reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXX/568/2010 Rady Miasta Świnoujście

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście


Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626, z 2006r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz.1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13) oraz art. 40 ust.2 pkt 3, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 4 ust 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Uchwała ma zastosowanie do lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście i reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Mieście - należy przez to rozumieć Gminę Miasto Świnoujście;
2) mieszkaniowym zasobie Miasta - należy przez to rozumieć ogół lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miasto Świnoujście;
3) wynajmującym - należy przez to rozumieć Gminę Miasto Świnoujście;
4) komisji mieszkaniowej - należy przez to rozumieć Społeczną Komisję Mieszkaniową powołaną przez Radę Miasta Świnoujście jako organ kontroli społecznej;
5) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.);
6) członkach wspólnoty samorządowej Miasta - należy przez to rozumieć osoby zamieszkujące na terenie Miasta z zamiarem stałego pobytu, centralizujące swoje potrzeby życiowe w Mieście oraz osoby opuszczające rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze w związku z usamodzielnieniem i nie mające możliwości zamieszkania w lokalu na terenie Miasta, w którym zamieszkiwały przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej;
7) dochodzie - należy przez to rozumieć udokumentowany średni miesięczny dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) z okresu 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, bądź weryfikacji wniosku, przypadający na wnioskodawcę i członków jego gospodarstwa domowego zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkiwania, wykazany ze wszystkich źródeł ich uzyskiwania i odpowiednio udokumentowany;
8) najniższej emeryturze - należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
9) kryteriach dochodowych - należy przez to rozumieć wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie lokalu w najem lub podnajem na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, to jest:
a) pozostawanie w niedostatku - udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu 12 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, bądź weryfikacji wniosku, o przyznanie lokalu socjalnego przypadający na członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający:
- 125 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych,
- 75 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych,
b) niskie dochody - udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu 12 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, bądź weryfikacji wniosku, o przyznanie lokalu i zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony przypadający na członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający:
- 225 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych,
- 175 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych;
10) tytule prawnym do lokalu - należy przez to rozumieć: własność, najem, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub budynku mieszkalnego, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu lub budynku mieszkalnego, służebność osobistą mieszkania.
§ 3. 1. Miasto realizując ustawowe zadania własne zapewnia osobom do tego uprawnionym lokale socjalne, lokale zamienne oraz zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.
2. Lokale mogą być przeznaczone na mieszkania chronione.
3. Lokale chronione oddawane będą do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu.
Rozdział 2
ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI NA CZAS NIEOZNACZONY
§ 4. 1. Miasto wynajmuje lokale na czas nieoznaczony osobom pełnoletnim, które spełniają łącznie następujące warunki:
1) są członkami wspólnoty samorządowej Miasta,
2) mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe,
3) posiadają niskie dochody.
2. Zasad wynajmu określonych w ust. 1 nie stosuje się do pierwszeństwa zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (rozdział 4).
3. Osoba ubiegająca się o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony składa wypełniony wniosek, do którego załącza:
1) dowody potwierdzające członkostwo we wspólnocie samorządowej Miasta, w szczególności zaświadczenia lub dokumenty potwierdzające zamiar stałego pobytu na terenie Miasta, w tym m.in. zameldowanie w Mieście, zatrudnienie na terenie Miasta,
2) zaświadczenia dotyczące uzyskiwanych dochodów,
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w sprawach związanych z realizacją wniosku.
4. Wnioski przyjmuje, wstępnie ocenia oraz weryfikuje wynajmujący.
5. Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania wynajmującego o wszystkich zmianach dotyczących okoliczności mających wpływ na realizację wniosku.
§ 5. 1. Wnioski spełniające wymogi określone w § 4 podlegają ocenie punktowej.
2. Punkty przyznaje się:
1) z tytułu powierzchni pokoi mniejszej niż 5 m2 , przypadającej na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania w dotychczas zajmowanym lokalu, za każde 0,1 m2 poniżej 5 m2 powierzchni pokoi 2 punkty,
z tym zastrzeżeniem, że:
- jeżeli małżonkowie podają odrębne adresy, metraż przypadający na każdego z małżonków sumuje się i dzieli przez 2,
- w przypadku osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność wymaga, zgodnie z orzeczeniem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku, od powierzchni pokoi odejmuje się 15 m2;
2) osobom opuszczającym rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą w związku z usamodzielnieniem i nie mającym możliwości zamieszkania w lokalu na terenie Miasta, w którym zamieszkiwały przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej, jeżeli jednocześnie złożyły wniosek o zawarcie umowy najmu w terminie 6 miesięcy od dnia opuszczenia rodziny zastępczej lub placówki w związku z usamodzielnieniem 40 punktów;
3) z tytułu faktycznego ciągłego zamieszkiwania w Mieście, potwierdzonego stałym zameldowaniem, za każdy rok przed datą złożenia wniosku po 1,5 punktu,
4) z tytułu czasu oczekiwania na realizację wniosku za każdy pełny rok oczekiwania liczony od początku roku następującego po roku, w którym złożono wniosek:
a) do 5 lat 2 punkty,
b) po 5 latach 3 punkty,
z tym że maksymalna liczba punktów z tego tytułu wynosi 25;
5) z tytułu zamieszkiwania w lokalu bez łazienki lub w.c. 10 punktów;
6) z tytułu niewykraczania w okresie ostatnich 2 lat w sposób uporczywy lub rażący przeciwko porządkowi domowemu przez wnioskodawcę lub członków jego gospodarstwa domowego 20 punktów;
7) z tytułu nie zalegania przez wnioskodawcę z opłatami za korzystanie z dotychczas zajmowanych lokali za okres powyżej 3 pełnych miesięcy 10 punktów;
8) wnioskodawcom, którzy nie byli najemcami lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu Miasta lub dobrowolnie oddali taki lokal w stanie wolnym od osób i rzeczy 30 punktów;
9) wnioskodawcom:
a) nie posiadającym tytułu prawnego do lokalu w postaci własności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub budynku mieszkalnego, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub budynku mieszkalnego lub służebności osobistej mieszkania 30 punktów, przy czym dotyczy to także sytuacji, w której żaden z małżonków nie posiada tytułu prawnego do lokalu,
b) których dochód wynosi:
- powyżej 125 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych,
- powyżej 75 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych
10 punktów.
§ 6. 1. Wynajmujący sporządza w terminie do dnia 15 marca każdego roku kalendarzowego projekty list osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu:
1) lokali na czas nieoznaczony,
2) lokali dla osób uprawnionych do zamiany lokalu,
3) lokali dla osób oczekujących na lokal zamienny.
2. Projekty list są sporządzane w oparciu o wnioski niezrealizowane w poprzednim roku kalendarzowym i wnioski złożone do końca poprzedniego roku kalendarzowego. Po zaopiniowaniu ich przez komisję mieszkaniową są one przedkładane do akceptacji Prezydentowi Miasta.
3. Weryfikacja wniosków odbywa się na okoliczność spełnienia warunków określonych w § 4 ust. 1 na podstawie dokumentów złożonych przez wnioskodawcę w terminie do dnia 15 stycznia danego roku kalendarzowego.
4. O kolejności umieszczenia w projektach list decyduje ocena punktowa (liczba punktów), o której mowa w § 5.
5. W przypadku uzyskania przez kilku wnioskodawców równej ilości punktów o kolejności umieszczenia w projektach list decyduje data i kolejność zarejestrowania wniosku przez wynajmującego.
6. Listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali na czas nieoznaczony, zaakceptowane przez Prezydenta Miasta, podawane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Świnoujście do końca marca danego roku kalendarzowego.
§ 7. Po złożeniu propozycji zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony wnioskodawca zobowiązany jest do wykazania, że w dalszym ciągu spełnia warunki wymienione w § 4 ust. 1.
Rozdział 3
ZASADY POSTĘPOWANIA W STOSUNKU DO OSÓB, KTÓRE POZOSTAŁY W LOKALU OPUSZCZONYM PRZEZ NAJEMCĘ LUB W LOKALU,
W KTÓREGO NAJEM NIE WSTĄPIŁY PO ŚMIERCI NAJEMCY
§ 8. 1. Umowa najmu lokalu na czas nieoznaczony, poza przypadkami opisanymi w rozdziale 2, może także zostać zawarta z osobami, które pozostały w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy lub z osobami, które pozostały w lokalu po opuszczeniu go przez najemcę, z którym rozwiązany został stosunek najmu, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
a) były zameldowane w tym lokalu na pobyt stały oraz mieszkały w nim i prowadziły wspólne gospodarstwo domowe z najemcą co najmniej ostatnich 5 lat,
b) posiadają niskie dochody, których wysokość wynosi:
- od 125% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych,
- od 75% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych,
c) nie mają tytułu prawnego do innego lokalu, a w przypadku małżonków, gdy żadnemu z nich nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu,
d) nie zalegają z opłatami za zajmowanie lokalu.
2. Zawarcie umowy najmu może nastąpić na wniosek osoby, o której mowa w ust.1, złożony w terminie 3 miesięcy od chwili śmierci najemcy lub rozwiązania z najemcą stosunku najmu.
3. W przypadku, gdy łączna powierzchnia pokoi przekracza 10m2 na osobę, a wynajmujący dysponuje lokalem, w którym na osobę będzie przypadała łączna powierzchnia pokoi nie mniejsza niż 5m2 na osobę, wynajmujący może wskazać lokal mniejszy po uzyskaniu pozytywnej opinii społecznej komisji mieszkaniowej. Odmowa przyjęcia wskazanego lokalu będzie oznaczała rezygnację z zawarcia umowy najmu.
4. Osoby, które nie spełniają wymogów wynikających z ust.1, wzywa się do opuszczenia zajmowanego lokalu.
Rozdział 4
KRYTERIA WYBORU OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE PIERWSZEŃSTWO ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALU NA CZAS NIEOZNACZONY
§ 9. 1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje osobom:
1) oczekującym na lokal zamienny:
a) które zamieszkują w lokalach położonych w budynkach stanowiących własność Miasta, wymagających opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki, remontu lub sprzedaży budynku,
b) którym wypowiedziano umowę najmu na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 32 ustawy,
przy czym wszystkim osobom uprawnionym do zamieszkiwania w dotychczasowym lokalu przysługuje jeden lokal zamienny;
2) spełniającym wymagania z art. 691 Kodeksu cywilnego;
3) zajmującym na podstawie odrębnych tytułów prawnych lokal, którego część została zwolniona i może być wynajęta najemcy innej części tego lokalu;
4) będącym najemcami lokalu lub lokalu socjalnego wymagającego opróżnienia w celu racjonalnego gospodarowania przez wynajmującego mieszkaniowym zasobem Miasta w związku z realizacją budownictwa komunalnego;
5) z którymi rozwiązano umowę najmu z powodu zaległości z tytułu czynszu, pod warunkiem uregulowania całości zadłużenia i nie wykraczania w ciągu ostatnich 2 lat przeciwko porządkowi domowemu;
6) z którymi rozwiązano umowę najmu na podstawie art.11 ust.3 pkt 2 ustawy, o ile w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania umowy ustąpi przesłanka uzasadniająca to rozwiązanie.
2. Listę osób uprawnionych do przydziału lokalu na zasadach określonych w ust. 1 pkt 1 wynajmujący uzupełnia w danym roku kalendarzowym na bieżąco i realizuje według hierarchii potrzeb Miasta.
Rozdział 5
ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI SOCJALNYCH
§ 10. 1. Najemcami lokalu socjalnego mogą zostać osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:
1) są członkami wspólnoty samorządowej Miasta,
2) nie posiadają tytułu prawnego do lokalu, za wyjątkiem lokalu socjalnego aktualnie zajmowanego,
3) pozostają w niedostatku.
2. Przyjmowanie, ocena i weryfikacja wniosków następuje na zasadach określonych w § 4 ust. 3 - 5 i w § 5.
3. Wynajmujący w każdym roku kalendarzowym sporządza projekt listy osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu socjalnego. Lista jest sporządzana i podawana do publicznej wiadomości na zasadach określonych w § 6.
§ 11. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:
1) nabyły prawo do takiego lokalu na mocy prawomocnego orzeczenia sądowego z tym zastrzeżeniem, iż o kolejności wskazania lokalu decyduje data złożenia wniosku;
2) spełniają łącznie następujące warunki:
a) zamieszkują w lokalach położonych w budynkach stanowiących własność Miasta, wymagających opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki, remontu lub sprzedaży budynku,
b) została im wypowiedziana umowa najmu lokalu na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1, 2 lub 3 ustawy,
c) pozostają w niedostatku;
3) są najemcami lokali socjalnych i nie później niż na miesiąc przed upływem terminu wygaśnięcia obowiązującej umowy najmu lokalu socjalnego złożyły wniosek o zawarcie umowy, o ile pozostają one w niedostatku lub posiadają niskie dochody nie przekraczające:
- 175 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych,
- 125 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.
§ 12. 1. Umowy najmu lokalu socjalnego zawiera się na okres jednego roku, z tym zastrzeżeniem, że pierwszą umowę zawiera się:
1) na okres do dnia 30 marca następnego roku kalendarzowego - w przypadku zawarcia umowy w pierwszej połowie danego roku kalendarzowego,
2) na okres do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego - w przypadku zawarcia umowy w drugiej połowie danego roku kalendarzowego.
2. Kolejna umowa najmu lokalu socjalnego może być zawarta pod warunkiem nie zalegania przez najemcę z opłatami za zajmowanie lokalu, nie wykraczania przez najemcę i członków jego gospodarstwa domowego przeciwko porządkowi domowemu w okresie ostatnich 2 lat oraz po uprzednim zaopiniowaniu wniosku przez komisję mieszkaniową.
§ 13. 1. Wnioskodawca, który dwukrotnie odmówił przyjęcia propozycji zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, podlega skreśleniu z listy.
2. Prawo odmowy zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nie przysługuje osobom, z którymi umowa najmu lokalu socjalnego ma być zawarta na zasadach, o których mowa w § 11 pkt 1.
3. Osoby samotne będące aktualnie w odosobnieniu, np. przebywające w areszcie, zakładzie karnym lub szpitalu, po niezwłocznym powiadomieniu wynajmującego o tym fakcie pomija się w kolejności przyznania lokalu socjalnego do czasu ustania odosobnienia.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do osób, o których mowa w § 11 pkt 1.
Rozdział 6
ODDAWANIE W NAJEM LOKALI O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 80 m2
§ 14. Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 mogą być oddawane w najem za zapłatą czynszu według stawki ustalonej w drodze przetargu publicznego, po uprzednim zaspokojeniu potrzeb rodzin wielodzietnych ujętych na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu w danym roku kalendarzowym.
Rozdział 7
WARUNKI DOKONYWANIA ZAMIANY LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU MIASTA ŚWINOUJŚCIE ORAZ ZAMIANY
POMIĘDZY NAJEMCAMI LOKALI NALEŻĄCYCH DO TEGO ZASOBU A OSOBAMI ZAJMUJĄCYMI LOKALE W INNYCH ZASOBACH
§ 15. 1. Najemcy mogą dokonywać zamiany wynajętych im lokali mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Miasta, po uzyskaniu uprzedniej zgody wynajmującego.
2. Zamiany lokali mogą być dokonywane również wtedy, gdy jeden z lokali nie należy do mieszkaniowego zasobu Miasta pod warunkiem, że jest on objęty najmem lub spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu. Zamiany takie wymagają wyrażenia zgody przez wynajmującego i właściciela lokalu nienależącego do mieszkaniowego zasobu Miasta.
3. W celu dokonania zamiany zainteresowani składają pisemny wniosek.
4. Zamiana następuje przez przeniesienie tytułów prawnych do lokali oraz sporządzenie protokołów zdawczo-odbiorczych.
5. Zamiany nie mogą być dokonywane, jeżeli jeden z lokali położony jest w budynku przeznaczonym do rozbiórki lub kapitalnego remontu, z zastrzeżeniem ust. 6, lub gdy na skutek zamiany w lokalu wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Miasta powierzchnia pokoi przypadająca na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania wynosiłaby poniżej 5 m2.
6. Zamiana może nastąpić, jeżeli w lokalu należącym do mieszkaniowego zasobu Miasta, znajdującym się w budynku przeznaczonym do rozbiórki lub kapitalnego remontu, po dokonaniu zamiany nie zwiększy się ilość zamieszkujących w nim osób.
7. Warunkiem wyrażenia przez wynajmującego zgody na zamianę lokali jest brak zaległości w opłatach związanych z najmem.
§ 16. Zadaniem wynajmującego jest ułatwianie zamiany lokali wszystkim zainteresowanym osobom poprzez:
1) udzielanie informacji o możliwościach i warunkach zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i niewchodzących w skład tego zasobu,
2) prowadzenie na bieżąco rejestru osób występujących z wnioskiem o zamianę lokali,
3) inicjowanie zamian lokali zwłaszcza z przyczyn ekonomicznych albo w przypadkach określonych w § 17.
§ 17. 1. Dopuszcza się możliwość dokonywania z inicjatywy wynajmującego zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta, polegającej na przeprowadzce najemcy do lokalu wskazanego w zamian za pozostawienie dotychczas zajmowanego lokalu do dyspozycji wynajmującego, w szczególności w celu sprzedaży lokalu położonego w budynku, w którym większość lokali została sprzedana, gdy najemca nie jest zainteresowany jego nabyciem.
2. Na wniosek najemcy, którego stopień niepełnosprawności ustalony w orzeczeniu powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności utrudnia korzystanie z dotychczas zajmowanego lokalu, wynajmujący umożliwia dokonanie zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta, w zamian za pozostawienie przez najemcę dotychczas zajmowanego lokalu do dyspozycji wynajmującego.
3. Wynajmujący w każdym roku kalendarzowym sporządza projekt listy osób zakwalifikowanych do zamiany. Lista jest sporządzana i podawana do publicznej wiadomości na zasadach określonych w § 6.
4. Osoby dokonujące zamiany nie muszą spełniać kryterium dochodowego.
§ 18. 1. Lokale socjalne nie mogą być przedmiotem zamiany, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Wynajmujący może wyrazić zgodę na zamianę lokali socjalnych, gdy zamiana taka będzie uzasadniona racjonalnym gospodarowaniem przez wynajmującego mieszkaniowym zasobem Miasta lub gdy jej dokonanie nie będzie się sprzeciwiało zasadom współżycia społecznego.
Rozdział 8
WYSOKOŚĆ DOCHODU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
§ 19. 1. Obniżki czynszu mogą być udzielane najemcom lokali wynajmowanych na czas nieoznaczony, których wysokość średniego miesięcznego dochodu za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wynajmującemu wniosku o obniżenie czynszu, przypadająca na członka gospodarstwa domowego, nie przekracza:
- 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
- 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
2. Udzielenie obniżek czynszu, o których mowa w ust. 1, jest możliwe, jeżeli najemcy spełniają łącznie następujące warunki:
1) nie zalegają z opłatami za zajmowany lokal, przy czym warunek ten nie dotyczy najemców, którzy zawarli pierwszą ugodę w przedmiocie spłaty zadłużenia i wywiązują się z tej ugody,
2) uzyskali dodatek mieszkaniowy,
3) nie wykraczają wraz z członkami ich gospodarstwa domowego przeciwko porządkowi domowemu w okresie ostatnich 2 lat.
3. Obniżka może być udzielona w następującej wysokości:
Rodzaj gospodarstwa Wysokość dochodu przypadająca na członka gospodarstwa domowego Obniżka
jednoosobowe nie przekraczająca 50% najniższej emerytury 20 %
powyżej 50% do 100% najniższej emerytury 10 %
wieloosobowe nie przekraczająca 25 % najniższej emerytury 20 %
powyżej 25 % do 50 % najniższej emerytury 10 %
§ 20. 1. Obniżki czynszu mogą być udzielane najemcom lokali socjalnych, których wysokość średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego nie przekracza 50% najniższej emerytury w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wynajmującemu wniosku o obniżenie czynszu, z tym zastrzeżeniem, że najemcy muszą spełniać warunki wskazane § 19 ust.2 pkt 1-3.
2. Obniżka może zostać udzielona w czasie obowiązywania umowy najmu w wysokości 30 % bez względu na rodzaj gospodarstwa domowego.
Rozdział 9
PPRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 21. Listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu obowiązują do czasu sporządzenia kolejnych list.
§ 22. 1. Prezydent Miasta może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu z pominięciem list po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji mieszkaniowej. Przy rozbieżności stanowisk decyzję podejmuje Rada Miasta Świnoujście.
2. O sposobie załatwienia spraw nie objętych niniejszą uchwałą decyduje Prezydent Miasta Świnoujście po uzyskaniu opinii komisji mieszkaniowej.
§ 23. 1. Uchwała niniejsza znajduje również zastosowanie do wniosków złożonych i wstępnie zakwalifikowanych do realizacji przed dniem jej wejścia w życie.
2. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały wynajmujący dokona ponownej oceny punktowej wniosków znajdujących się na listach sporządzając nowe projekty list. Nowe projekty list po zaopiniowaniu ich przez komisję mieszkaniową zostaną przedłożone do akceptacji Prezydentowi Miasta. Listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Świnoujście.
§ 24. W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy ustawy oraz Kodeksu cywilnego.
§ 25. Traci moc uchwała Nr XXVIII/236/2004 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Świnoujścia oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawarte i Uchwała Nr XI/112/2007 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Świnoujścia oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawarte.
§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.
§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Pomieczyński
UZASADNIENIE
Konieczność zmiany obowiązującej uchwały wynika z następujących powodów :
1/ dostosowania jej treści do orzecznictwa sądowego, jakie ukształtowało się po 2008 roku w zakresie dotyczącym kryteriów przydziału mieszkań komunalnych ,
2/ umożliwienia osobom, które w trakcie obowiązywania umowy najmu uzyskały tytuł prawny do innego lokalu, aby w określonym czasie zadecydowały o tym, przy którym lokalu pozostają,

Ad. 1 W Świnoujściu, przy rozpatrywaniu wniosków o przydział mieszkań komunalnych, obowiązywały do tej pory (jak zresztą w niemal wszystkich gminach w Polsce ) dwa kryteria limitujące :
- dochodowe (minimum 75% średniej emerytury w Polsce),
- zamieszkiwania (minimum 10 lat w Świnoujściu) Poza tym, o przydział mieszkania komunalnego nie mogły ubiegać się osoby mające tytuł prawny do innego lokalu (własność, najem, itp.) Wg coraz powszechniej wydawanych w Polsce orzeczeń sądów, gmina ma zaspokajać potrzeby mieszkaniowe osób o niskich dochodach, będących członkami wspólnoty samorządowej, przy czym:
- za członka wspólnoty samorządowej uważa się każdą osobę, która czuje się członkiem tej wspólnoty, bez względu na to jak długo zamieszkuje w danej miejscowości,
- za osobę "o niskich dochodach" uważa się nawet osobę, która nie potrafi udokumentować źródła jakichkolwiek dochodów,
- nie jest istotne czy dana osoba posiada już tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego.
Wobec takich orzeczeń sądów, w celu zachowania racjonalnych zasad przydziału mieszkań komunalnych, stało się konieczne zastosowanie systemu ocen punktowych umożliwiających w miarę sprawiedliwe określenie kolejności na liście osób, które na podstawie złożonych wniosków oczekują na przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy. .

Ad. 2 Regulacje zawarte w art. 11 ust.3 pkt 2 mają na celu umożliwienie osobom, które w trakcie obowiązywania umowy najmu uzyskały tytuł prawny do innego lokalu, aby w określonym czasie (3 miesięcy) zadecydowały o tym, przy którym lokalu pozostają. Problem dotyczy np. osób, które stały się właścicielami mieszkań w wyniku spadku. Do tej pory automatycznie były pozbawiane tytułu do najmu mieszkania komunalnego. Wg nowych zasad, od momentu powzięcie przez gminę takiej informacji, skutkującej wypowiedzeniem umowy najmu, najemca będzie miał 3 miesiące czasu na określenie się, z którego lokalu rezygnuje (rozwiązując umowę najmu lub zbywając prawo do lokalu przejętego w wyniku spadku).
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

Kancelaria audytorska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama