| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/194/2016 Rady Gminy Iława

z dnia 23 maja 2016r.

w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XXVII/305/09 Rady Gminy Iława z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania niektórych dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Iława

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 30 ust.6 i ust.6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Jednolity tekst: Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.), Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

§ 1. W treści Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/305/09 Rady Gminy Iława z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania niektórych dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Iława, zmienionego uchwałą Nr XVI/152/2012 Rady Gminy Iława z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie dokonania zmiany treści Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVII/305/09 Rady Gminy Iława z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania niektórych dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Iława, wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 po ust. 1 dodaje się ust.1a w brzmieniu :

Uregulowania zawarte w ust.1 stosuje się odpowiednio do nauczycieli zatrudnionych w zespole szkół lub placówek.";

2) w §2 pkt 5), pkt 6) i pkt 7) otrzymują nowe brzmienie: ,,5) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum albo zespół szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iława;" ,,6) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 5);" ,,7) nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w pkt 5);"

3) w §19:

a) ust.3 i ust.4 otrzymują nowe brzmienie: ,,3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową oblicza się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć." ,,4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 3, uzyskuje się, mnożąc odpowiedni tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę."

b) w ust.6 po wyrazach: ,,zajęć określonych w art.42 ust.3" dodaje się wyrazy o treści: ,, lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Piotrkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Koronczok

Sprzedaż Internetowa24

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »