reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII-194/2016 Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 20 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 778) oraz uchwały Nr VI-45/2015 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek - Rada Miejska, stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztynek, uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
USTALENIA WSTĘPNE

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztynek, zwaną w dalszej części uchwały planem. Granice terenu objętego planem zostały przedstawione na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek składa się z:

1) ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały;

2) rysunku planu sporządzonego na kopii mapy zasadniczej w skali 1 :1000 stanowiącego załącznik nr 1;

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiącego załącznik nr 2;

4) rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy stanowiącego załącznik nr 3.

3. Przedmiotem planu są ustalenia dotyczące:

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

4) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

5) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

6) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

7) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości;

8) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;

9) sposobów i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

10) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;

11) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

12) zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, a także gabaryty, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;

13) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

§ 2. 1. Ustala się następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu jako obowiązujące:

a) granice obszaru objętego planem;

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy;

d) cyfrowo - literowe oznaczenia terenów o określonym przeznaczeniu;

e) strefa potencjalnego oddziaływania komunikacji kołowej.

2. Pozostałe elementy rysunku planu nie wymienione w pkt. 2 stanowią oznaczenia informacyjne.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) terenie funkcjonalnym - należy przez to rozumieć fragment obszaru objętego planem oznaczony odrębnym symbolem cyfrowo - literowym, wyodrębniony liniami rozgraniczającymi o różnym przeznaczeniu, charakteryzujący się określonym przeznaczeniem i jednolitymi zasadami zagospodarowania wynikającymi z ustaleń planu;

2) podstawowym przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji planu stanie się dominującą formą wykorzystania terenu;

3) uzupełniającym przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, której nie może przekroczyć żaden element budynku z zastrzeżeniem §5;

5) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, której celem jest zaspokojenie potrzeb ludności, nie zaliczaną do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach odrębnych.

Rozdział 2.
USTALENIA OGÓLNE

§ 4. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami zgodnie z rysunkiem planu:

1) MNU - teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej;

2) G- teren infrastruktury technicznej - gazownictwo.

§ 5. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala się obowiązek lokalizowania zabudowy na działce budowlanej w granicach terenu, zgodnie z ustaleniami rysunku dotyczącymi linii zabudowy:

a) dopuszcza się przekroczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy o nie więcej niż 40 cm w przypadku realizacji termomodernizacji istniejącej zabudowy z wyłączeniem obiektów zabytkowych;

b) dopuszcza się z wyłączeniem obiektów zabytkowych rozbudowę istniejących budynków znajdujących się w całości lub częściowo między linią rozgraniczającą teren, a linią zabudowy, z zastrzeżeniem, że rozbudowa tych budynków może nastąpić jedynie w granicach obszaru wyznaczonego przez linie zabudowy, natomiast w obrysie budynku dopuszcza się wyłącznie przebudowę, nadbudowę remont, bądź zmianę sposobu użytkowania, zgodnie z parametrami zawartymi w ustaleniach szczegółowych planu;

c) dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych i garażowych bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią z zachowaniem przepisów odrębnych z zakresu prawa budowlanego oraz przepisów szczegółowych niniejszej uchwały oraz linii zabudowy określonych na rysunku planu;

2) zakazuje się stosowania jaskrawej, kontrastowej kolorystyki: elewacji, pokryć dachowych, zabudowy i ogrodzeń;

3) zakazuje się lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem obiektów niezbędnych na czas budowy;

4) ustala się zasady dotyczące lokalizacji nośników reklamowych:

a) dopuszcza się dla działek budowlanych zlokalizowanych w granicach terenu 1MNU i 2MNU lokalizowanie reklam w formie wolnostojącej o powierzchni nie większej niż 6 m2 i wysokości nie większej niż 3 m;

b) dopuszcza się lokalizacji reklam na elewacjach budynków o powierzchni nie większej niż 3 m2 w stosunku do jednego budynku.

c) zakazuje się lokalizacji reklam na ogrodzeniach nieruchomości.

5) Ustala się zasady dotyczące budowy ogrodzeń od strony dróg publicznych:

a) wysokość ogrodzeń nie wyżej niż 1,80 m, do wykonania ogrodzeń należy stosować materiały tradycyjne jak cegła, kamień, drewno, dopuszcza się stosowanie ogrodzeń stalowych wykonanych na podmurówce betonowej;

b) zakaz wykonania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i żelbetowych;

c) zakaz wykonania ogrodzeń pełnych.

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) zachowuje się w formie niezmienionej niżej wymienione zabytki nieruchome wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków i nakazuje się prowadzenie wszelkiej działalności inwestycyjnej w zakresie tych budynków zgodnie z przepisami odrębnymi:

a) trafostacja ul. Mrongowiusza;

b) dom ul. Mrongowiusza 36;

c) dom i budynek gospodarczy ul. Mrongowiusza 40;

2) w stosunku do zabytków ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków ustala się następujące zasady:

a) nakaz zachowania historycznego wyglądu architektonicznego budynków w zakresie gabarytów budynków, geometrii dachów, materiałów i kolorystyki pokrycia dachów, detali architektonicznych i wystroju elewacji, stolarki otworowej dotyczącej jej materiału, kształtu, wielkości, konstrukcji i podziału oraz stosowanych materiałów budowlanych;

b) wymiana stolarki okiennej powinna mieć charakter odtworzeniowy;

c) zakaz dokonywania zmian w budynkach historycznych, mogących doprowadzić do utraty wartości zabytkowej (tj. wyburzania, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki i odbudowy)

d) zakaz zmiany kształtu dachów i historycznego rodzaju pokrycia dachowego (tj. wprowadzania współczesnego rodzaju pokrycia)

e) zakaz zmian w obrębie elewacji, z wyłączeniem prac adaptacyjnych uwzględniających walory zabytkowe obiektów dokonanych na podstawie przepisów odrębnych oraz zmian wynikających z ustaleń zdobytych na podstawie badań naukowych i konserwatorskich);

f) zakaz zewnętrznej termomodernizacji budynków historycznych;

g) adaptacja istniejących obiektów do nowej funkcji pod warunkiem utrzymania ich historycznego charakteru;

h) remonty budynków historycznych należy prowadzić z wykorzystaniem historycznych materiałów i technik budowlanych;

i) nośniki reklamowe należy dostosowywać do wyglądu i konstrukcji reklam historycznych, szyldy na budynkach należy realizować jako stylizowane lub w formie liter przestrzennych, natomiast skrzynki gazowe (urządzenia techniczne) w zakresie rozmiaru i wygląd powinny nawiązywać do historycznego charakteru zabudowy i lokalizowane na elewacjach bocznych lub tylnych.

§ 7. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) ustala się w zakresie ochrony środowiska następujące zasady:

a) ustala się zasady wynikające z położenia planu w granicach głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) Zbiornik międzymorenowy Olsztynek Nr 212:

- zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków z placów utwardzonych do wód powierzchniowych i gruntu;

- zakaz wprowadzania do gleby substancji mogących negatywnie wpływać na jakość wód podziemnych;

b) zakaz wycinki drzew z wyjątkiem przypadków, o których mowa w przepisach odrębnych;

c) ustala się dopuszczalne poziomy hałasu, przyjmując odpowiednie przepisy odrębne dla terenów oznaczonych symbolem MNU - jak dla terenów mieszkaniowo - usługowych;

d) wyznacza się zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego planu strefę potencjalnego oddziaływania komunikacji kołowej i ustala się w niej następujące zasady:

e) nakazuje się stosowanie rozwiązań technicznych, o których mowa w ustaleniach dotyczących zasad ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego;

2) na obszarze objętym planem nie występują formy ochrony przyrody, o których mowa w przepisach odrębnych;

3) w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego ustala się nakaz kształtowania nowej zabudowy lub prowadzenia robót budowlanych w istniejących budynkach przy uwzględnieniu odpowiadającej gabarytami i formą zabudowie sąsiedniej, zgodnie ze wskaźnikami kształtowania zabudowy określonymi w ustaleniach szczegółowych.

§ 8. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) ustala się w zakresie systemów komunikacji następujące zasady:

a) obsługę komunikacyjną terenów wyznaczonych w planie planu realizować z istniejącego układu dróg publicznych na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

2) ustala się wskaźniki i zasady wyposażenia terenów w odpowiednią liczbę miejsc do parkowania, zapewniającą zaspokojenie potrzeb w zakresie parkowania i postoju samochodów:

a) dla budynków mieszkaniowo - usługowych zlokalizowanych w granicach terenów oznaczonych w planie symbolami MNU minimum 1 miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny i minimum 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni zabudowy usług;

b) dla zabudowy zlokalizowanej w granicach terenu oznaczonego w planie symbolem 1G w ilości niezbędnej do funkcjonowania obiektów.

c) miejsca parkingowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy realizować w ilości oraz na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

3) ustala się zasady ogólne lokalizacji infrastruktury technicznej:

a) w granicach planu dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej i urządzeń z nimi związanych w przypadku gdy lokalizacja tych sieci nie naruszy przepisów odrębnych oraz nie wpłynie na zmianę przeznaczenia terenów funkcjonalnych oraz istniejące i projektowane zagospodarowanie.

b) ograniczenie wynikające z przepisu lit. a nie dotyczy lokalizacji przyłączy do sieci infrastruktury technicznych.

c) w granicach planu dopuszcza się remont, modernizację, przebudowę lub likwidację sieci infrastruktury technicznej, przebudowę sieci istniejących należy realizować w miejscach wyznaczonych zgodnie z przepisami lit. a i b;

4) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;

5) ustala się odprowadzanie ścieków sanitarnych siecią kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków;

6) ustala się zasady z zakresu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych:

a) wody opadowe i roztopowe należy odprowadzić do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej;

b) elementy infrastruktury służące do odprowadzania ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych należy wyposażyć w niezbędne urządzenia podczyszczające;

c) dopuszcza się zagospodarowanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych w granicach własnej działki.

7) ustala się zasady z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) ustala się strefę ochronną napowietrznych sieć elektroenergetycznej średniego napięcia w odległości 5 m od skrajnych przewodów, w granicach strefy zezwala się na lokalizowanie obiektów budowlanych oraz nasadzeń zieleni wysokiej zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami odrębnymi;

b) dopuszcza się skablowanie istniejących sieci elektroenergetycznych;

c) ustala się zaopatrzenie zabudowy z istniejącej i projektowanej sieci średniego i niskiego napięcia zgodnie z zasadami:

- w granicach opracowania planu nowo projektowane sieci należy wykonać jako podziemne;

8) ustala się zaopatrzenie w ciepło ze źródeł ciepła zasilanych gazem, energią elektryczną, olejem niskosiarkowym lub innych paliw nie powodujących przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW z wyłączeniem wolnostojących elektrowni wiatrowych i wolnostojących paneli ogniw fotowoltaicznych;

9) ustala się zasady z zakresu sieci gazowych:

a) w granicach planu w liniach rozgraniczających terenu 1G znajduje się stacja redukcyjno - pomiarowa dla której zgodnie z przepisami odrębnymi ustalone są minimalne odległości od obiektów budowlanych, które bezwzględnie należy przestrzegać przy ich projektowaniu i budowie.

b) dla istniejących i nowoprojektowanych sieci gazowych zgodnie z przepisami odrębnymi obowiązują odpowiednie strefy kontrolowane, w których zakazana jest lokalizacja obiektów budowlanych i zieleni wysokiej oraz podejmowania działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego pracy

c) ustala się zaopatrzenie zabudowy w gaz z sieci gazowej;

10) ustala się zasady z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi;

§ 9. Ustala się następujące zasady wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) ustala się, że w granicach obszaru objętego planem nie występują obszary przestrzeni publicznych w rozumieniu przepisów odrębnych.

§ 10. Ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

§ 11. Ustala się zasady dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych:

1) w granicach planu nie występują:

a) obszary osuwania się mas ziemnych;

b) tereny górnicze;

c) obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

§ 12. Ustala się zakazy zabudowy oraz szczególne warunki zagospodarowania terenów i ograniczenia w ich użytkowaniu.

1) ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikające z położenia planu w sąsiedztwie dróg krajowych w strefie potencjalnego odziaływania komunikacji kołowej:

a) nakazuje się stosowanie rozwiązań technicznych zapewniających warunki akustyczne w budynkach zgodnie z przepisami odrębnymi m.in. poprzez odpowiednie usytuowanie budynków na działce, stosowanie szczelnej stolarki okiennej, stosowanie systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, kształtowanie bryły budynku i rozmieszczenia pomieszczeń wewnątrz w taki sposób, aby hałas komunikacyjny nie powodował przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu określonych odrębnymi przepisami dla tych typów pomieszczeń, stosowanie na elewacjach budynków rozwiązań architektonicznych o charakterze rozpraszającym.

2) ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów funkcjonalnych w sąsiedztwie sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz sieci gazowych i stacji redukcyjno - pomiarowej:

a) nakazuje się zachowanie odpowiednich odległości od sieci i urządzeń do obiektów budowlanych i zieleni wysokiej zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi.

§ 13. Ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

1) do czasu realizacji zapisów planu zezwala się na wykorzystywanie terenów zgodnie z ich dotychczasowym przeznaczeniem.

§ 14. Określa się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu na poziomie 30%.

Rozdział 3.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 15. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu oznaczonego w planie symbolem 1MNU, 2MNU:

1) ustala się przeznaczenie terenu:

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowo - usługowa;

b) uzupełniające: budynki gospodarcze i garażowe;

2) ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) nowa działalność usługowa w granicach terenu może być prowadzona wyłącznie w formie usług nieuciążliwych;

b) adaptuje się istniejące budynki w liniach rozgraniczających terenów 1MNU i 2MNU i zezwala się na ich rozbudowę, przebudowę, nadbudowę lub modernizację zgodnie ze wskaźnikami określonymi w pkt 3 i 4 oraz parametrami technicznymi określonymi w pkt 5.

c) budynki usług nieuciążliwych realizować jako wolnostojące;

d) budynki mieszkalno - usługowe realizować jako wolnostojące przy złożeniu, że funkcja mieszkalna może być realizowana wyłącznie na drugiej kondygnacji nadziemnej;

e) budynki gospodarcze i garażowe, w formie wolnostojącej lub dobudowane do innych tworząc grupę obiektów;

f) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;

g) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garażowych na granicy z sąsiednią działką budowlaną;

3) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu dla terenu oznaczonego symbolem 1MNU:

a) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu przepisów odrębnych w odniesieniu do istniejącej lub projektowanej działki budowlanej - minimum 30%;

b) maksymalna intensywność zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej - 1,20;

c) minimalna intensywność zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej - 0,01;

4) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu dla terenu oznaczonego symbolem 2MNU:

a) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu przepisów odrębnych w odniesieniu do istniejącej lub projektowanej działki budowlanej - minimum 10%;

b) maksymalna intensywność zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej - 4,00;

c) minimalna intensywność zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej - 0,01;

5) ustala się następujące parametry techniczne budynków:

a) wysokość zabudowy: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe, nie wyżej niż 12 m;

b) dachy budynków symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 25o do 45o, kryte dachówką ceramiczną lub jej imitacją w odcieniach koloru czerwonego lub brązowego;

c) dopuszcza się stosowanie dachów mansardowych o kącie głównych połaci od 30o do 60o, kryte dachówką ceramiczną w odcieniach koloru czerwonego lub brązowego;

d) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich wyłącznie w budynkach o rozpiętości konstrukcji powyżej 12 m;

e) w elewacjach stosować materiały tradycyjne jak cegła, kamień, drewno, tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych w kolorystyce barw stonowanych;

§ 16. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu oznaczonego w planie symbolem 1G :

1) ustala się przeznaczenie terenu:

a) podstawowe: teren infrastruktury - gazownictwo;

2) ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) adaptuje się istniejące budynki i budowle oraz sieci i urządzenia;

b) dopuszcza się lokalizację budynków i budowli oraz sieci i urządzeń związanych z siecią gazową;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;

3) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu przepisów odrębnych w odniesieniu działki budowlanej - minimum 60%;

b) maksymalna intensywność zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej - 1,0;

c) minimalna intensywność zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej - 0,01;

4) ustala się następujące parametry techniczne budynków:

a) wysokość zabudowy: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe, nie wyżej niż 12 m;

b) dachy budynków symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 25o do 45o, kryte dachówką ceramiczną lub jej imitacją w odcieniach koloru czerwonego lub brązowego;

c) dopuszcza się stosowanie dachów mansardowych o kącie głównych połaci od 30o do 60o, kryte dachówką ceramiczną w odcieniach koloru czerwonego lub brązowego;

d) w elewacjach stosować materiały tradycyjne jak cegła, kamień, drewno, tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych w kolorystyce barw stonowanych;

Rozdział 4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

§ 18. W granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tracą moc ustalenia uchwały Nr XXXV-325/2006 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek w granicach administracyjnych.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wojda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII-194/2016
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 28 czerwca 2016 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII-194/2016
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

Rada Miejska w Olsztynku, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po zapoznaniu się z dokumentacją formalno-prawną dotyczącą uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu przy ul. Mrongowiusza i Daszyńskiego rozstrzyga, co następuje:

udokumentowano, że w czasie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek oraz w obligatoryjnym terminie do składania uwag nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące rozwiązań zawartych w projekcie ww. planu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wojda


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII-194/2016
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy

Rada Miejska w Olsztynku, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po zapoznaniu się z dokumentacją formalno-prawną dotyczącą uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu przy ul. Mrongowiusza i Daszyńskiego rozstrzyga, co następuje:

w granicach uchwalanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje się inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wojda

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Mikołajewski

prawnik, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama