej architektury;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszcza się umieszczanie nośników reklamowych w postaci wolnostojących tablic i urządzeń reklamowych o powierzchni do 6,0 m2,

b) zakaz budowy budynków.

§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL1, KDL2 i KDL3 ustala się:

1) przeznaczenie terenu funkcjonalnego:

a) podstawowe - tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej,

b) uzupełniające - sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, ścieżki rowerowe, ciągi piesze i pieszo-rowerowe;

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) szerokość dróg w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu,

b) minimalna szerokość ścieżki rowerowej - 1,5 m dla ścieżki jednokierunkowej i 2,0 m dla ścieżki dwukierunkowej,

c) minimalna szerokość ciągu pieszo - rowerowego: 2,5 m dla ciągów, dla których ruch rowerowy jest jednokierunkowy i 3,0 m dla ciągów, dla których ruch rowerowy jest dwukierunkowy;

d) minimalna szerokość ciągu pieszego - 3,0 m;

3) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych w postaci wolnostojących tablic i urządzeń reklamowych do 6,0 m2;

§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW1 i KDW2 ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe - tereny dróg wewnętrznych,

b) uzupełniające - sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, ścieżki rowerowe, ciągi piesze i pieszo-rowerowe;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych w postaci wolnostojących tablic i szyldów z ograniczeniem ich powierzchni do 6,0 m2;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) szerokość dróg w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu,

b) minimalna szerokość ścieżki rowerowej - 1,5 m dla ścieżki jednokierunkowej i 2,0 m dla ścieżki dwukierunkowej,

c) minimalna szerokość ciągu pieszo - rowerowego: 2,5 m dla ciągów, dla których ruch rowerowy jest jednokierunkowy i 3,0 m dla ciągów, dla których ruch rowerowy jest dwukierunkowy;

d) minimalna szerokość ciągu pieszego - 3,0 m.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 16. Ustala się następujące stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem literowym MN ustala się stawkę w wysokości 30%,

2) dla terenów zieleni niskiej oznaczonej symbolem literowym ZP ustala się stawkę w wysokości 1%,

3) dla terenów dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem literowym KDW ustala się stawkę w wysokości 10%,

4) dla terenów dróg publicznych klasy drogi lokalnej oznaczonych symbolem literowym KDL ustala się stawkę procentową w wysokości 1%.

§ 17. Traci moc w zakresie objętym uchwałą, we fragmentach określonych granicami na rysunku planu, stanowiącym załączniki graficzne do uchwały, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu mieszkaniowego Gajewo - Południe w gminie Giżycko, uchwalony uchwałą Nr 122/96 Rady Gminy w Giżycku z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Suwalskiego Nr 4 z dnia 27 stycznia 1997 r. poz. 31).

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

§ 19. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Miron Misztuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/205/2016
Rady Gminy Giżycko
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/205/2016
Rady Gminy Giżycko
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo, gmina Giżycko (działka nr 70).

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) Rada Gminy Giżycko stwierdza i rozstrzyga, co następuję:

§ 1. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo, gmina Giżycko (działka nr 70) został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 26.10.2015 r. do 27.11.2015 r. Uwagi do wymienionego projektu planu można było składać w terminie do dnia 18.12.2015 r. Dyskusja publiczna odbyła się dnia 27.11.2015 r. o godz. 12:00.

§ 2. W wyniku wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz dyskusji publicznej, w wyznaczonym terminie do dnia 18.12.2015 r. nie wpłynęły żadne uwagi.

Przewodniczący Rady Gminy


Miron Misztuk


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/205/2016
Rady Gminy Giżycko
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) Rada Gminy Giżycko stwierdza i rozstrzyga, co następuję:

§ 1.

Zadania własne gminy

1. Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców zalicza się inwestycje dotyczące zadań własnych, wymienionych w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2. Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, finansowanych z udziałem środków z budżetu gminy zalicza się:

1) budowę dróg gminnych wraz z ich oświetleniem;

2) budowę wodociągów i urządzeń wodociągowych;

3) budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami;

4) budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami.

3. Przepisom o finansach publicznych podlegają inwestycje, które realizowane są z udziałem środków publicznych zdefiniowanych w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

4. Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, jak:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną;

2) zaopatrzenie w energię cieplną;

3) zaopatrzenie w gaz;

4) podlegają dodatkowo regulacjom ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059).

§ 2.

Zasady realizacji

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, należące do zadań własnych gminy obejmują uzbrojenie terenów w sieci: wodociągową, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz poszerzenia dróg publicznych gminnych. Inwestycje te finansowane będą ze środków budżetowych gminy, istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE. Ustala się następujące źródła finansowania zadań gminnych w zakresie wymienionym w niniejszym rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami o finansach publicznych:

1) dochody własne Gminy;

2) dotacje;

3) fundusze strukturalne Unii Europejskiej i inne;

4) kredyty, pożyczki preferencyjne;

5) środki prywatne (porozumienia publiczno - prywatne).

Do pozostałych zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy rozbudowa sieci i urządzeń przesyłu energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do zaopatrzenia w energię elektryczną zabudowy na całym terenie opracowania. Inwestycje realizowane będą przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje.

Przewodniczący Rady Gminy


Miron Misztuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama